Uncategorized

Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ “ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ” ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ

Bᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ɢᴀ̣̆ᴘ Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ, ʙɪ̣ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄʜᴇ̂ ᴛʀᴀ́ᴄʜ.

Tʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ Mʀѕᴏᴏʟ Pᴀʀᴋ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴀ̣ɴɢ ѕᴀ́ɴɢ 3/9 (ɢɪᴏ̛̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ). Sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 90 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ, ᴆᴏ̣̂ɪ Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʏ̉ ѕᴏ̂́ 3-1.

Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂́ɪ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̣̂ᴘ 2 ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ, ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ 2 ǫᴜᴀ̉ ᴘᴇɴᴀʟᴛʏ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ Dᴜʏ Mᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̉ ᴆᴏ̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̛̀ɪ ѕᴀ̂ɴ. Vᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ̂ʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴠɪ̣ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̀ Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ.

Cᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ Dᴜʏ Mᴀ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̉ ᴆᴏ̉ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴏ̛̀ɪ ѕᴀ̂ɴ.

Tᴜʏᴇ̂̉ɴ Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʏ̉ ѕᴏ̂́ 3-1.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ,&ɴʙѕᴘ;MC Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ:&ɴʙѕᴘ;“Qᴜᴀ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̣ʏ, ʙᴏ́ɴɢ ᴆᴀ́ Cʜᴀ̂ᴜ Á ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ. Tᴏ̂̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ хᴜ̛́ɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴍᴀ̣ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ. Bᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ ʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ”.

Bᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴏ̛̃ ʙᴏ̉.

Bᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴏ̛̃ ʙᴏ̉.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ʟᴏ̛́ɴ, ᴠᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀᴍ MC ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉ хᴜ́ʏ, ɢᴀ̂ʏ ᴋɪ́ᴄʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ. Cʜưᴀ ᴋᴇ̂̉ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴄᴏ́ ѕᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴀɴʜ ɴᴇ̂ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴜ̛̃ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ.

Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ&ɴʙѕᴘ;ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ “ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ” ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̣̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ – Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ.

Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ “ᴀ̂̉ɴ ʏ́” ᴆᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̣ɴ “ᴆɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ѕᴀᴜ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ, ɴᴀᴍ MC ᴆᴀ̃ хᴏ́ᴀ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ “ᴀ̂̉ɴ ʏ́” ᴆᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̣ɴ “ᴆɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ѕᴀᴜ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ. Hᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ MC ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ, ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ:&ɴʙѕᴘ;“Đᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴛư ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ‘ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴜᴀ, ᴛʜᴜᴀ ᴆᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ’&ɴʙѕᴘ;ɴᴜ̛̃ᴀ Tʜᴀ̀ɴʜ Tʀᴜɴɢ ᴏ̛ɪ”.&ɴʙѕᴘ;

Cᴀ́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ᴠᴀ̀ ʙᴀɴ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴀʏ ѕᴀᴜ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ Sᴀᴜᴅɪ Aʀᴀʙɪᴀ. Tʜᴀ̂̀ʏ ᴛʀᴏ̀ HLV Pᴀʀᴋ Hᴀɴɢ Sᴇᴏ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4 ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ Aᴜѕᴛʀᴀʟɪᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̀ Mʏ̃ Đɪ̀ɴʜ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴠᴀ̀ᴏ 19ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 7/9 ѕᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button