Uncategorized

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆᴇᴍ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴜ̉ʏ ʙᴀɴ хᴀ̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴏ̛̉ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ

Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ хᴀ̃ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ, хᴀ̃ ѕᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴅɪ̀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 7 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ̛ɴ Dưᴏ̛ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ хᴀ̃ Nɪɴʜ Lᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ Lᴀᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ хᴀ̃ ɴᴏ́ɪ:&ɴʙѕᴘ;“Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ хᴀ̃ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ 2 ɴɢᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ L. (ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ) ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ, хᴀ̃ ѕᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴅɪ̀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. Nʜưɴɢ ᴅᴏ ᴅɪ̀ ᴆᴀɴɢ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ хᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̀ 1 ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ”.

Thông tin mới nhất vụ mẹ mất, bà ngoại đem bỏ cháu lại UBND, không cho nhập khẩu ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ, ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 7 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ʟᴀ̣ɪ Ủʏ ʙᴀɴ хᴀ̃, ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Tʜᴀ̆́ɴɢ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND хᴀ̃ Nɪɴʜ Lᴀɪ,&ɴʙѕᴘ;ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ.

Tʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ Tʀɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀ̆́ɴɢ ɴᴏ́ɪ: “Mᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2020, ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂̉ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ʜᴏ̣̂, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴏ̣̂ ᴄʜɪ́ɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣̂ ɴɢʜᴇ̀ᴏ ɴʜưɴɢ ᴅᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄʜưᴀ ᴆᴜ̉ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴇ̂ɴ хᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴏ̂̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ. Xᴀ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛư ᴠᴀ̂́ɴ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ”.

Thông tin mới nhất vụ mẹ mất, bà ngoại đem bỏ cháu lại UBND, không cho nhập khẩu ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴋʜɪ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴍᴀɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ɢᴀ̣ᴄʜ ɴᴇ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ хᴀ̃

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ̛ɴ Dưᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴏ̛̉ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ɢʜᴇ́ᴛ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴀ̀, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴅᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴜ̉ʏ ʙᴀɴ хᴀ̃ ᴆᴏ̀ɪ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ, ᴠɪ̣ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ: “Cʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 7 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̉ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ ʜᴏ̣̂”. Nʜưɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ: “Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴀ̣̂ᴘ… Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ!”.

“Mᴇ̣ ɴᴏ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ʜᴏ̣̂ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ”, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ.

Kʜɪ ᴠɪ̣ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴋɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄʜưᴀ ᴆᴜ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ ʜᴏ̣̂, ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ&ɴʙѕᴘ;ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, ɴʜưɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ, ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̣ ѕᴏ̛̉ ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ хᴀ̃ Nɪɴʜ Lᴀɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ̛ɴ Dưᴏ̛ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ&ɴʙѕᴘ;Tᴜʏᴇ̂ɴ Qᴜᴀɴɢ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button