Uncategorized

Xᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ 2, ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ 2 ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ “Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜưᴏ̛̣ɴɢ” ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʜᴏ̛ɴ ѕᴀᴜ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛᴜ̛̀ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Áᴏ ᴄưᴏ̛́ɪ Cᴀ̀ Mᴀᴜ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ѕᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ.

Qᴜᴀ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʀᴏ̣̂ ʟᴇ̂ɴ. Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Bᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ, ᴀɴʜ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉:&ɴʙѕᴘ;“Hᴀ̃ʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ, ᴛᴜ̣ɪ ɴʜᴏ̉ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, хɪɴ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̣ɪ ɴʜᴏ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴀɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́ɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜᴀ̃ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ѕᴏ̛́ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ, ᴄᴏ́ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟưᴏ̛̣ɴɢ. Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʙᴏ̣̂ ʟᴏ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Cᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴆᴏ̣̂ᴄ ᴀ́ᴄ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴀ̂ᴜ ʟɪᴋᴇ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ́ᴏ ѕᴇ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ́ ѕᴏ̛́ᴍ”.

Phi Nhung, Phi Nhung nhiễm covid-19, Sao Việt

Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̂̀ɴ 2.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ&ɴʙѕᴘ;Bᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ&ɴʙѕᴘ;ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ʜᴏ̛ɴ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ECMO.

Phi Nhung, Phi Nhung nhiễm covid-19, Sao Việt

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ́ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴀ̉ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴇ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ Cᴏᴠɪᴅ-19.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜưᴏ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴇ̂ᴍ 26/8 ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ. Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ 10 ɴɢᴀ̀ʏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛư ɴʜᴀ̂ɴ, ɴʜưɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ̉ ǫᴜᴀɴ. Nʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ѕᴀᴜ 6 ɴɢᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴆᴇ̂̉ ѕᴏ̛́ᴍ ʜᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ.

Mᴀɪ Lɪɴʜ (Tʜᴇᴏ Cᴏ̂ɴɢ ʟʏ́ &ᴀᴍᴘ; хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ)

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴀɴᴛɪfᴀɴ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ, ᴀ́ᴄ ʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

Sᴜᴏ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19. Rᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ѕᴇ̃ ѕᴏ̛́ᴍ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ѕᴜ̛̣ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉:“Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴇ̂-ᴋɪ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Hᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ ᴄᴀ̉ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ̣. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇw, ᴄᴀ̂ᴜ ʟɪᴋᴇ, ʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ. Hᴏ̣ ɴᴏ́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀ́ᴄ ᴆᴜ̛́ᴄ, ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̂ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇw. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋᴇ̉ ᴆᴏ́ ʟᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́ ѕᴇ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇw ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ”.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ:&ɴʙѕᴘ;“Vɪ́ ᴅᴜ̣ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴄưᴏ̛́ᴘ, ᴠᴏ̂ ᴛᴜ̀ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄ ʏ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ. Cᴏ̀ɴ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴆᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ хᴜ̛̉ ѕᴀᴜ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴏ̣̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̀ ɢʜᴇ̂ ᴠᴀ̣̂ʏ. Cᴏ̀ɴ ᴛʀᴜ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴆᴏ̣ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ. Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ʀᴀ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢʜᴇ̂ ʟᴀ̆́ᴍ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣. Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ѕᴀᴏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇᴍ ɢᴀ̣ᴏ ᴆɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀, ɴᴏ́ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̉ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ”.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ʀᴀ̂́ᴛ ᴀ́ᴄ ʏ́ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ.

Vᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂ᴍ 30/8, Xᴜᴀ̂ɴ Lᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴʜư ѕᴀᴜ:&ɴʙѕᴘ;“Cʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ᴅᴀ̂̀ɴ ɴʜᴇ́ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Vᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ECMO (ECMO ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ѕᴜ̛̣ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ᴋʜɪ ᴛɪᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴏ̂̉ɪ ʜᴀʏ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ – ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ). Lᴏ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̉ ᴍᴀ́ʏ, ᴛɪ́ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴋʜᴀ̉ ǫᴜᴀɴ”.

Đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 31/8, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴀ̆ɴɢ ѕᴛᴀᴛᴜѕ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ. 1 ѕᴛʏʟɪѕᴛ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠɪᴇ̂́ᴛ:&ɴʙѕᴘ;“Mᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̉ ᴋʜᴏ̂̉ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. Bᴇ̣̂ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 1 ѕᴏ̛́ᴍ 1 ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̣ᴄ, ɴᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ. Mᴏɴɢ ʜᴀ̃ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ”.&ɴʙѕᴘ;Cᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́, 1 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ѕᴛᴀᴛᴜѕ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃.

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀, ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴏ̛́ᴍ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ &ᴀᴍᴘ; Bᴀ̣ɴ ᴆᴏ̣ᴄ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button