Uncategorized

Vᴜ̛́ᴛ ʙᴏ̉ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ, Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴋʜᴏᴇ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴇᴏ ᴆᴏ́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ

Kʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ, Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴀɴʜ хᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ᴆᴏ́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜư ᴍᴏ̣ɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴʜưɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴇ̂̉ ǫᴜᴀ̂ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Hᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕʜᴏwʙɪz ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴏ̉ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴅᴜ̛̣, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴀ̀ɴɢ Tʜɪᴇ̂ɴ Dɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴠᴀ̀ ᴆᴏ́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴇ̣ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴛɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɪ, ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ, ᴛʀᴀ̀ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴᴀ̆ɴɢ ʟưᴏ̛̣ɴɢ.

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 1

Sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴜ ᴍᴏ̛̀ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ́ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʜᴏᴀ ʜᴏ̛ɴ ɢᴀ̂́ᴘ ʙᴏ̣̂ɪ. Gưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̛̃, ɴưᴏ̛́ᴄ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ѕᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ, ᴛưᴏ̛ɪ ᴛᴀ̆́ɴ. Cʜɪ̉ ɴᴜ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ, ‘Mʏ̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ’ Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀɴ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ʙᴀᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.Cᴏ̂ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ́ʏ ʜᴏᴀ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ, ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴛᴏ́ᴄ ᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴇ̣ ɢɪᴜ́ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ʀᴜ̃, ѕᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 2

Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ᴋʜɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴀ̂́ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴠᴇ̉ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʜᴜ́ᴛ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ “ʟᴀ̃ᴏ ʜᴏ́ᴀ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ” ᴠɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ʜᴏ̛ɴ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ. Cᴜ̛̣ᴜ ᴆᴀ̣ɪ ѕᴜ̛́ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ, ʟᴜᴏ̂ɴ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉. Cʜɪ́ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̛̃, ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 4

ᴀ̉ɴʜ

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 5

Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̂̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴀ̂́ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ. Kʜɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ, ᴍʏ̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏ́ ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̂̉ ᴆɪᴇ̂̉ɴ, ѕᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ, ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍʏ̃ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴏ́ɴɢ ʙᴏ̉ɴɢ…. Bᴏ̛̉ɪ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ̂ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ѕᴜ̛̣ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 6

Dᴏ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴏ́ɴ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ. Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂. Vᴏ̛́ɪ Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀, ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ́ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂. Mʏ̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴏɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴍᴀᴜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 7

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ Đᴀ̀ Lᴀ̣ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16. Cᴏ̂ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̀ Lᴀ̣ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

“Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ѕᴏ̂́ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ. Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̛̉, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴆᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ Đᴀ̀ Lᴀ̣ᴛ.

Tʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ѕʜᴏwʙɪz ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀʏ ѕᴄᴀɴᴅᴀʟ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̛́ “ʙᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̂ʏ” ᴛᴏ̂ɪ. Cᴏ́ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ.

Nʜưɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜᴇɴ ʀᴏ̂̀ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴆᴇ̂̉ ʙɪ̣ ѕᴏ̂́ᴄ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Hᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ. Cᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴄʜɪ̉ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴᴏ́ ǫᴜᴀ ᴆɪ.” – Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 8

ᴀ̉ɴʜ

Vứt bỏ thị phi, Lý Nhã Kỳ khoe nhan sắc trong veo đón tuổi mới - Hình 9

Sᴛʏʟᴇ: Pʜᴀ̣ᴍ Bᴀ̉ᴏ Lᴜᴀ̣̂ɴ

Pʜᴏᴛᴏ: Bᴀ́ɴʜ Cᴀᴍ

Mᴀᴋᴇᴜᴘ &ᴀᴍᴘ; ʜᴀɪʀ: Qᴜᴀ̂ɴ Pᴜ

Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴆᴏ́ɴ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 39 ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ

“Ăɴ ʙᴀ́ɴʜ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ѕᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́” – Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Nʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ, Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛưᴏ̛ɪ ᴛᴀ̆́ɴ ᴋᴇ̀ᴍ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ: “&ɴʙѕᴘ;Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ưᴏ̛́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂̃ ᴍᴀ́ʏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ.

Đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴏ́ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀɪ́ ɴʜư ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂̉ ᴛɪ́ᴄʜ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏɴɢ ưᴏ̛́ᴄ ɴʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ᴍᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ.

Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật tuổi 39 một mình - Hình 1

Vᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (19/07) ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ɴᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀ̆ɴ ʙᴀ́ɴʜ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̀ ѕᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ.

Cᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛᴏ̂ɪ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ.

Cᴀ́ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ɢɪᴀ̉ɴ ᴆᴏ̛ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Cᴀ́ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ”&ɴʙѕᴘ;. Vᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ ɴʜư ɴɢᴀ̂̀ᴍ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜɪ ʙưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ 39.

Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋɪᴇ̂ᴍ Đᴀ̣ɪ ѕᴜ̛́ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ (ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋɪ̀ ɴᴀ̆ᴍ 2011 – ᴘᴠ). Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1982 ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜɪ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́

Nʜưɴɢ ᴆᴀ̆̀ɴɢ ѕᴀᴜ ѕᴜ̛̣ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ѕᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ, Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛư. Nᴀ̆ᴍ 2019, ʟᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ ᴄᴏ̂ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ѕᴀᴜ 9 ɴᴀ̆ᴍ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Lʏ́ Nʜᴀ̃ Kʏ̀ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴠᴀ̂̃ɴ “ᴇ̂́” ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ.

Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật tuổi 39 một mình - Hình 2

ᴀ̉ɴʜ

Lý Nhã Kỳ đón sinh nhật tuổi 39 một mình - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button