Uncategorized

Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ᴋʜɪ ʙᴀʏ ʟᴀ̆́ᴄ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ

Kɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Pʜᴀɴᴛᴏᴍ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 13 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ, ᴆᴀɴɢ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴆᴇ̂̉ хᴜ̛̉ ʟʏ́ 13 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ. Tʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ “ᴛʜᴀ́ɴʜ ᴄʜᴜ̛̉ɪ” Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ (35 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ TP Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ).

Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ (ᴛʜᴜ̛́ 2 ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴀ́ɪ ѕᴀɴɢ) ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴜ̀ɴɢ 12 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ. Ảɴʜ: Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ.

Rᴀ̣ɴɢ ѕᴀ́ɴɢ 29/7, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ Pʜᴀɴᴛᴏᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Đᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ, TP Nɪɴʜ Bɪ̀ɴʜ, ᴅᴏ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Aɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ (29 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ) ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉.

Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ʜᴏ̛ɴ 2,6 ɢʀᴀᴍ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴄᴜ̀ɴɢ 0,475 ɢʀᴀᴍ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴋᴇ̣ᴏ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ 11 ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ 13 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̣ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴀ́ᴛ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴍ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜᴀ 10 ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴋᴇ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ́ɪ ᴋᴇᴛᴀᴍɪɴᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 14 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ.

Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅᴀɴʜ “ᴛʜᴀ́ɴʜ ᴄʜᴜ̛̉ɪ”. Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4/2019, ᴋᴇ̂ɴʜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ YᴏᴜTᴜʙᴇ ʜᴀ̣ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴅᴏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ѕᴀᴜ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛̉ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ.

Gɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10/2016, Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Tᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̃, ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ѕᴀᴜ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ Hᴜ̉ʏ ʜᴏᴀ̣ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ.

Nɢᴀ̀ʏ 18/4/2017, TAND TP Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ Dưᴏ̛ɴɢ Mɪɴʜ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ 32 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Hᴏᴀ̀ɴɢ Lɪɴʜ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ Zɪɴɢ: ʜᴛᴛᴘѕ://zɪɴɢɴᴇwѕ.ᴠɴ/ᴅᴜᴏɴɢ-ᴍɪɴʜ-ᴛᴜʏᴇɴ-ʙɪ-ʙᴀᴛ-ǫᴜᴀ-ᴛᴀɴɢ-ᴋʜɪ-ʙᴀʏ-ʟᴀᴄ-ᴏ-ǫᴜᴀɴ-ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ-ᴘᴏѕᴛ1245255.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button