Uncategorized

Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴄᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ

Cᴏ́ ʟᴇ̃ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴠᴀ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴆᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴛʀưᴏ̛́ᴄ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴆɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ɴʜưɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴠɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴋʜɪ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ‘ᴄᴀ̆́ᴍ ʀᴇ̂̃’ 4 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ɴɢʜɪ̉ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ѕᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜɪᴇ̂ᴜ ʟưᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̆́ᴄ ᴅɪ̃.

Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛʜɪ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ ʀᴇѕᴏʀᴛ ѕᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɴʜưɴɢ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ѕᴀɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ. Lᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ѕᴀɴɢ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ 5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ/ᴆᴇ̂ᴍ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ѕᴀɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ/ ᴛʜᴀ́ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ хɪɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ 1 ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́:&ɴʙѕᴘ;“Gɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ хɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ́ 5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ /ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ᴘᴇɴʜᴏᴜѕᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̂̀ᴜ ᴛʜưᴏ̛̣ɴɢ, ѕᴏ̛̉ ᴅɪ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ Qᴜᴀɴɢ хɪɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴇ̂̃ ᴛᴀ̂ɴ, ᴋɪᴇ̂ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂, ᴋɪᴇ̂ᴍ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴍᴀʀᴋᴇᴛɪɴɢ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ”.

Nᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ хɪɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ

Ở ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴄᴀ̆́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ̉ 2 ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ:&ɴʙѕᴘ;“Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̀ɪ ʙᴏ̂̀ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ, ʀᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴇ́ɴ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ. Vɪ̀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ʟᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴏ́ ʙᴇ̂́ᴘ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏᴀ́ɴɢ, ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆɪ ʙᴏ̣̂ ʟᴇ̂ɴ хᴜᴏ̂́ɴɢ 5 ᴛᴀ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂̀ᴜ”.

Cᴀ̉ 2 ᴆᴀ̆ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ɴɢᴏ̣ᴛ ɴɢᴀ̀ᴏ ɴʜưɴɢ ᴆᴏ̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ

Vɪ̀ ǫᴜʏ̃ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̣ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ ᴠɪ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ, Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂ɪ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴀ̉ 2 ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. Nᴀᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂:&ɴʙѕᴘ;“Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ 0, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴀ̂ᴍ. Dᴏ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕʜɪᴘ, ᴍᴀ̀ ѕʜɪᴘ ᴛʜɪ̀ ᴆᴏ́ɴɢ ʙᴀ̆ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ.”.

Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴍᴏɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜư ᴛʀưᴏ̛́ᴄ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Sᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̉ᴏ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪ̀ TP.HCM ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̉ᴏ ᴛʜɪ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ᴠɪ̀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Dᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴏ̛̉ TP. Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕʏ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴠɪ̀ ʟᴏ̛̃ ᴆɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ хᴀ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ, Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̣ɪ ᴆᴀ̉ᴏ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪ̉ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ‘ᴛᴀ̉ɴ ᴄư’ ᴅᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴀ̆́ᴄ ᴅɪ̃.

Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98

Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ́ ᴄʜᴀ́ᴜ Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ – Nɢᴀ̂ɴ 98 ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ&ɴʙѕᴘ; ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5, ᴋʜɪ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. Tɪ́ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ̂ɴ 98 ᴆᴀ̃ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̀ɴ ᴆᴀ̉ᴏ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ.

Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ

Cᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ʟᴜ́ᴄ ʀᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴʜưɴɢ хᴏɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ. Vɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴄʜᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ, ᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂̃ ɴᴀ̀ʏ ѕᴀɴɢ ᴄʜᴏ̂̃ ᴋʜᴀ́ᴄ. Bᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ѕᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ, ɴʜưɴɢ ᴏ̛̉ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴇ̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ, ʀᴇ̉ ʜᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ.

Cᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴇᴄᴋ-ɪɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ 5 ѕᴀᴏ ѕᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ᴅᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴜ ʀᴇѕᴏʀᴛ 3 ѕᴀᴏ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ хᴏɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ, ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉.

ẢNH

Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Cᴀ̉ ʜᴀɪ ǫᴜᴀʏ ᴠʟᴏɢ, ѕᴀ́ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ᴅᴀ̣ʏ ʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ, ʟᴀ̀ᴍ TɪᴋTᴏᴋ… ʀᴀ̉ɴʜ ᴅᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̣ᴘ хᴇ ᴛʜư ɢɪᴀ̃ɴ, ʟᴀ̣̆ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ, ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣ ᴍᴏ́ɴ ᴀ̆ɴ ɴɢᴏɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ.

Lưᴏ̛ɴɢ Bᴀ̆̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ

Gɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ – Mɪɴʜ Kʜᴀɴɢ

Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ хᴀ̃ ᴠᴀ̀ 2 ᴄᴏɴ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ. Cʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢʜɪ̉ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ. Vᴀ̣̂ʏ ɴʜưɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ѕᴀ̂ɴ ʙᴀʏ ᴆᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̉ᴏ.

Vɪ̀ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ ɴɢʜɪ̉ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ. Bᴀ̀ хᴀ̃ ɴʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ Mɪɴʜ Kʜᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴍᴏ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴋʏ̃ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴠɪ̀ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̉ᴏ ǫᴜᴀ́ ʟᴀ̂ᴜ.

Gɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ʟᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ

“Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ʜᴀɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʙᴇ̂́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ɴᴀ̂́ᴜ ɴưᴏ̛́ɴɢ. Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴋʏ́ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀ̣ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ưᴜ ᴆᴀ̃ɪ ɢɪᴀ́ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ. Đưᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀” –&ɴʙѕᴘ;Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Tᴜʏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ хᴀ̃ Mɪɴʜ Kʜᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ, ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ 6 ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ. Cᴜ̛̣ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜư ʙᴏ̛ɪ ʟᴏ̣̂ɪ, ᴆᴀ́ɴʜ ɢᴏʟf, ᴆᴀ̣ᴘ хᴇ, ᴆɪ ʙᴏ̣̂,… ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜᴀ̀ᴍ ᴄʜᴀ́ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴋʜᴏᴀ̆́ɴ, ɢᴀ̂̀ɴ ɢᴜ̃ɪ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ.

Cᴏ̂ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴆᴇ̂̉ ѕᴏ̂́ɴɢ

Cᴜ̛̣ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ

Rᴀ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴛʜư ɢɪᴀ̃ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ

Dᴜ̀ ᴏ̛̉ хᴀ ɴʜưɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ TP.HCM. Cᴜ̛̣ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ:

“Tʜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣, ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ѕᴜ̛̣ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ. Ở ᴆᴀ̂ʏ ɴʜưɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ, ʙᴇ̂́ᴘ ᴀ̆ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀”.&ɴʙѕᴘ;Tʜᴜ́ʏ Hᴀ̣ɴʜ ɴᴏ́ɪ.

Nʜᴀ̣ᴄ ѕɪ̃ Mɪɴʜ Kʜᴀɴɢ ѕᴀ́ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ 6 ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋᴇ̣ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̉ᴏ.

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴅᴜ̀ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ. Aɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ǫᴜᴀ ᴆɪ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button