Uncategorized

9 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴍᴀɴɢᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ fᴀɴ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ “Dʀᴀᴋᴇɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏᴋʏᴏ Rᴇᴠᴇɴɢᴇʀѕ ʟɪᴠᴇ-ᴀᴄᴛɪᴏɴ” ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀɪ

Dưᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ 9 ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴍᴀɴɢᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ fᴀɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴜ̛̉ ᴄʜᴏ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Yᴀᴍᴀᴅᴀ Yᴜᴋɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ Tᴏᴋʏᴏ Rᴇᴠᴇɴɢᴇʀѕ ʟɪᴠᴇ-ᴀᴄᴛɪᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ, ᴅᴀ̀ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ fᴀɴ ᴠɪ̀ ǫᴜᴀ́ хᴜᴀ̂́ᴛ ѕᴀ̆́ᴄ, ʀᴀ̂́ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ́ᴄ, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ.

9 nhân vật anime/manga được các fan mong muốn Draken của Tokyo Revengers live-action thủ vai - Ảnh 1.

Tᴀ̣ᴏ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Yᴜᴋɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ ѕᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ Dʀᴀᴋᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀɴɢᴀ ɢᴏ̂́ᴄ.

9 nhân vật anime/manga được các fan mong muốn Draken của Tokyo Revengers live-action thủ vai - Ảnh 2.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̂́ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ѕᴀ̂ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏᴋʏᴏ Rᴇᴠᴇɴɢᴇʀѕ ʟɪᴠᴇ-ᴀᴄᴛɪᴏɴ ʟᴀ̀ Yᴜᴋɪ Yᴀᴍᴀᴅᴀ – ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ Dʀᴀᴋᴇɴ/Kᴇɴ Rʏᴜɢᴜjɪ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴʜưɴɢ ᴠᴀɪ Dʀᴀᴋᴇɴ ᴆᴀ̃ ᴆưᴀ Yᴀᴍᴀᴅᴀ Yᴜᴋɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̉ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ. Aɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ ᴋʜɪ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ʜᴏ̣ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̆ɴɢ Tᴏᴋʏᴏ Mᴀɴjɪ ɴʜư ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴀ́ᴄʜ ʙưᴏ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ɴ ᴀ̉ɴʜ ʀᴏ̣̂ɴɢ.

9 nhân vật anime/manga được các fan mong muốn Draken của Tokyo Revengers live-action thủ vai - Ảnh 3.

ᴀ̉ɴʜ

9 nhân vật anime/manga được các fan mong muốn Draken của Tokyo Revengers live-action thủ vai - Ảnh 4.

ᴀ̉ɴʜ

9 nhân vật anime/manga được các fan mong muốn Draken của Tokyo Revengers live-action thủ vai - Ảnh 5.

ᴀ̉ɴʜ

9 nhân vật anime/manga được các fan mong muốn Draken của Tokyo Revengers live-action thủ vai - Ảnh 6.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Yᴜᴋɪ Yᴀᴍᴀᴅᴀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂ᴛ, Yᴜᴋɪ Yᴀᴍᴀᴅᴀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ, ѕɪɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ 18 ᴛʜᴀ́ɴɢ 9 ɴᴀ̆ᴍ 1990, ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀᴏ 178 ᴄᴍ, ɴʜᴏ́ᴍ ᴍᴀ́ᴜ O.&ɴʙѕᴘ;Yᴜᴋɪ Yᴀᴍᴀᴅᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ Gᴏᴋᴀɪ Bʟᴜᴇ ᴛʀᴏɴɢ Kᴀɪzᴏᴋᴜ Sᴇɴᴛᴀɪ Gᴏᴋᴀɪɢᴇʀ ᴠᴀ̀ ᴠᴀɪ ɴᴀᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ Yᴏᴜ Aʀᴇ Tʜᴇ Aᴘᴘʟᴇ Of Mʏ Eʏᴇ ʙᴀ̉ɴ Nʜᴀ̣̂ᴛ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴆᴏ́ɴɢ ᴘʜɪᴍ ʙᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̉ɴɢ ʟưᴜ ᴍᴀɴʜ ǫᴜᴀ ʜᴀɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴘʜɪᴍ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴀ̉ɴʜ Hɪɢʜ &ᴀᴍᴘ; Lᴏw.

Vᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴀɴɢ ѕᴍᴀʀᴛᴘʜᴏɴᴇ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴘʜɪᴍ ᴀ̉ɴʜ, ᴀɴɪᴍᴇ – ᴠɪᴠɪᴀɴᴇ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ̉ᴏ ѕᴀ́ᴛ хᴇᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴀɴɪᴍᴇ/ᴍᴀɴɢᴀ ɴᴀ̀ᴏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ Yᴀᴍᴀᴅᴀ ʜᴏ́ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Sᴀᴜ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴏᴘ 9 ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́:

1. Sʜɪɴᴀzᴜɢᴀwᴀ Sᴀɴᴇᴍɪ (Kɪᴍᴇᴛѕᴜ ɴᴏ Yᴀɪʙᴀ)

2. Kɪѕᴇ Rʏᴏᴛᴀ (Kᴜʀᴏᴋᴏ ɴᴏ Bᴀѕᴜᴋᴇ)

3. Hᴀᴛᴛᴏʀɪ Hᴇɪjɪ (Mᴇɪᴛᴀɴᴛᴇɪ Cᴏɴᴀɴ)

4. Kᴀɴᴋɪ (Kɪɴɢᴅᴏᴍ)

5. Aʙᴀʀᴀɪ Rᴇɴjɪ (BLEACH)

6. Iɴᴜᴍᴀᴋɪ Tᴏɢᴇ (Jᴜjᴜᴛѕᴜ Kᴀɪѕᴇɴ)

7. Bᴇѕᴛ Jᴇᴀɴɪѕᴛ (Bᴏᴋᴜ Nᴏ Hᴇʀᴏ Aᴄᴀᴅᴇᴍɪᴀ)

8. Hᴀʏᴀᴋᴀwᴀ Aᴋɪ (Cʜᴀɪɴѕᴀw Mᴀɴ)

9. Fᴇɪᴛᴀɴ (HUNTER×HUNTER)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button