Uncategorized

Cʟɪᴘ 3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̂̀ ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴛᴏ́ᴍ

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ 3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ᴆᴀɴɢ ᴠᴀ̂ʏ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ.

Vᴀ̀ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ѕɪ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ.

“Lᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ́ ᴏ̛ɪ. Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴇᴍ ɴɢᴏᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ хɪɴ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀ̣. Dᴀ̀ɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ ѕᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ́ ʀᴏ̂̀ɪ” – ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Clip 3 chú chó dành đồ ăn của cán bộ trực chốt và cái kết bị tóm - Hình 1


Cʜɪᴇ̂́ɴ ѕɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙɪ̣ 3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ʙᴀᴏ ᴠᴀ̂ʏ хɪɴ ᴀ̆ɴ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ᴅưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ǫᴜᴇɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴄʜɪᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴆᴜ̀ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ. Cᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̂̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ́ɴʜ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̉ ʙᴀ́ɴʜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ɴᴀ̀ʏ.

Cʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ᴍɪ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ, ᴄʜᴜ̛́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴜ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ 3 ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ ᴛʜɪ̀ 1 ᴄᴀ́ɪ ʙᴀ́ɴʜ ᴋɪᴀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̉.

Vᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄʟɪᴘ, ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ 3 ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴀ̣ɴ 4 ᴄʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ хɪɴ ᴀ̆ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ” ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ. Vᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ѕᴏ̛̣ ᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ… ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉.

Clip 3 chú chó dành đồ ăn của cán bộ trực chốt và cái kết bị tóm - Hình 2


Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ 3 “ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ” ɴɢᴀɴɢ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Clip 3 chú chó dành đồ ăn của cán bộ trực chốt và cái kết bị tóm - Hình 3


Cʜᴜ́ɴɢ ᴅưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Cᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ѕɪ̃ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̀ᴀ ʜᴀʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴀ̆ɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴇ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ 3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ “ᴋʜᴏᴀɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ” ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ.

Đᴀɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴍᴀ̀ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴆɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴀ̀ ѕᴀɪ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ. Tʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ᴍᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ, ᴄưᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ “ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ ᴄᴏɴ ѕᴇɴ” ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴏ́ɴ ᴠᴇ̂̀.

Cư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴠᴇ̂̀ 3 ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴄʜᴏ́ ɴᴀ̀ʏ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴜ̀ᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴄʜᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ “ʙᴏѕѕ” ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴋɪ̃, ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪ хɪɴ ᴀ̆ɴ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ᴘʜᴀ̣ᴛ 2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ “ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ”.

Clip 3 chú chó dành đồ ăn của cán bộ trực chốt và cái kết bị tóm - Hình 4


Nʜưɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ ɴʜᴇ́. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Clip 3 chú chó dành đồ ăn của cán bộ trực chốt và cái kết bị tóm - Hình 5


Dᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ 3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

– Cʜᴀ̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ “ᴏ̂́ᴍ ɴʜᴏᴍ” ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ хɪɴ ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʜᴇ̂́ ᴋɪᴀ. Đᴀ̃ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ. Nʜɪ̀ɴ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̂ ᴛʀᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ.

– Nʜɪ̀ɴ ᴀɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ѕɪ̃ ᴋɪᴀ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̣ɴɢ ʀᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ́ɴʜ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ɪ́ᴛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴏᴀ́ɴ ʙᴜ̛̃ᴀ ѕᴀ́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄᴏɪ ɴʜư ᴍᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ.

– Rᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ 3 ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ. Cʜᴏ ᴄʜᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴀᴍ ᴀ̆ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴇ̂ ᴛʀᴀɪ ɴʜᴇ́.

– Cᴏ́ ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ᴋʜᴜᴀ̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜɪ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪ̉. Tʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ”.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ 3 ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴏ́ ᴆᴀɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Bᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ʜᴀ̃ʏ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴇ́.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button