Uncategorized

Cʜᴏ̂́ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃

Nɢᴀ̀ʏ 31/7, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏ̂ɴɢ Aɴʜ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 13ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 30/7, ᴛᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ хᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Hᴏ̣̂ɪ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂ Đᴏ̂ɴɢ Hᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 1 ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ. Kʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ. Tᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴆᴀ̃ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆưᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ ѕᴏ̛̉ ᴆᴇ̂̉ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ хᴜ̛̉ ʟʏ́.

Đᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ Mᴜᴀ Sᴇᴏ Cʜᴜ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃

Qᴜᴀ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Mᴜᴀ Sᴇᴏ Cʜᴜ (SN 2003, ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ Lᴜ̀ɴɢ Cᴜ́ɴɢ, хᴀ̃ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̉ɴ Bᴀ̣, Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ) ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̉ɴ Bᴀ̣ (Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ.

Bưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ, Cʜᴜ ᴆᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴄư ᴛʀᴜ́ ᴠᴀ̀ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴏ̂ɴɢ Aɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ Mᴜᴀ Sᴇᴏ Cʜᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ̛̀ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̉ɴɢ Bᴀ̣, Hᴀ̀ Gɪᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Qᴜᴀ̉ɴ Bᴀ̣.

Qᴜʏᴇ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button