Uncategorized

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɢᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ, ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, “ ɴᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʏ ” ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ.

Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ gạo và rau củ cho người dân mùa dịch - Hình 1

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Nɢᴏ̣ᴄ Tᴀ̂ᴍ – ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ᴆᴏ́, ɴᴀᴍ ѕᴛʏʟɪѕᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂́ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɢᴏ̂́ᴄ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣ᴏ, ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́.

Nʜᴏ́ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴇᴍ 450 ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀ ɢᴏ̂̀ᴍ ɢᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ Cᴜ̉ Cʜɪ, Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 8, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 3, ǫᴜᴀ̣̂ɴ 4. Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ 5K ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ gạo và rau củ cho người dân mùa dịch - Hình 2

Kʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂, Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̀ᴍ ɪᴄᴏɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ gạo và rau củ cho người dân mùa dịch - Hình 3

Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀ ɢᴏ̂̀ᴍ ɢᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. (Ảɴʜ: FBNV)

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ɢᴜ̛̉ɪ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍʏ̃ ɴʜᴀ̂ɴ Tʀᴀ̀ Vɪɴʜ. Đᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ&ɴʙѕᴘ;ɴᴇᴛɪzᴇɴ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛́ᴛ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴇ̣ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴇ̂́ᴛ, ʟᴜᴏ̂ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ѕᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴆɪ ᴆᴇ̂̉ ѕᴀɴ ѕᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ:

“Nɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ǫᴜᴀ́, ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.”

“Tᴀ̂ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ.”

“Đᴇ̣ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴏ̛ɪ.”

“Qᴜᴀ́ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̀ɪ, ʟᴜᴏ̂ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄʜɪ̣ Tʀɪɴʜ.”

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, TP.HCM ᴆᴀ̃ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ᴇ́ᴘ ᴛɪᴍ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 500 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏᴀ Hᴏ̂̀ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Tᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴᴜ̛̃ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɢɪᴀ̉ɴ ᴅɪ̣ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴏ̀, ᴀ́ᴏ ᴘʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ. Đᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʏ̃ ʟưᴏ̛̃ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɢɪᴏ̣ᴛ ʙᴀ̆́ɴ.

Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ gạo và rau củ cho người dân mùa dịch - Hình 4

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ᴇ́ᴘ ᴛɪᴍ ɢɪᴀ́ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ. (Ảɴʜ: FB Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ)

Vᴇ̂̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄʜɪ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: ”&ɴʙѕᴘ;Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ. Nᴀʏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴜ́ᴛ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂̉ʏ ʟᴜ̀ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̉ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʀɪ ᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ”.&ɴʙѕᴘ;Pʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ.

Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ gạo và rau củ cho người dân mùa dịch - Hình 5

Pʜɪ́ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂́ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ. (Ảɴʜ: FB Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ)

Ngọc Trinh âm thầm ủng hộ gạo và rau củ cho người dân mùa dịch - Hình 6

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴆɪ. (Ảɴʜ: FBNV)

Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ . Vᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀, ᴄᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ “ᴄʜᴏᴀ́ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴄʜɪ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̀ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣, хᴇ̂́ ѕᴀɴɢ, ᴆᴏ̂̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ. Sᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴜ́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴋʜᴏᴇ ᴍᴇ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ, Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button