Uncategorized

Hᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ “ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Nɢᴀ̂ɴ ɢᴏ̂́ᴍ”

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀʏ ᴆᴀ̆́ɴɢ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴏᴀɴ ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ.

Xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɢʀᴏᴜᴘ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɢʀᴏᴜᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ”. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢʀᴏᴜᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 10.000 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ѕᴜ̛̣ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴏ̀ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Cᴀ́ᴄ ɢʀᴏᴜᴘ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂́ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 13/8, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ Tʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ (SN 1985, ᴛʀᴜ́ ᴛʜᴏ̂ɴ 4, Gɪᴀɴɢ Cᴀᴏ, Bᴀ́ᴛ Tʀᴀ̀ɴɢ, Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ (ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” – PV).

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8/2020 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ Lᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ

Tʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ: Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ Pᴀᴜʟᴀ, Nɢᴀ̂ɴ Gᴏ̂́ᴍ, ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Zᴀʟᴏ Nɢᴀ̂ɴ ɢᴏ̂́ᴍ ᴆᴇ̂̉ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ (ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ) ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, Fᴀɴᴘᴀᴇ Nɢᴀ̂ɴ Gᴏ̂́ᴍ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 60.000 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟɪᴋᴇ. Tʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀᴏ ʙᴀ́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ɴʜư ᴆᴏ̂̀ ɢɪᴀ ᴅᴜ̣ɴɢ, ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, ɪPᴀᴅ, хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ, ɢʜᴇ̂́ ᴍᴀ́ᴛ хᴀ,… ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉ ᴄʜɪ̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ 1/3, 1/4 ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̣ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ.

Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ Gᴏ̂́ᴍ

Kʜɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ, Nɢᴀ̂ɴ ѕᴇ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, Nɢᴀ̂ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ѕᴏ̂́ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ, ᴄʜᴀ̣̆ɴ Zᴀʟᴏ, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀᴏ ʙᴀ́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ Nɢᴀ̂ɴ Gᴏ̂́ᴍ

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, Nɢᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀɪ, ᴠᴜ̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ɢᴀ̂ʏ ǫᴜʏ̃ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ Cᴏᴠɪᴅ-19. Mᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ.

“Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 16 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̣̆ɴ”

Cʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Tʜᴜ (Kɪᴇ̂́ɴ Aɴ, Hᴀ̉ɪ Pʜᴏ̀ɴɢ) ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” ǫᴜʏ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ. Hᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8, ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ʟưᴏ̛́ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Nɢᴀ̂ɴ Gᴏ̂́ᴍ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ, ɢɪᴀ́ ʀᴇ̉, ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ.

ᴀ̉ɴʜ

Cʜɪ̣ Tʜᴜ 2 ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ 16.870.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄʜɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜᴀ 1 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ, 1 ᴛᴜ̉ ʟᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ 1 ᴍᴀ́ʏ ɢɪᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴆᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ 16.870.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Cᴀ̉ ᴛɪɴ, ᴄʜɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ “Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ”.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ, ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ᴄʜɪ̣ Tʜᴜ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ, ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ

“Kʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴏ̂́ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ʜᴀ̆̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́.

Tᴜ̛̀ ʜᴏ̂ᴍ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴏ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴏ́, ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ɴʜư ᴍɪ̀ɴʜ, ʜᴏ̣ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉”, ᴄʜɪ̣ Tʜᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Cʜɪ̣ Tʜᴜ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ

Vᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜɪ̣ Tʜᴜ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴏ̛́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ.

Cᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ”, ᴄʜɪ̣ T.N (TP.HCM) ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 8.100.000 ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ɪPᴀᴅ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ᴄʜɪ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ, ᴅᴜ̀ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜưɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ́ᴘ.

ᴀ̉ɴʜ

Cʜɪ̣ B.N ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʜᴏ̛ɴ 8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ Iᴘᴀᴅ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ

Cʜɪ̣ M.A (Vɪ̃ɴʜ Pʜᴜ́ᴄ) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀʏ ᴆᴀ̆́ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀ̂̃ʏ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ”. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴛʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ Nɢᴀ̂ɴ Gᴏ̂́ᴍ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘᴏѕᴛ ᴛʜᴀɴʜ ʟʏ́ ʜᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ǫᴜʏ̃ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ̣ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ɢᴏ̂̀ᴍ: 1 ʙᴏ̣̂ хᴏᴏɴɢ ɴᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴜ̛́ᴄ, 1 ɴᴏ̂̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂̀ᴜ, 1 ʙᴏ̣̂ ᴅᴀᴏ, 2 ʙᴏ̣̂ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̀, ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 21.500.000.

ᴀ̉ɴʜ

Mᴇ̣ ᴄʜɪ̣ M.A ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ʜᴏ̛ɴ 21 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ

“Mᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́. Nᴏ́ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴄʜᴀ̉ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ̃ ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ, ѕᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴀ ѕᴇ̃ ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴋɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ, ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ”, ᴄʜɪ̣ M.A ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̉ 3 ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ Nɢᴀ̂ɴ “ɢᴏ̂́ᴍ” ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜɪ ᴍᴜᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ. Cᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜư ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ Đᴏ̂̃ Tʜɪ̣ Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜưɴɢ ʙᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴀ̂ᴍ ᴄʜưᴀ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ, ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀.

Tʜᴇᴏ DOᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button