Uncategorized

Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣ᴏ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪ̃ᴜ ѕᴀᴜ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ?

Dᴏ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛɪ́ᴄʜ хᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ ᴋᴇ́ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ѕᴀᴜ 8 ɴᴀ̆ᴍ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ. Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴏ̛ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ. Nᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ 23/7 “ᴀɴʜ Bᴏ” ʟᴀ̣ɪ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̣̂ʏ ѕᴏ́ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ 1 ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪ̃ᴜ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛɪ́ᴄʜ хᴀɴʜ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ:&ɴʙѕᴘ;“Bᴏ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ *** ᴀ̆ɴ ʜᴇ̂́ᴛ *** ʀᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ ᴏ̛ɪ”.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ɢᴀ̀ ᴄưɴɢ. Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ:&ɴʙѕᴘ;“Cᴏ́ fᴀɴ ʟᴀ̀ ᴀᴅᴍɪɴ (ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴛʀɪ̣) ᴛʀᴀɴɢ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ Offɪᴄᴀʟ ᴆᴀ̃ ᴆɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂̉ɪ ɴɪᴄᴋ (ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ), ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴇ́. Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɪᴄᴋ Dᴀɴ Tʀᴜᴏɴɢ Pʜᴀᴍ”.

Dᴏ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛɪ́ᴄʜ хᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ.

Ôɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Đᴀ̂ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ, ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ.

Ôɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ʙᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̂ʏ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴏ̂ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀᴏ̀, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴆᴇ̂̉ ʀᴀ̆ɴ ᴆᴇ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ.

Ôɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴏ̂ɪ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ VɪᴇᴛNᴀᴍNᴇᴛ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴜ Hᴏᴀ̀ɴɢ Tᴜᴀ̂́ɴ – ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ 8 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ʙᴀᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ.

“Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ᴄᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀʏ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̀ ᴅɪ̃ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̂̃ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ɴʜưɴɢ Đᴀɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ. Tʜɪᴇ̂ɴ Tᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴᴀʏ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ.

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button