Uncategorized

Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ хᴏ́ᴛ хᴀ ᴠɪ̀ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ

Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴜ́ᴛ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴠɪ̃ɴʜ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ʀᴏ̛̀ɪ хᴀ ᴄᴏ̃ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ʙᴀ̀.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 15/8, Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴇ̂̀ɴ ᴆᴇɴ. Íᴛ ᴘʜᴜ́ᴛ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ хᴏ́ᴛ хᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴋᴇ̀ᴍ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ: “Vɪ̃ɴʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ. Tʀᴀ̆ᴍ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ. Mᴇ̣ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ɴᴏ̛̣ ᴍᴇ̣ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Cᴏɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴇ̣ ᴏ̛ɪ!”. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴆɪ.

Bᴇ̂ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ, ᴅᴀ̀ɴ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜư Tʀɪ̣ɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ, Ốᴄ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ, Qᴜᴀ́ᴄʜ Tᴜᴀ̂́ɴ Dᴜ,… ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ɴ. Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2020, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴄᴀ̣ɴ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʙᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ᴄʜɪ́ɴ ѕᴜᴏ̂́ɪ.

Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ ᴆᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀

Nᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ѕᴀɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ ᴆᴇɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ɴɪᴇ̣̂ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ

ᴀ̉ɴʜ

Tʀɪ̣ɴʜ Kɪᴍ Cʜɪ, Tʜᴀ̂ɴ Tʜᴜʏ́ Hᴀ̀, Ốᴄ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ,… ᴄᴜ̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ

ᴀ̉ɴʜ

Mᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̂ɴ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴏ̂́ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ɴɢ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ

Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴆᴇ̂̉ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ʟᴏ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ

Tʜᴇᴏ Tᴏ̂̉ Qᴜᴏ̂́ᴄ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button