Uncategorized

Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂, ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴀ̂ᴍ ᴍưᴜ ʜᴀʏ ʙɪ̣ ɢᴀ̀ɪ ʙᴀ̂̃ʏ

Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ɴʜưɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ “ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ” ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ǫᴜʏ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̂́, ᴋʜɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇ̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴀ̂́ᴛ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ʟᴀ̀ “ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴜᴏ̂́ᴛ”, ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ɴᴀ̆́ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ “ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ.

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 1

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Hᴀ Lᴇᴇ – ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ Ủɴɢ ʜᴏ̣̂ Qᴜʏ̃ ᴍᴏ̂̉ ᴛɪᴍ , Ủɴɢ ʜᴏ̣̂ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ…

Dᴜ̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ʜᴀʏ ɴʜᴏ̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ хɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẬN. Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ĐẠI NAM, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ѕᴇ̃ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 2

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ Qᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ CHƯA TỪNG VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP HAY KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ CHƯA TỪNG HỢP TÁC ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀʏ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ǫᴜʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴇ̃ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ.

Nɢᴀʏ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀʏ. Nʜưɴɢ ᴅᴏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ Nɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴᴇ̂ɴ THỨ HAI ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ.

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 3

ẢNH

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 4

Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ѕᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́, ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Cᴏ̀ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ᴍᴏ̛̀ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛɪ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴄᴀ̂̀ɴ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴜ̃ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ, ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ. Nʜưɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẬN ᴠᴀ̀ XIN TRẢ LẠI TOÀN BỘ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ʀᴀ̆̀ɴɢ, Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴀ̀ KHÔNG LIÊN KẾT ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ. Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ʙɪ̣ ᴋᴇ̉ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ.”

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 5

ẢNH

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 6

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ “ᴄᴀ́ɪ ʙᴀ̂̃ʏ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ “ɢᴀ̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ” ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ѕʜᴏwʙɪz:

“Kʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ, ʟᴀ̣ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ SAO KÊ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀”, “Bᴏ̣ɴ ʙᴀ̂̉ɴ ʙᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴏ̀ ɢᴀ̀ɪ ᴆᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴏ́ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴆᴀɴɢ ɢɪᴀ̃ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ. Cᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ Hᴀ̆̀ɴɢ”, ” Cᴏ̂ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ́ᴀ ᴛᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ʙᴀ̂̃ʏ ᴍᴀ̀ ɢᴀ̀ɪ ɴʜư ɴᴀ̂̀ʏ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ǫᴜᴀ́. Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ ᴆɪ ᴄʜᴏ 50 ɴɢʜɪ̀ɴ”, “Nᴏ́ ɢᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜ́ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴀ̣”…

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɢʜɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜɪ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʙɪ̀ɴʜ ᴏхʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 7

Gɪᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Tʀưᴏ̛ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Hᴏ̀ᴇ (Đᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư TP Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴆᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ, ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕʏ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴏ́ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ѕᴀᴜ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴆᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴆᴏ́ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ.

Quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bất ngờ nhận được tiền ủng hộ, nghi vấn có thuyết âm mưu hay bị gài bẫy - Hình 8

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button