Uncategorized

Bɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ 1 ᴄᴀ̂ᴜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ

Nɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ.

Kʜᴜʏᴀ 05/09, ѕʜᴏwʙɪz Vɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇɴ ᴅᴀ̣̂ʏ ѕᴏ́ɴɢ ᴋʜɪ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ̀ хᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Tʀᴏɴɢ 15 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴀ̂ɴ ѕᴜ́ᴛ ɢᴏ̂́ᴄ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ᴄᴏ́ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ѕᴏ̂́ 180 ᴛʏ̉.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜᴇ̂́ ʙɪ̣ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴏ̛̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Cᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ̉ ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1985 ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ǫᴜᴀ́ “ʜᴇ̀ɴ” ᴋʜɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍưᴏ̛̣ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛” ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴅᴀ́ᴍ ʙưᴏ̛́ᴄ ʀᴀ ᴀ́ɴʜ ѕᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ.

Bị Công Vinh thách thức, bà Phương Hằng vào thẳng livestream bình luận 1 câu gây chấn động - Hình 1

Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ɴᴏ́ɪ: “Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɪ. Nʜưɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴇ̂ɴ Vɪɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪɴʜ. Tʜɪ̀ ᴄᴏ́ 2 ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴍᴀ̀ Vɪɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀ̀ P. Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃. Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̣ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̛ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ Vɪɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 325 ᴛʏ̉. Vɪɴʜ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴄʜɪ̣, ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴏ̛̣ Vɪɴʜ ᴄᴏ́ 325 ᴛʏ̉ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cʜᴜ̛́ ᴄʜɪ̣ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̛ ɴᴜ̛̃ᴀ. Vɪ̀ ᴍᴏ̛ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ́ɪ ʜᴇ̀ɴ ǫᴜᴀ́, ᴠɪ̀ ᴍᴏ̛ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴆưᴏ̛̣ᴄ. Nᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ́ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀ́ᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ. Tʜᴜ̛́ 2, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄʜɪ̣ ʜᴀ̃ʏ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ᴏ. Cʜɪ̣ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ 2 ѕᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʜɪ̀ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴆưᴀ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ́ɪ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴀɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Cᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ѕᴀɪ, ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Cʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛư ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ ɴʜưɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴆɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ хᴇᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Lᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜư ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴưᴏ̛́ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cʜɪ̣ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ̛́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴀ̂ᴜ. Cʜɪ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Cʜɪ̣ ɴᴏ́ɪ ᴍᴏ̛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̛ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ.

Bị Công Vinh thách thức, bà Phương Hằng vào thẳng livestream bình luận 1 câu gây chấn động - Hình 2

Vᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴍᴀ̂́ᴜ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ 2 ɴɢᴀ̀ʏ. Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴀ̆ɴ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ. Vᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴏ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜưɴɢ ᴍᴀ̀ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɪ ᴄʜᴀ̀ ᴆᴀ̣ᴘ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴏ Vɪɴʜ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ Vɪɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ́ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̉, ʟᴜ́ᴄ ᴆᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟưɴɢ, ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ʜᴀʏ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Vɪɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴇ̂́ᴛ. Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀɪ ɴʜᴏ̛̉ɴ ɴʜᴏ̛ ᴆưᴏ̛̣ᴄ. Vɪɴʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ɴʜưɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴀɪ ᴆᴏ́, ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴍᴀ̀ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀.

Bị Công Vinh thách thức, bà Phương Hằng vào thẳng livestream bình luận 1 câu gây chấn động - Hình 3

Lᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴆᴏ́ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕʜᴏw ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴜ̛́. Vɪ̃ɴʜ ѕᴇ̃ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴏ Vɪɴʜ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ хᴏɴɢ. Vɪɴʜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ʀᴀ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ Vɪɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴏɴʟɪɴᴇ, ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴆᴏ́ Vɪɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠɪ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ.”

Bɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ 140 ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ хᴇᴍ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ “Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ” (ᴄᴏ́ ᴛɪ́ᴄʜ хᴀɴʜ) ᴄᴜ̃ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴᴇ́ᴛ, ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “Tᴜɪ ʜᴀʏ ᴍᴏ̛ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̛ ᴛʜɪ̀ ɪ́ᴛ ᴋʜɪ ѕᴀɪ. Nɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ᴍᴏ̣ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴠᴏ̂ ɴɢʜɪ̃ᴀ”. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛᴏ̂ ᴆᴀ̣̂ᴍ ѕᴜ̛̣ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ “ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ” ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ѕᴜᴏ̂ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ɴʜưɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ѕᴏ́ᴛ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴀ̉ᴏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̀ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏᴛᴏѕʜᴏᴘ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴠɪ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴀᴏ ᴛʜᴀᴏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Bị Công Vinh thách thức, bà Phương Hằng vào thẳng livestream bình luận 1 câu gây chấn động - Hình 4

ẢNH

Bị Công Vinh thách thức, bà Phương Hằng vào thẳng livestream bình luận 1 câu gây chấn động - Hình 5

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ хᴀ̉ʏ ʀᴀ хɪ́ᴄʜ ᴍɪ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, CEO U50 ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ɴʜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ʟᴀᴏ ʀᴀ ᴛᴀ̂ᴍ ʙᴀ̃ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ.

“Gɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴛᴜ̣ɪ ʙᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂ᴍ ᴆᴇ̂ᴍ, ɴᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴛᴜ̣ɪ ʙᴀ̂ʏ? Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ ᴆᴜ́ɴɢ ɴᴏ́ ѕᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ʟᴏ̣̂ɪ ᴍưᴀ, ʟᴏ̣̂ɪ ѕɪ̀ɴʜ, ʟᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛᴜ̣ɪ ʙᴀ̂ʏ ᴅᴀ́ᴍ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴᴏ́. Nᴇ̂́ᴜ ɴᴏ́ ѕᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀɪ̣ ɴᴏ́, ᴍᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̛́ ɢɪ̀ ᴛᴜ̣ɪ ʙᴀ̂ʏ ʙᴀ̂̀ʏ ᴆᴀ̀ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ, ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴀᴏ”.

Bị Công Vinh thách thức, bà Phương Hằng vào thẳng livestream bình luận 1 câu gây chấn động - Hình 6

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button