Uncategorized

Nɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴᴛɪfᴀɴ ᴅᴏ̣ᴀ ᴘʜᴀɴʜ ᴘʜᴜɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Nɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʜᴀ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ: ‘Dᴀ̣ ᴛʜưᴀ, ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ’

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ – Hᴏᴀ̀ɪ Pʜưᴏ̛ɴɢ

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴘʜᴀɴʜ ᴘʜᴜɪ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂. Gᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɪɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ.

Dɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʙɪ̣&ɴʙѕᴘ;ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɴᴛɪ fᴀɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴇ ᴅᴏ̣ᴀ&ɴʙѕᴘ;‘ѕᴇ̃ ᴘʜᴀɴʜ ᴘʜᴜɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ’. Nɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉:&ɴʙѕᴘ;‘Tʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴏ̛ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ́. Dᴀ̣ ᴛʜưᴀ, ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ. Nʜưɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ɢᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴀ̆ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ʜᴇ̂́ᴛ 10 ᴛᴀ̂́ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 10 ᴛᴀ̂́ɴ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɢʜɪ ɢɪᴀ̂́ʏ, ᴅᴀ́ɴ ᴛᴇ̂ɴ ᴆᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄᴏɪ ѕᴇ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃’.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ  ᴍᴀ̀ ‘Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢʜɪ ᴛᴇ̂ɴ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴏ̛ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ̀ хɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ’. Nᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ѕᴇ̃ ɢʜɪ ʀᴏ̃ ʜᴏ̣ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴆɪ.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ – Hᴏᴀ̀ɪ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛᴀ̂́ɴ ʟưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ, ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ, ɴʜᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ TP HCM. Nᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙɪ̀ɴʜ ᴏхʏ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ 0 ᴆᴏ̂̀ɴɢ,…

Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴅᴏ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ&ɴʙѕᴘ;ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ Mʏ̃ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 2,5 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴛᴀ̣̆ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴏ̂ɴɢ Đᴏᴀ̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̉ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, хᴇ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ Hᴏᴀ̀ɪ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɢɪᴀ̉ᴍ.

Tʜᴇᴏ Bᴀ́ᴏ Đᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ

Mᴇ̣ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ᴆᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ɴʜưɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ.

Tᴏ̂́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 1/9, Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴆᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴʜưɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴜ̣ᴄ ᴛʀᴀ̣̆ᴄ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄᴀ̣̂ʏ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̀ɴ ᴄʜɪ̣ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ.

Bɪᴇ̂́ᴛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴆᴇᴍ хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ хᴜᴏ̂́ɴɢ ʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ǫᴜᴀ́ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ɴᴇ̂ɴ NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̀ɴ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ.

“Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ Lᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴆᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ́. Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ&ɴʙѕᴘ;Lᴀ̂ᴍ&ɴʙѕᴘ;ᴄʜᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆɪ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ̂́ᴛ. Cʜɪ̣ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴆᴇᴍ хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ хᴜᴏ̂́ɴɢ ʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ.&ɴʙѕᴘ;Gɪᴏ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ&ɴʙѕᴘ;Lᴀ̂ᴍ&ɴʙѕᴘ;ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́, ʀᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ʟᴀ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴏ̂, ѕᴏ̛̣ ᴠᴏ̂ ᴛʀᴜ́ɴɢ ᴏ̂̉ ᴅɪ̣ᴄʜ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴇ́ᴏ ᴄʜưᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴀᴜ ᴠᴀ̀ ᴅɪ́ɴʜ Cᴏᴠɪᴅ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ Lᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ, ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ᴄʜɪ̉ ɴᴀ̆̀ᴍ 1 ᴄʜᴏ̂̃. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀɪ ǫᴜᴇɴ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ʜᴏ̂̉ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ Lᴏɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ɢɪᴜ́ᴘ Lᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ”,&ɴʙѕᴘ;Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ɴʜᴏ̛̀ ѕᴜ̛̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉.

Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆưᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴆᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ ᴆɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ

NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴇᴍ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ǫᴜᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ

Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛʜᴀʏ, ɴʜᴏ̛̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆưᴀ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ. Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ʙɪ̣ ᴜ ɴᴀɴɢ, ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴍᴏ̂̉. Aɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ Lᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̂̀ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ̛̉ ᴍᴇ̣ ᴆɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ

Kʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ

Nᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴍᴇ̣ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ɴ ᴍᴏ̂̉ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜ ɴᴀɴɢ

Kʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ɢᴜ̛̉ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ᴄ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ Lᴇ̂ Dưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̉ᴏ Lᴀ̂ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ

Tʜᴇᴏ Dᴏᴀɴʜ Nɢʜɪᴇ̣̂ᴘ Tɪᴇ̂́ᴘ Tʜɪ̣ 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button