Uncategorized

Tʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ Ấɴ Đᴏ̣̂ ᴄʜɪ̉ ᴆɪ́ᴄʜ ᴅᴀɴʜ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ᴀ “ᴋʜᴏ ᴛᴀ̀ɴɢ” ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ COVID-19: Cᴀ́ᴄʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴀ

Mᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Ấɴ Đᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ COVID-19.

Aʙʜɪɢʏᴀ Aɴᴀɴᴅ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ “Tʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ Ấɴ Đᴏ̣̂”, ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴆᴀ̃ 5 ʟᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴆᴜ́ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̉ᴍ ʜᴏ̣ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, Aɴᴀɴᴅ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏ̛́ɪ Đᴀ̀ɪ Lᴏᴀɴ (Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ) ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴏ̛̉ɪ “ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ”.

“Tʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀɪ” Ấɴ Đᴏ̣̂ Aʙʜɪɢʏᴀ Aɴᴀɴᴅ.

Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴆᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴍᴏ̛́ɪ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, Aɴᴀɴᴅ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴆᴜ́ɴɢ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴄᴏ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴄᴀ́ᴄ “ʟᴏ̛̀ɪ ѕᴀ̂́ᴍ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ. Tʜᴇᴏ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ, Aɴᴀɴᴅ ɴᴏ́ɪ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴀ̉ᴍ ʜᴏ̣ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴜ̀ᴀ ᴆᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ɴʜưɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ѕᴇ̃ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴏᴀ̣ɪ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ѕᴀᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4 ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ.

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴏ̛́ɪ, Aɴᴀɴᴅ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̉ᴏ Đᴀ̀ɪ Lᴏᴀɴ (Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ), Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ʟᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ Nᴀᴍ Á ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ. Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ TVBS (Đᴀ̀ɪ Lᴏᴀɴ) ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Aɴᴀɴᴅ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ʏ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̂̉ɪ, ᴆᴏ̂̀ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴅưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴅᴀ́ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Tʜᴇᴏ Cʜᴜ Tᴏ̂ɴɢ Hᴀ̀ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆᴏ̂ɴɢ ʏ ᴛᴀ̣ɪ Cʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ Nʜᴀ̂ɴ Áɪ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Tʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ Đᴀ̀ɪ Bᴀ̆́ᴄ, ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ̃ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̆ɴɢ ʜᴇ̣̂ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Aɴᴀɴᴅ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ʏ ʟᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19.

TVBS ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ Cʜᴜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴅᴀ́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣ᴏ ᴏ̛̉ ʟưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴏ ʜᴇɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̀ᴀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ. Y ʜᴏ̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴇ̂́ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ. Dᴏ ᴆᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴛɪᴇ̂̀ᴍ ᴀ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ COVID-19.

Nɢᴀ̀ʏ 4/3, Cᴜ̣ᴄ Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ (NMPA) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴇ̂ ᴅᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʙᴀ́ɴ 3 ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ COVID-19.

Tʜᴇᴏ CNN, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴇ̂ ᴅᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ 3 ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ (TCM) ɴʜᴀ̆̀ᴍ “ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ COVID-19”.

Cᴀ́ᴄ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴅưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̣ɴɢ ʜᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̀ “ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ”, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ѕᴏ̛́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴏ̛̉ Hᴏ̂̀ Bᴀ̆́ᴄ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. NMPA ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ “ѕᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ”.

Tɪ́ɴʜ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ COVID-19 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʜᴏᴀ̀ɪ ɴɢʜɪ ᴠᴇ̂̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂ɴɢ ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ COVID-19.

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Tᴀ̣̂ᴘ Cᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Đᴏ̂ɴɢ ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ Tᴀ̂ʏ ʏ.

NGUỒN ʜᴛᴛᴘѕ://ѕᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴛʜᴀɴ-ᴅᴏɴɢ-ᴛɪᴇɴ-ᴛʀɪ-ᴀɴ-ᴅᴏ-ᴄʜɪ-ᴅɪᴄʜ-ᴅᴀɴʜ-ᴋʜᴜ-ᴠᴜᴄ-ᴄʜᴜᴀ-ᴋʜᴏ-ᴛᴀɴɢ-ᴛɪᴇᴜ-ᴅɪᴇᴛ-ᴄᴏᴠɪᴅ-19-ᴄᴀᴄʜ-ᴠɪᴇᴛ-ɴᴀᴍ-ᴋʜᴏɴɢ-хᴀ-20210726145751863.ʜᴛᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button