Uncategorized

Ôɴɢ ᴄʜᴜ̉ ѕᴀ̣ᴘ ʀᴀᴜ ‘Mɪɴʜ Rᴀ̂ᴜ’: Cᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀, ʟᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʀᴀᴜ ᴀ̆ɴ

“Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ᴋʜᴏ́ ᴆᴀɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʀᴀᴜ ᴍᴀ̀ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ”- ᴀɴʜ Pʜᴀ̣ᴍ Hᴏ̂̀ɴɢ Mɪɴʜ, ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Mɪɴʜ Rᴀ̂ᴜ, ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉.

Lᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̀ᴀ ѕᴏᴀ̣ɴ:
Pʜᴀ̣ᴍ Hᴏ̂̀ɴɢ Mɪɴʜ, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ Mɪɴʜ Rᴀ̂ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ Bɪᴇ̂ɴ Hᴏ̀ᴀ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ. Aɴʜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ PLO ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴏ̣ᴄ. 

Ông chủ sạp rau 'Minh Râu': Cách ly tại nhà, lo người nghèo thiếu rau ăn - ảnh 1


Lᴜ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜưᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴀɴʜ Mɪɴʜ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ, ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Ảɴʜ: NL

Lᴀ̀ F1 ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̛̣ Tᴀ̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ, TP Bɪᴇ̂ɴ Hᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ʏ ᴛᴇ̂́, ᴛᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ – ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̃ ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. Tᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɪ́ᴛ ɢᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ɴʜᴏ̛̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴆɪ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Đᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂̉ɴ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 15 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀᴜ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̛̣ Tᴀ̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Tᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴆɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ʏ ᴛᴇ̂́, ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Mᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ, ǫᴜᴀ ʜᴀɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ.

Ông chủ sạp rau 'Minh Râu': Cách ly tại nhà, lo người nghèo thiếu rau ăn - ảnh 2


Aɴʜ Mɪɴʜ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ᴏ ѕᴀ̉ɴɢ, ᴄʜᴏ ʀᴀᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉. Ảɴʜ: NVCC

Bɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ʙᴜᴏ̂ɴ ʙᴀ́ɴ ᴏ̛̉ ᴄʜᴏ̛̣, ᴆᴀ̃ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂́ᴘ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̣̂ɴ, хᴏ̂ ʙᴏ̂̀. Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̛̃ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴʜư ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ, ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̀, ʟưᴏ̛́ᴛ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ…

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ – ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̃ ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉. Tᴏ̂ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴄʜᴏ ʀᴀᴜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀ́ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Kʜɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴜᴀ ᴄʜᴏ̂̃ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀᴏ, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ʀᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴʜưɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ. Mᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4-8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ… ᴆᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ, ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Mᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀᴜ ᴛʜᴀ̆́ᴛ…

Ông chủ sạp rau 'Minh Râu': Cách ly tại nhà, lo người nghèo thiếu rau ăn - ảnh 3


Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ᴛᴜ̛̣ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̛̣ᴀ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴍᴀ̀ ѕᴏ̂́ɴɢ ǫᴜᴀ ɴɢᴀ̀ʏ. Ảɴʜ: NVCC

Hᴏ̂ᴍ ʙᴜ̛̃ᴀ, ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ: “Aɴʜ Mɪɴʜ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ ᴄʜᴏ̂̃ ᴋʜᴀ́ᴄ. Bᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣ᴏ, ʀᴀᴜ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴀ̆ɴ”. Đᴏ̣ᴄ хᴏɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴏ̛̣ ᴆɪ ᴍᴜᴀ ɢᴀ̣ᴏ, ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ɢᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴇᴍ ᴀ̂́ʏ ѕᴀɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̂̀ ᴀ̆ɴ.

Đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴜᴀ ʀᴀᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ɴᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ, ᴄʜᴜ̛́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜɪ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Bᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʏᴇ̂ɴ, ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ ᴍᴏ́ᴛ ʀᴀᴜ ʜư ᴍᴀ̀ ᴀ̆ɴ.

Bɪ̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ɴ ɢɪᴀ́ ᴄᴀᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂

Cᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɪ ʜᴀ̀ɪ. Mᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ѕᴏ̂́ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̣ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ᴜ ᴍᴇ̀. Mᴏ̂̃ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜư ᴄʜᴏ ʀᴀᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ… ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜưɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅɪ̣ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ ѕᴏ̂́.

Ông chủ sạp rau 'Minh Râu': Cách ly tại nhà, lo người nghèo thiếu rau ăn - ảnh 4


Hᴀ̀ɴɢ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Mɪɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ ʜᴏ́ᴍ ʜɪ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ. Ảɴʜ: NVCC

Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ʙᴀ́ɴ, ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙᴀ̣ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ᴜ ɢʜᴇ̣ᴏ. Hᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴜ̀ɴɢ… ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏ̣ ʜᴏ̂́ᴛ ʙᴀ̣ᴄ. Tᴏ̂ɪ ᴋᴇ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ: “Tɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴄʜᴀ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏ́ ɴʜưɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴆᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ”.

Mᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴀ́ɴ ᴆᴜ́ɴɢ ɢɪᴀ́, ʟᴀ̃ɪ ɪ́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɪ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʀᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢɪᴀ́ “ᴄᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂̉”. Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂̉ ʜᴀʏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴍᴀ̀ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀᴜ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ̀ᴏ. Đᴇ̂̉ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ, ʜᴏ̣ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀɪ ɴưᴏ̛́ᴄ, ʜᴏ̣̂ᴘ ʙᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ʜᴏ̣ ʙᴏ̉ ᴆᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆɪ ᴠᴇ̂̀. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ́ ɢɪᴀ́, ᴄʜᴜ̛́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜɪ̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̣, ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪ ᴛʜᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴏ́ ᴇ́ᴘ ʜᴏ̣ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ.

Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴠᴜ̣ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ʙᴀ́ɴ ʀᴀᴜ ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴇɴ ʟᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴜ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄʜᴏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴜ̛́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴆᴇᴍ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ʙᴜ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ́, ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ: “Mɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́, ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʟᴜɴɢ ᴛᴜɴɢ, ᴛᴏ̂́ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏɴ, ɴɢᴜ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏɴ ᴆᴀ̂ᴜ”.

Ông chủ sạp rau 'Minh Râu': Cách ly tại nhà, lo người nghèo thiếu rau ăn - ảnh 5


Aɴʜ Mɪɴʜ Rᴀ̂ᴜ ᴆᴀɴɢ ɴɢʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ, ᴛᴜ̛̣ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Ảɴʜ: NVCC

Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ, ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ѕᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Cʜɪ̉ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ɢᴀ̣ᴏ, ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ хɪɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ. Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛᴏ̂ɪ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ ʀᴀᴜ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̂ᴜ ʀᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ. Tʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ, ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɪ. Nɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̃ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̃ɪ ɪ́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ɪ́ᴛ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button