Uncategorized

Dᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ?

BND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ 45,6 ʜᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Ô ᴛᴏ̂ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ. Kʜᴜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ хᴇ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀᴍ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Bᴜ̀ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴜʏᴇ̂ɴ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ.

Dấu chấm hết cho giấc mơ ô tô thương hiệu Việt của ông chủ Vinaxuki?

UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ 45,6 ʜᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Ô ᴛᴏ̂ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ (Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ) – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ CTCP Ô ᴛᴏ̂ Xᴜᴀ̂ɴ Kɪᴇ̂ɴ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ (Vɪɴᴀхᴜᴋɪ). (Ảɴʜ: Sᴏʜᴀ)

Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ 45,6 ʜᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂

UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ 45,6 ʜᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Ô ᴛᴏ̂ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ (Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ) – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ CTCP Ô ᴛᴏ̂ Xᴜᴀ̂ɴ Kɪᴇ̂ɴ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ (Vɪɴᴀхᴜᴋɪ) – ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ хᴀ̃ Đᴀ̣ɪ Lᴏ̣̂ᴄ, Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Lᴏ̣̂ᴄ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴀ̣̂ᴜ Lᴏ̣̂ᴄ.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ Cᴜ̣ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̆́ᴘ ʀᴀ́ᴘ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ᴍᴀ́ʏ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ, ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̀ хưᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ ɴʜư: 4 ɴʜᴀ̀ хưᴏ̛̉ɴɢ, 1 ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ, 1 ɴʜᴀ̀ ʙᴇ̂́ᴘ, 3 ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂…

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ, ᴄʜᴏ CTCP Gɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ ɴɢʜᴇ ɴʜɪ̀ɴ Tᴏᴀ̀ɴ Cᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ Cᴜ̣ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̆́ᴘ ʀᴀ́ᴘ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ᴍᴀ́ʏ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ.&ɴʙѕᴘ;

Hɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴆᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ Nʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴆᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ. Tʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 26/10/2059.&ɴʙѕᴘ;

UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ɢɪᴀᴏ Cᴜ̣ᴄ Tʜᴜᴇ̂́ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ, хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ̛̣ ɴɢᴀ̂ɴ ѕᴀ́ᴄʜ Nʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ (ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴆᴀ̂́ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴇ̂́, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ɴᴏ̣̂ᴘ…), ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ Pʜᴀ́ᴘ Lᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ UBND ᴛɪ̉ɴʜ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ, ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ, хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴏ̛̣ ɴɢᴀ̂ɴ ѕᴀ́ᴄʜ Nʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ TNHH Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Ô ᴛᴏ̂ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ́ᴘ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Dᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ “ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ” ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴᴀхᴜᴋɪʜᴛᴛᴘѕ://ɢᴏᴏɢʟᴇᴀᴅѕ.ɢ.ᴅᴏᴜʙʟᴇᴄʟɪᴄᴋ.ɴᴇᴛ/ᴘᴀɢᴇᴀᴅ/ᴀᴅѕ?ᴄʟɪᴇɴᴛ=ᴄᴀ-ᴘᴜʙ-3073985723087695&ᴀᴍᴘ;ᴏᴜᴛᴘᴜᴛ=ʜᴛᴍʟ&ᴀᴍᴘ;ʜ=280&ᴀᴍᴘ;ѕʟᴏᴛɴᴀᴍᴇ=2219218247&ᴀᴍᴘ;ᴀᴅᴋ=1528029473&ᴀᴍᴘ;ᴀᴅf=2735201071&ᴀᴍᴘ;ᴘɪ=ᴛ.ᴍᴀ~ᴀѕ.2219218247&ᴀᴍᴘ;w=728&ᴀᴍᴘ;fwʀɴ=4&ᴀᴍᴘ;fwʀɴʜ=100&ᴀᴍᴘ;ʟᴍᴛ=1623481690&ᴀᴍᴘ;ʀᴀfᴍᴛ=1&ᴀᴍᴘ;ᴘѕᴀ=1&ᴀᴍᴘ;fᴏʀᴍᴀᴛ=728х280&ᴀᴍᴘ;ᴜʀʟ=ʜᴛᴛᴘ%3A%2F%2Fɪᴀ.хᴏɴхᴀᴏ.ᴄᴏᴍ%2Fᴍᴏᴅᴜʟᴇѕ.ᴘʜᴘ%3Fɴᴀᴍᴇ%3DNᴇwѕ%26fɪʟᴇ%3Dᴀʀᴛɪᴄʟᴇ%26ѕɪᴅ%3D3194164%23ᴜᴛᴍ_ѕᴏᴜʀᴄᴇ%3DFBᴘᴀ_Dᴀᴛ%26ᴜᴛᴍ_ᴍᴇᴅɪᴜᴍ%3DDᴀᴛ&ᴀᴍᴘ;fʟᴀѕʜ=0&ᴀᴍᴘ;fwʀ=0&ᴀᴍᴘ;ʀᴘᴇ=1&ᴀᴍᴘ;ʀᴇѕᴘ_fᴍᴛѕ=3&ᴀᴍᴘ;wɢʟ=1&ᴀᴍᴘ;ᴅᴛ=1625035998147&ᴀᴍᴘ;ʙᴘᴘ=1&ᴀᴍᴘ;ʙᴅᴛ=15860&ᴀᴍᴘ;ɪᴅᴛ=190&ᴀᴍᴘ;ѕʜᴠ=ʀ20210624&ᴀᴍᴘ;ᴄʙᴠ=%2Fʀ20110914&ᴀᴍᴘ;ᴘᴛᴛ=9&ᴀᴍᴘ;ѕᴀʟᴅʀ=ᴀᴀ&ᴀᴍᴘ;ᴀʙхᴇ=1&ᴀᴍᴘ;ᴄᴏᴏᴋɪᴇ=ID%3D62ᴄ2ᴅ0ᴀᴇʙᴅ0109ʙf-225ᴄᴄᴄf99fᴄ70035%3AT%3D1619594632%3ART%3D1619594632%3AS%3DALNI_MᴀjURG1ᴛᴏMfᴅᴘITʙQWzѕᴜᴇHDDHѕᴛQ&ᴀᴍᴘ;ᴘʀᴇᴠ_fᴍᴛѕ=0х0%2C728х280&ᴀᴍᴘ;ɴʀᴀѕ=1&ᴀᴍᴘ;ᴄᴏʀʀᴇʟᴀᴛᴏʀ=3677319856970&ᴀᴍᴘ;fʀᴍ=20&ᴀᴍᴘ;ᴘᴠ=1&ᴀᴍᴘ;ɢᴀ_ᴠɪᴅ=1555439507.1618283439&ᴀᴍᴘ;ɢᴀ_ѕɪᴅ=1625035998&ᴀᴍᴘ;ɢᴀ_ʜɪᴅ=1497475121&ᴀᴍᴘ;ɢᴀ_fᴄ=0&ᴀᴍᴘ;ʀᴘʟᴏᴛ=4&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ᴛz=420&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ʜɪѕ=1&ᴀᴍᴘ;ᴜ_jᴀᴠᴀ=0&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ʜ=1080&ᴀᴍᴘ;ᴜ_w=1920&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ᴀʜ=1040&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ᴀw=1920&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ᴄᴅ=24&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ɴᴘʟᴜɢ=3&ᴀᴍᴘ;ᴜ_ɴᴍɪᴍᴇ=4&ᴀᴍᴘ;ᴀᴅх=488&ᴀᴍᴘ;ᴀᴅʏ=1841&ᴀᴍᴘ;ʙɪw=1859&ᴀᴍᴘ;ʙɪʜ=899&ᴀᴍᴘ;ѕᴄʀ_х=0&ᴀᴍᴘ;ѕᴄʀ_ʏ=0&ᴀᴍᴘ;ᴇɪᴅ=31060975%2C44744170&ᴀᴍᴘ;ᴏɪᴅ=3&ᴀᴍᴘ;ᴘᴠѕɪᴅ=681852832038536&ᴀᴍᴘ;ᴘᴇᴍ=46&ᴀᴍᴘ;ʀᴇf=ʜᴛᴛᴘѕ%3A%2F%2Fʟ.fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ.ᴄᴏᴍ%2F&ᴀᴍᴘ;ᴇᴀᴇ=0&ᴀᴍᴘ;fᴄ=1920&ᴀᴍᴘ;ʙʀᴅɪᴍ=0%2C0%2C0%2C0%2C1920%2C0%2C1920%2C1040%2C1876%2C899&ᴀᴍᴘ;ᴠɪѕ=1&ᴀᴍᴘ;ʀѕz=%7C%7CᴘᴇEʙʀ%7C&ᴀᴍᴘ;ᴀʙʟ=CS&ᴀᴍᴘ;ᴘfх=0&ᴀᴍᴘ;fᴜ=128&ᴀᴍᴘ;ʙᴄ=23&ᴀᴍᴘ;ɪfɪ=3&ᴀᴍᴘ;ᴜᴄɪ=ᴀ!3&ᴀᴍᴘ;ʙᴛᴠɪ=2&ᴀᴍᴘ;fѕʙ=1&ᴀᴍᴘ;хᴘᴄ=BɪMOᴀ3QjFᴘ&ᴀᴍᴘ;ᴘ=ʜᴛᴛᴘ%3A//ɪᴀ.хᴏɴхᴀᴏ.ᴄᴏᴍ&ᴀᴍᴘ;ᴅᴛᴅ=195

Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ Nʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̆́ᴘ ʀᴀ́ᴘ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2010 ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 1.360 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Mᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ʟᴀ̀ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ʟᴀ̆́ᴘ ʀᴀ́ᴘ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ 0,5 ᴛᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 45 ᴛᴀ̂́ɴ, ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙᴜʏ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ 16 ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ 100 ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ; ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ. Nʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴋʜɪ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̆́ᴘ ʀᴀ́ᴘ 15.000 хᴇ ᴛᴀ̉ɪ/ɴᴀ̆ᴍ, 400 хᴇ ʙᴜʏ́ᴛ/ɴᴀ̆ᴍ.

Kʜɪ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, Nʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ ᴋʏ̀ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ ѕᴇ̃ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʀᴀ 15.000 хᴇ ᴛᴀ̉ɪ, 400 хᴇ ʙᴜʏ́ᴛ ᴠᴀ̀ 75.000 ᴛᴀ̂́ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ. “Qᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ хᴇ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ. Tᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴆᴜ̉ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ ᴛᴏ̂”.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪ̉ ѕᴀᴜ 2 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2013, ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴɢưɴɢ ᴛʀᴇ̣̂ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ʜᴏᴀɴɢ.

Ôɴɢ Bᴜ̀ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴜʏᴇ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ʙᴇ̂ɴ “ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ” ᴅᴜ̀ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴀɪ ѕɪɴʜ. (Ảɴʜ: ѕᴏʜᴀ)

Cᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴆɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̆́ᴘ ʀᴀ́ᴘ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴠᴏ̂́ɴ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉, Vɪɴᴀхᴜᴋɪ ᴆᴀ̃ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙɪ ᴆᴀ́ᴛ ɴʜư ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ. Cᴏ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ǫᴜᴀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟưᴏ̛ɴɢ ɴʜưɴɢ ɢᴀ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂́ɪ ɴᴏ̛̣ ɢᴀ̂̀ɴ 3.000 ᴛʏ̉.

Lʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ “ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ”, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Bᴜ̀ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2011, ᴅᴏ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ʟᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀᴍ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ “ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ” ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴠᴏ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴠɪ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴏ̛̣ ʜᴏ̛ɴ 1.400 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ.&ɴʙѕᴘ;

Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

Gɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́, ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴛᴀ́ɪ ᴄᴏ̛ ᴄᴀ̂́ᴜ ɴᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʙɪ̣ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ɴᴏ̛̣ хᴀ̂́ᴜ, ʙᴀ́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ɢɪᴀ́ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴠᴏ̂́ɴ.

Nᴀ̆ᴍ 2015, Vɪɴᴀхᴜᴋɪ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀᴏ ʙᴀ́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴏ̛̉ Mᴇ̂ Lɪɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʙᴀ́ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴘʜᴇ̂́ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, ᴘʜᴜ̣ ᴛᴜ̀ɴɢ, ᴍᴀ́ʏ ᴍᴏ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ…

Nᴀ̆ᴍ 2017, UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ 26 ʜᴀ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ѕᴇ̃ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜᴀ́ᴘ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ.

Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Qᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀᴍ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Bᴜ̀ɪ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴜʏᴇ̂ɴ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ “ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ” ᴍᴀɴɢ ɴʜᴀ̃ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ Vɪɴᴀхᴜᴋɪ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ Tɪɴ:ᴅᴀɴᴠɪᴇᴛ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button