Uncategorized

Bᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Tɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

Tᴏ̂́ɪ 27/8, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʀᴀ̂ᴍ ʀᴀɴ ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪɴ ɢɪᴀ̉.

“Tɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜɪ̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘᴏѕᴛ ѕᴛᴀᴛᴜѕ ɴᴀ̀ʏ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ fᴀᴋᴇ ɴᴇwѕ. Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴀʏ ɴʜᴀɴʜ ʜᴏ̛ɴ ɴᴀ̃ᴏ. Cʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ᴀ̣”, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 20ʜ40.

Dᴀ̀ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣ ʙᴀ́ᴄ ᴛɪɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ.

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴅᴀ̀ɴ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣, ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ&ɴʙѕᴘ;ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ&ɴʙѕᴘ;ǫᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃&ɴʙѕᴘ;Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, ɴᴏ̛ɪ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃&ɴʙѕᴘ;ᴆᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 27/8, ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜư ʙᴜᴏ̂̉ɪ ѕᴀ́ɴɢ, ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴʜư&ɴʙѕᴘ;ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂̉ɪ.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ&ɴʙѕᴘ;ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴇ̂-ᴋɪ́ᴘ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ. Tʀᴏɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ 20ʜ23 ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜư ʙᴜᴏ̂̉ɪ ѕᴀ́ɴɢ.

Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ѕᴀᴜ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ. Aɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ&ɴʙѕᴘ;ᴠᴀ̀ᴏ 21ʜ12, ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ “ᴏхɪ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ, ᴄʜưᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ECMO”, ɴɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴀ̉ ǫᴜᴀɴ.

Bᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ&ɴʙѕᴘ;ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃, ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ.

ẢNH

Xᴜᴀ̂ɴ Lᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴇ̂-ᴋɪ́ᴘ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴀ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 27/8, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, TP.HCM.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ 7X ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ (ICU) ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴛᴏ̂́ɪ 26/8, ᴋʜɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ хᴀ̂́ᴜ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Aɴ 115 (Bɪ̀ɴʜ Tᴀ̂ɴ).

Tʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴜ̛̀ Mʏ̃, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̛̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴀ́ʏ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ.

Sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ ʜᴏ̛ɴ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂̀.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button