Uncategorized

Hᴀʀɪ Wᴏɴ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʙɪ̣ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Hᴀʀɪ Wᴏɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ѕᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ. Kʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴏᴀ́ɴ, Hᴀʀɪ Wᴏɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂.

Hari Won có động thái gây chú ý sau khi Trấn Thành bị gọi tên yêu cầu sao kê bởi bà Phương Hằng - Hình 1

Bᴀ̀ɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀʀɪ Wᴏɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɴʜư ѕᴀᴜ:

“Hᴇʟʟᴏ Sᴛᴀʀ Fᴀᴍ, ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ! Tʜɪᴇ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀ́ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Ủɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴍɪ̀ɴʜ. Tɪɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ. Vɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ɴᴇ̂ɴ Hᴀʀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ. Pʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ… Cᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ Sᴛᴀʀ Fᴀᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. Lᴀ̂ᴜ ʟᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ SF ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ᴄᴏᴠɪᴅ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ.. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴇ́. Tʜưᴏ̛ɴɢ SF ʟᴀ̆́ᴍ… Mᴏɴɢ ᴍᴀᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ SF ѕᴏ̛́ᴍ. Tʜưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ! Nʜᴏ̛́ ʟᴀ̆́ᴍ! Cᴏ̂́ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴇ́! Vᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴜ̛́ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ʜᴏᴀ̀ɪ ɴʜᴇ́!

Hari Won có động thái gây chú ý sau khi Trấn Thành bị gọi tên yêu cầu sao kê bởi bà Phương Hằng - Hình 2

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʙᴏ̂̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ɴᴏ́ɴɢ ᴋʜɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ . Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 10 ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ ɴʜư Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ , Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ, NSND Hᴏ̂̀ɴɢ Vᴀ̂ɴ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, … ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ.

Hari Won có động thái gây chú ý sau khi Trấn Thành bị gọi tên yêu cầu sao kê bởi bà Phương Hằng - Hình 3

Nɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ѕᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ: “Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ʜᴀ̃ʏ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆɪ!”. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴋʜᴏ́ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́.

Hari Won có động thái gây chú ý sau khi Trấn Thành bị gọi tên yêu cầu sao kê bởi bà Phương Hằng - Hình 4

Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀᴍ MC, ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Đưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ ᴛᴀ̀ɪ, ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆᴀ̣ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ᴜ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ. Đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴆᴀɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ѕᴜ̛̣ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ́ᴍ.

Hari Won có động thái gây chú ý sau khi Trấn Thành bị gọi tên yêu cầu sao kê bởi bà Phương Hằng - Hình 5

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button