Uncategorized

Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ”ᴆᴏ̀ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂” ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢʀᴏᴜᴘ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ ”ᴆᴏ̀ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂” ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 1 ᴛʏ̉ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ”ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ” ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴏ́ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ѕᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɢᴀᴍᴇ ᴠᴀ̀ MXH Đᴏ̣̂ Mɪхɪ.

Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏᴛ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ

Tᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ, ѕᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ѕᴛʀᴇᴀᴍ, ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ̂̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ. Sᴀ́ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ʀᴀ Rᴇfᴜɴᴅ Gᴀᴍɪɴɢ, ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴆɪ ᴛʜɪ ᴆᴀ̂́ᴜ&ɴʙѕᴘ;PUBG,&ɴʙѕᴘ;ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʜᴏᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̀ɴɢ ѕᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ.

Tᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ”ᴄʜᴇ́ᴍ ɢɪᴏ́” ʜᴀʏ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ѕᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀʏ ᴄʜᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ ”ɴᴏ́ɴɢ”. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ

Nɢᴀ̀ʏ 6.9, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢʀᴏᴜᴘ ”ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ” ʙᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ”ʙᴏ̣̂ ᴛᴏ̣̂ᴄ” ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ 1 ᴛʏ̉ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ, ѕᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ ᴆᴀ̃ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ:

”Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏᴛ ɴʜưɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪ̀ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜưɴɢ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ.

Tʜᴜ̛́ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆưᴏ̛̣ᴄ. Mᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̀ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʀᴏ̂̀ɪ.

Tʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆɪ. Tʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ”.

Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12 ɴᴀ̆ᴍ 2020 ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ɪ

Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 12 ɴᴀ̆ᴍ 2020, Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴀɴʜ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Fᴀɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴀɴʜ ѕᴇ̃ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 400 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ хᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀ Cᴀᴏ Bᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ хᴀ̂ʏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ

Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ

Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏɴᴀᴛᴇ

Kʜɪ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̀ɪ ”ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂” ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ, ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ хᴀ̂ʏ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ:&ɴʙѕᴘ;”Tʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ хᴏɴɢ хᴜᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ 99% ʀᴏ̂̀ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴇ̂̉ 1-2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ѕᴇ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢʀᴏᴜᴘ ɴʜưɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ”.

Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ

Vɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴆᴀ̃ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ”Gᴏ́ᴘ ɢᴀ̣ᴄʜ хᴀ̂ʏ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ”. Dᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 4, ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Nᴀ̣̂ᴍ Vᴀ̣ᴄ 2 (Lᴀɪ Cʜᴀ̂ᴜ) ᴆᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 99%, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ѕᴏ̛́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

Dᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ”Gᴏ́ᴘ ɢᴀ̣ᴄʜ хᴀ̂ʏ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ” ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴏᴀ̀ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Kɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 99%

Dᴜ̀ ʙɪ̣ ”ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜưɴɢ Fᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ”ᴆᴏ̀ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂” ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴋʜɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴅᴏᴀɴᴛᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Vᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ”ᴆᴏ̀ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂” ᴆᴀɴɢ ᴋʜᴀ́ ɴʜᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ”ʀᴇ́ᴏ” ᴛᴇ̂ɴ Đᴏ̣̂ Mɪхɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛɪɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴅᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ.

Tʜᴇᴏ Tʀɪ́ Tʜᴜ̛́ᴄ Tʀᴇ̉, Bᴀ́ᴏ Đᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button