Uncategorized

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̀ᴏ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴏ̃ᴍ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ ѕɪ̃&ɴʙѕᴘ;Pʜɪ Nʜᴜɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Tᴜ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴆưᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ѕᴛᴀᴛᴜѕ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ.

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ѕᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴛ KV) ᴠɪᴇ̂́ᴛ:&ɴʙѕᴘ;“Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴏ̛ɪ, KV ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴀ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄʜɪ̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Cᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ KV, ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛ɴ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴀ̣. Bᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴄᴏɴfɪʀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ KV ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Xɪɴ ʜᴀ̃ʏ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴀɴ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Hᴀ̃ʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ, ᴛᴜ̣ɪ ɴʜᴏ̉ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ 1 ʟᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, хɪɴ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̣ɪ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Tᴜ̣ɪ ɴʜᴏ̉ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ѕᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ Nʜᴜɴɢ. Cʜɪ̣ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ Xᴜᴀ̂ɴ Lᴀɴ ʟᴀ̀ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ KV, ᴠᴀ̀ 2 ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ, ᴍᴏɴɢ fᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ 2 ᴄʜɪ̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉.”.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Nʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ 1 ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ̣̂ʏ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ KV ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴏ&ɴʙѕᴘ;Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɢɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ѕᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, KV ᴍᴏɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʜᴀ̃ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴀɪ ǫᴜᴀ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ, ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̛ɴ 20 ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ 2. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ǫᴜᴀ ѕᴛᴀᴛᴜѕ KV ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Xᴜᴀ̂ɴ Lᴀɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴍᴏɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̀ 2 ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ KV ᴄᴏ̀ɴ ʜᴇ̣ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀfᴇ

KV ᴄᴜ̀ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ

KV ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜư Qᴜʏᴇ̂̀ɴ Lɪɴʜ, Xᴜᴀ̂ɴ Lᴀɴ…

KV ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜư Qᴜʏᴇ̂̀ɴ Lɪɴʜ, Xᴜᴀ̂ɴ Lᴀɴ…

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ&ɴʙѕᴘ;Pʜɪ Nʜᴜɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀ̀ʏ. Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ Mʏ̃, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button