Uncategorized

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ “ᴄᴀ̀ ᴋʜɪ̣ᴀ” Mʀ.Đᴀ̀ᴍ: “A Xɪ̀ɴ ᴆɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̛̀ ᴄᴀᴏ ᴛᴀʏ, ʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴆᴏ̀ɪ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ɴʜư ᴀɪ ᴆᴏ́”

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, ᴄᴜ̛̣ᴜ “ʜɪᴇ̣̂ᴘ ѕɪ̃ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̂́” ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴅʀᴀᴍᴀ ɴᴀ̀ʏ.

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜưᴀ ʟᴀ̂ᴜ, Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋᴇʀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆưᴀ ʀᴀ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ɢᴏ̣̂ᴘ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜư ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ́ɴʜ ɢɪᴀ́ ᴠᴏ̛̣ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴋʜᴀ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Hᴀʏ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ᴅᴀɪ ᴅᴀ̆̉ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ѕʜᴏwʙɪz. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴋʜɪ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜưᴀ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɴᴀ̀ᴏ: “Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɴʜᴏ̛̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ.”

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 1

Cʜᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (07/09), ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ “A Xɪ̀ɴ”. Aɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴜ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴍᴏ̛̀, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴏ́ ѕᴀɪ ѕᴏ̂́. Vɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪɴ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ѕᴏ̛́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ʟɪɴᴋ ɴᴇ́ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ѕᴏ̛́ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ.

Cᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴇ̂́, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̣ɴ.

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 2

ẢNH

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 3

Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀɴɢ ᴆᴏ̣ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴀ́ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ, ɪ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ѕᴀɪ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴏ̂ɪ ʙᴀ ʟᴀ̂̀ɴ. Vᴀ̣̂ʏ ѕᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ, ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴛʜᴜ̛̉ 1 ʟᴀ̂̀ɴ хᴇᴍ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ.

Nᴀʏ ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɴɢ ᴠᴏ̣̂ɪ ǫᴜʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜᴏ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ ᴏ̛ ʜᴏ̛ɴ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ. Nᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ MC ɴᴀ̀ʏ ѕᴏ̛́ᴍ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴆᴏᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ.

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 4

ẢNH

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 5

Pʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛưᴏ̛́ɴɢ Tᴏ̂ Âɴ Xᴏ̂ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ʀᴏ̃ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ᴍ ʏ́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̃ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴆưᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Đᴀ̂́ᴛ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ʜᴀʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠɪ̀ ѕᴏ̛̣ ѕᴀᴜ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴏ̣ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴆᴏ̛ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʟᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̛ᴍ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ.

Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̣ɴ ʙɪ̣ хᴜ́ɪ ɢɪᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴀ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ɪ ѕᴀɪ ᴄᴀ́ɪ хᴀ̂́ᴜ, ɴʜưɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ѕᴀɪ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 6

Tʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛưᴏ̛́ɴɢ Tᴏ̂ Âɴ Xᴏ̂, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ɪ “Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴏ̂̉ɴ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ , Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃”. Nɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜư ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɪ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ , ᴛʜɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ́ ѕᴇ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠɪ̀ ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴏ̂̉ɴ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, хᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴛᴏ̣̂ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ 3 ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ хᴇ́ ᴠᴇ́ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆᴀ̂ᴜ.

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 7

Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 50 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇᴏ ᴛʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆᴇ̂́ɴ Uʏ̉ ʙᴀɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ǫᴜᴏ̂́ᴄ TP HCM ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

A Xɪ̀ɴ ᴆɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̛̀ ᴄᴀᴏ ᴛᴀʏ, ᴆᴀ́ ᴛʀᴀ́ɪ ʙᴀɴʜ ѕᴀɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ʜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴆᴏ̀ɪ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ɴʜư ᴀɪ ᴆᴏ́. Lᴀ̣ɪ ʜᴏ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ!

Hɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Sɪɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ: “Kʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʜɪ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂ʏ ɴɢᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴏ̛̣ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ̛́ɴɢ, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ хᴏɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̉ᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀʏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ. Uᴘ ᴀ̉ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴆᴏ̀ɪ fɪʟᴇ PDF, ʟɪɴᴋ ᴅʀɪᴠᴇ ᴄʜᴜ̛́ ᴄᴏɪ ᴆᴀᴜ ᴍᴀ̆́ᴛ ǫᴜᴀ́, ᴀ̉ɴʜ ʙᴇ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴜᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ. Sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̀ɪ ǫᴜᴀ́ ѕᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴜᴘ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ. Sᴏ̂́ɴɢ ѕᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣?”, “Đᴏ̣ᴄ ʙᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴜ̛̀ɴɢ, ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴏ̛́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ѕᴀɪ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴏ̂ɪ”…

Nguyễn Sin đăng đàn bênh vực Trấn Thành, không quên cà khịa Mr.Đàm: A Xìn đi nước cờ cao tay, hay vì đòi kim cương như ai đó - Hình 8

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button