Uncategorized

Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̀ TP HCM ᴠᴇ̂̀, ᴄʜᴀ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̀

Vᴏ̛́ɪ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴄ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴆᴍ ᴛᴀ́ɴ ᴛʜưᴏ̛̉ɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ, ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ. Lᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂̃ᴜ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴜ̛̀ TP.HCM ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ.

Vɪ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ʜᴀ̆̉ɴ… ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̀ ᴍᴏ̛́ɪ хᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ. Cʜưᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ “Hᴇ̂́ᴛ 14 ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀” ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴆᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́.

ᴀ̉ɴʜ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴍхʜ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ɴ ᴍưᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴠᴇ̂̀ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴆᴍ. Cᴏ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ѕᴇ̃ “ᴋʜᴏ́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴏ̀ɴɢ ѕᴏ̂ɴɢ” ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴄᴏ́ 102 ɴᴀ̀ʏ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̀ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ “ᴛᴏ̣̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̣̂”. Bᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ.

ᴀ̉ɴʜ

Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ TP HCM, ᴄʜᴀ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̀.(Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ)

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ Bᴀ̣ɴ ᴆᴏ̣ᴄ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘѕ://ᴘʜᴀᴘʟᴜᴀᴛʙᴀɴᴅᴏᴄ.ɢɪᴀᴅɪɴʜ.ɴᴇᴛ.ᴠɴ/ɴɢʜᴇ-ᴛɪɴ-ᴄᴏɴ-ᴛᴜ-ᴛᴘ-ʜᴄᴍ-ᴠᴇ-ᴄʜᴀ-ᴛᴜᴄ-ᴛᴏᴄ-ᴄʜᴀʏ-ᴅɪ-ʙᴀᴏ-ᴄʜɪɴʜ-ǫᴜʏᴇɴ-ʀᴏɪ-ᴄʜᴏ-ᴄᴀᴄʜ-ʟʏ-ᴏ-ᴄʜᴜᴏɴɢ-ʙᴏ-16221300716040637.ʜᴛᴍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button