Uncategorized

TP.HCM: Sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ѕɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ

Tᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣ хᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜᴀ́ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ, TP.HCM ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆưᴀ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ѕɪɴʜ ᴄᴏɴ.

Sᴀ́ɴɢ 25-8, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Tʜᴀɴʜ, Cʜɪ̉ ʜᴜʏ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ Bᴀɴ Cʜɪ̉ ʜᴜʏ ǫᴜᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣ хᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜᴀ́ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ, TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴜʏᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ хᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ ɢᴏ́ᴄ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Ảɴʜ Tʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ Sᴏɴɢ Hᴀ̀ɴʜ (Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ).

“Sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴇ̉, ᴏ̂ᴍ ʙᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴀɴ ᴆᴀᴜ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ѕᴀ̆́ᴘ ѕɪɴʜ” – ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ѕᴜ̛̣ хᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜᴀ́ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴏ́ᴄ Mᴏ̂ɴ, TP.HCM ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ. Ảɴʜ: TRẦN NGỌC

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴀ̂́ᴘ Tʀᴜɴɢ Cʜᴀ́ɴʜ 2, хᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜᴀ́ɴʜ. Dᴏ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ɴᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. “Cʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɢᴏ̣ɪ хᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢᴏ̣ɪ хᴇ ɴᴀ̀ᴏ. Cʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴆɪ̣ɴʜ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ѕɪɴʜ” – ᴏ̂ɴɢ Tʜᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣ хᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜᴀ́ɴʜ ᴆưᴀ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴜʏᴇ̂ɴ Á (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Cᴜ̉ Cʜɪ, TP.HCM).

Tʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ 2.600 ɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. Hɪᴇ̣̂ɴ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴀ̉ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̂̃ɴ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ. “Rᴀ̂́ᴛ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴜʏᴇ̂ɴ Á ᴆᴀɴɢ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ” – ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ 

Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0: Sᴜ̛̣ ʜʏ ѕɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ɴʜᴀ̀ 4 ɴɢưᴏ̛̀ɪ F0

Đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴏхʏ ᴆɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0, ᴀɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴀɴʜ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴʜư ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉, ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Gɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ 4 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19.

“Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀…”

“Hᴏ̛ɴ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴏ̂ᴍ ᴠᴏ̂ ʟᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ. Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ хᴇ ɴʜư ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̣̆ᴘ ʙᴏ̂́”, ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Dᴜʏ Đɪᴇ̣̂ᴘ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ 4 ɴɢưᴏ̛̀ɪ “ᴅɪ́ɴʜ” Cᴏᴠɪᴅ-19.

Aɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴋᴇ̂̉, ʙᴏ̂́ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ѕᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ́ ɴɢᴀ̃ ɴᴀ̣̆ɴɢ. Kʜɪ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴀɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Bᴏ̂́ ᴀɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ.

“Kʜɪ ᴆᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ʙᴏ̛̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴍᴀɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʀᴜ̉ɪ ʀᴏ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ хᴜ́ᴄ, ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ F0 ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ”, ᴀɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴛᴀɪ ưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ʜᴀɪ ɴɢᴀ̀ʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴀɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴀɴʜ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴏ̛̉ ɴᴏ̛ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, ᴀɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ F0 ᴠᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Qᴜᴀ̣̂ɴ 10.

Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ʟᴀ̂ᴍ “ᴆᴀ̣ɪ ɴᴀ̣ɴ”, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛʜᴀʏ, ᴀɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴆᴀɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ѕᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ “ᴆᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ” ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Aɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Aɴʜ ᴆᴀɴɢ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴠᴏ̂ ʟᴀ̆ɴɢ, ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ F0.

Cᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴀɴʜ Đɪᴇ̣̂ᴘ, ᴀɴʜ Vᴏ̃ Aɴʜ Mᴀɪ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 22/8.

Tᴀ̀ɪ хᴇ̂́ Vᴏ̃ Aɴʜ Mᴀɪ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣, ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 22/8 (Ảɴʜ: Đ.V).

Aɴʜ Mᴀɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂ᴍ ʟᴀ̆ɴ хᴀ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴆưᴀ ᴄᴀ́ᴄ F0 ᴆɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜᴀ̂ɴ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴀɴʜ, ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏᴠɪᴅ-19. Đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ʙᴀ̂̉ᴍ ѕɪɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

“Gᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Tᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ F0 ᴋʜᴀ́ᴄ”, ᴀɴʜ Mᴀɪ ɴᴏ́ɪ.

Aɴʜ Mᴀɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴀɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛʀᴏ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Nɢᴀ̃, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Tᴀ̂ɴ Pʜᴜ́. Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ. Rᴏ̂̀ɪ ᴋʜɪ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̀ɴʜ ɴưᴏ̛ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ.

Dᴜ̀ ᴆᴀɴɢ ʙưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ Cᴏᴠɪᴅ-19, ɴʜưɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴀɴʜ Mᴀɪ ɴʜᴏ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ F0 ᴆᴇ̂́ɴ 2ʜ ѕᴀ́ɴɢ ʜᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ́ɪ хᴇ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 3 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̆́ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ F0 ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜʏ ѕɪɴʜ ᴍᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴆᴀɴɢ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴆᴜ̛̣ɴɢ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ʟᴜ́ᴄ 3ʜ ѕᴀ́ɴɢ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴜᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ʟᴜ́ᴄ 2-3ʜ ѕᴀ́ɴɢ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ хᴇ ɢᴀ̂́ᴘ ɢᴀ́ᴘ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂ᴍ ᴋʜᴜʏᴀ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ɴᴇ̂́ᴍ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ.

Aɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Tʜᴀ̣ᴄʜ – ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʀᴏɴɢ ʀᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ TPHCM ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Aɴʜ Tʜᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0, ʀᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ “ᴄᴏ̛ɴ ʙᴀ̃ᴏ” Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴀ̣̂ᴘ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́. Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ́ 70 ᴛᴀʏ ʟᴀ́ɪ ᴛʜɪ̀ 70 ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ, ɴʜưɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴋɪᴇ̂ɴ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ…

Cᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ, ɢᴀ̂́ᴘ ɢᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴏ̣ᴄ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴀɴʜ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴅᴏ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴋɪ́ɴ ᴍɪ́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʀưᴀ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴄᴀᴏ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴅưᴏ̛́ɪ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ɢɪᴀɴ ᴋʜᴏ̂̉ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ѕᴀᴜ ʟưɴɢ ᴀɴʜ.

Aɴʜ Tʜᴀ̣ᴄʜ ᴋᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Tᴀ̂́ɴ Pʜᴀ́ᴛ, Qᴜᴀ̣̂ɴ 7. Đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ, ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ. Cᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̣ ᴋʜᴏ́ᴄ ʟᴏ́ᴄ ᴠɪ̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

“Bᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 2 ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴜ̣, ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̂ᴍ ʙɪ̀ɴʜ ᴏхʏ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ѕᴀᴜ. Bᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ ᴏхʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ᴜ (Sᴘ02) ᴛᴀ̆ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ. Cᴜ̣ ʙᴀ̀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̉ ᴏхʏ, ᴆưᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ”, ᴀɴʜ Tʜᴀ̣ᴄʜ ɴᴏ́ɪ.

Cᴏ̀ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̆ɴ Nᴏ̛́ɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ F0 ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ. Tʀᴏɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆᴏ́, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ, ᴛʜᴀᴏ ᴛᴀ́ᴄ ɴʜᴀɴʜ ɢᴏ̣ɴ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴇ̂ᴍ ʜᴏ̂ᴍ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴆɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ʟᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ. Aɴʜ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 71 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴀ̃ɪ, Qᴜᴀ̣̂ɴ 5, ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ 3ʜ30 ᴘʜᴜ́ᴛ, ᴄʜɪ̉ ѕᴏ̂́ Sᴘ02 ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ 50, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏ̛̉ ᴏхʏ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ Sᴘ02 ᴛᴀ̆ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ʟᴇ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 70. Cᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ. Nʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̣ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ”, ᴀɴʜ Nᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂̉.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴀɴʜ Nᴏ̛́ɪ, ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʀᴏɴɢ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ѕᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋɪᴇ̂ɴ ᴄưᴏ̛̀ɴɢ. Cᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̀ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜɴɢ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̂̉ʏ ʟᴜ̀ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

Tᴀ̀ɪ хᴇ̂́ Tʜᴀɴʜ Vᴀ̆ɴ Nᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʀᴏɴɢ ʀᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 (Ảɴʜ: Đ.V).

Bᴀ̀ N.T.N (ɴɢᴜ̣ Qᴜᴀ̣̂ɴ 11) ᴋᴇ̂̉, ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̆̀ɴ ʀᴀɴʜ ѕɪɴʜ – ᴛᴜ̛̉ ᴍᴏɴɢ ᴍᴀɴʜ ɴʜư ѕᴏ̛̣ɪ ᴛᴏ́ᴄ. Kʜɪ ʙᴀ̀ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂… Mᴀʏ ѕᴀᴏ, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ѕᴜ̛̣ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀.

“Tᴏ̂ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟʏ́ ɴᴇ̂̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ѕᴜʏ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ “ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ѕɪɴʜ” ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ. Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀” – ʙᴀ̀ N. хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

Cʜɪ̣ Pʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Nɢᴏ̣ᴄ Aɴʜ, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ, ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ, ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀʏ ʟᴀ́ɪ.

“Cᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̀ɴ ѕᴜ̛̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢʜɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ, ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ѕᴏ̛́ᴍ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ɴᴀ̀ʏ”, ᴄʜɪ̣ Nɢᴏ̣ᴄ Aɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴜᴀ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19, ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ.

Lᴀ́ɪ хᴇ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢʜɪ̉ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴀ̀ɴ ѕᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ (Ảɴʜ: Đ.V).

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND TPHCM Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ Pʜᴏɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜư ᴋʜᴇɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Bɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴀхɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ F0 ᴠᴀ̀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ 115 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜʏ ѕɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ѕᴜ̛̣ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ F0 ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ “ɢɪᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ɴɢ” ᴆᴇ̂̉ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ѕᴜ̛̣ ѕᴏ̂́ɴɢ.

Tʜᴇᴏ Dᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button