Uncategorized

Nʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴠᴏ̛̣ MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʜᴀ̣ɴɢ

Tᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ‘ᴆᴜ̃ᴀ ʟᴇ̣̂ᴄʜ’, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ хᴜʏ́ᴛ хᴏᴀ. Dưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴄᴏ̂ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̛ɴ.

Tᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀᴍ MC ᴄᴏ́ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴀɪ, ᴄᴀᴏ ʀᴀ́ᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜɪ̀ VTV, ᴆᴀɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2012,&ɴʙѕᴘ;MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́&ɴʙѕᴘ;ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴇ̂ɴ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴀ̂́ʏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ѕʜᴏwʙɪz.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ́ᴍ ᴄưᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ɴᴀ̆ᴍ 2012

Vᴏ̛̣&ɴʙѕᴘ;MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́&ɴʙѕᴘ;ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜư “ʟᴀ́ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ɴɢ” ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̀ ɢɪᴀ ᴛʜᴇ̂́. Dᴏ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ‘Vᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴆɪ ᴄᴏɴ” ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴇ̂ɴʜ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ “ʜᴀ́ᴍ ᴠᴏ̛̣ ɢɪᴀ̀ᴜ”. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ MC ᴆɪᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ʙᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̉ɴʜ.

Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ʜᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ѕᴀᴜ 9 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ, ʙᴀ̀ хᴀ̃ ɴᴀᴍ MC ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1984 ʟᴏ̣̂ᴛ хᴀ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴɢᴏ̛̃ ɴɢᴀ̀ɴɢ. Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̂ ѕᴏ̂́ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ. Gưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏ̂ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ, ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴍɪ̣ɴ. Dᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴄᴀ̣ɴ ɴʜưɴɢ ᴠᴏ̛̣&ɴʙѕᴘ;MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́&ɴʙѕᴘ;ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ́ᴄ ᴅᴀ́ɴɢ ᴛʜᴏɴ ɢᴏ̣ɴ ᴆᴀ́ɴɢ ᴍᴏ̛ ưᴏ̛́ᴄ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂́, ɢᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ ʜưᴏ̛́ɴɢ ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ ʀᴜ̃, ѕᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛̣ Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ

Bᴀ̀ ᴍᴇ̣ 1 ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴇɴ ʟᴀ̃ᴏ ʜᴏ́ᴀ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ

Bᴀ̀ ᴍᴇ̣ 1 ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴇɴ ʟᴀ̃ᴏ ʜᴏ́ᴀ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ

Tᴏ̂̉ ᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ&ɴʙѕᴘ;MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́&ɴʙѕᴘ;ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀʏ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, MC Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟɪᴋᴇ, ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̂̃ɪ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̀ хᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ.

Vᴏ́ᴄ ᴅᴀ́ɴɢ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏɴ ᴛʜᴀ̉

Gᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ѕᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ

Gᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ Tᴜᴀ̂́ɴ Tᴜ́ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʀᴜɴɢ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ѕᴀ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ

ᴀ̉ɴʜ

Nʜɪ̀ɴ ᴅᴀ́ɴɢ Tʜᴀɴʜ Hᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴᴜᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ ɴʜư ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ

Dᴜ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̉ 2 ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ!

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button