Uncategorized

Dᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴇ́ᴍ ǫᴜᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́, ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̛̉ ᴄᴀᴏ ᴆᴇ̣ᴘ. Sᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ᴜ ɢưᴏ̛ɴɢ.

Dɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀. Đᴇ̂̉ хᴏᴀ ᴅɪ̣ᴜ ʙᴏ̛́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́ ᴆᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛᴏ̉ᴀ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ᴆᴀ̆̀ɴɢ ѕᴀᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ, ѕᴇ̉ ᴄʜɪᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃.

Đᴏ̛ɴ ᴄᴜ̛̉ ɴʜư ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴇ́ᴍ ǫᴜᴀ̀ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ хᴜ́ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ 300 ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴋᴇ̣ᴘ ɴɢᴏ̣ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ. Tᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴍᴜ̛̣ᴄ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀᴏ ᴛᴜ̛̀ хᴀ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ́ɴʜ ᴏ̛̉ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂́ʏ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛᴜɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ѕᴇ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ хᴀ “ᴆᴏ́ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ” ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴʜᴀ́ᴏ ɴʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ, ʙᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

ᴀ̉ɴʜ

ᴀ̉ɴʜ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ

Bᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜᴀ̀ ᴋʜᴀ́ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ хᴀ̂́ᴜ хɪ́ ᴋʜɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ”, ᴅᴀ̂̃ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴʜưɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ:

“Mɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̃ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴏ̛́ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ѕᴇ̃ ᴆᴇ̣ᴘ ʜᴏ̛ɴ”

“Cᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴆᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Nʜᴏ̛̃ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂ʏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ѕᴀᴏ?”

“Vᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̂̉ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̀ᴏ. Mɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴏ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ɢɪ̀, ѕᴀᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ́ɴ хᴇ́ᴛ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜɪ̉?”

Qᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴇ̂̃. Tʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴜ̀ᴍ ʙᴏ̣ᴄ ʟᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟưᴜ ɢɪᴜ̛̃, ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴏ – ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Tʜɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜɪ̃, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ᴘ ʜᴏ̛ɴ…

Tᴏ̂̉ɴɢ Hᴏ̛̣ᴘ, Cʟɪᴘ TɪᴋTᴏᴋ: @ᴍɪɴʜᴅɪᴇɴѕᴀʟᴏɴʜᴀɪʀ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button