Uncategorized

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “ᴄʜᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̣” ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ѕᴀ̆́ᴘ ᴍᴀ̂́ᴛ 50 ᴛʏ̉?

Nᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ 1 ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ “ѕᴜ̛̃ɴɢ ѕᴏ̛̀”, “ᴅᴏ̛̉ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴄưᴏ̛̀ɪ” ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ѕᴛᴀᴛᴜѕ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.&ɴʙѕᴘ;“Bᴀ̉ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴏ̛ɴ 1000 ᴛʀᴀɴɢ. Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ хɪɴ ᴄʜɪᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̛ɴ 10 ᴘᴏѕᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴀ̆ɴɢ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀɴɢ 1-100”,&ɴʙѕᴘ;Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ. Kᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ 10 ᴛʀᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴀɴʜ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴇ̂̉ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ.

Dưᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ, ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ CEO ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴇ̂ɴ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ѕᴇ̃ ᴛʀᴀᴏ 50 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ɴᴀᴍ MC ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ 1 ɪᴄᴏɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ̉ᴍ “ᴋʜᴏ́ ᴛᴀ̉”.

Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́:&ɴʙѕᴘ;“Mᴜᴏ̣̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ. Đᴜ́ɴɢ ʜᴀʏ ѕᴀɪ ᴀɪ ᴍᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴀɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ. Cᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ”.

Bᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʙᴀ̃ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ.

Bɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

“Cᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ” ɢᴀʏ ᴄᴀ̂́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, Đᴀ̀ᴍ Vɪ̃ɴʜ Hưɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

“Lᴀ̂́ʏ 50 ᴛʏ̉&ɴʙѕᴘ;ᴄᴏ̂ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆɪ ᴄʜᴜ́ ᴏ̛ɪ”; “Lᴀ̣ɪ ѕᴀ̆́ᴘ ᴄᴏ́ 50 ᴛʏ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ Hᴀ̆̀ɴɢ”; “Cᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴀɴʜ. Cʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴏ́ 50 ᴛʏ̉&ɴʙѕᴘ;ᴄᴏ̂ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴄʜɪᴀ ᴄʜᴏ fᴀɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ”…&ɴʙѕᴘ;ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ fᴀɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴘ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ:&ɴʙѕᴘ;“Vᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛɪɴ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂̀ᴍ”; “Cᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀&ɴʙѕᴘ;ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ. Cᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ́ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ́ хᴇᴍ. Iᴅᴏʟ ᴋʜᴏ̂ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴇᴍ&ɴʙѕᴘ;ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣ɴɢ”…&ɴʙѕᴘ;

Dᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ “ᴛʜᴜ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ”, ᴋᴇ́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ́ᴄ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ fᴀɴ ʜᴀ̉ ʜᴇ̂ ᴋʜɪ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ fᴀɴ ʜᴀ̉ ʜᴇ̂ ᴋʜɪ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ “ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴇ̉”, ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ.

Mᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ “ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴇ̉”, ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button