Uncategorized

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ” Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Đᴏᴀ̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̉ɪ – ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ , ᴅᴏ̣ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ “ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ”

Dᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɴᴀ̆ɴɢ ɴᴏ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Bᴏ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴀ̀ɴ ᴀɴʜ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ʜᴀʏ MC Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ᴍᴜᴀ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ, ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ.

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 1

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ɢɪᴀ́ᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ Tʜᴀ́ᴄʜ Tʜᴜ̛́ᴄ Dᴀɴʜ Hᴀ̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʀᴇ́ᴏ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ɴʜưɴɢ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ. Kᴇ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̆ᴍ ᴅᴏ̣ᴀ ѕᴇ̃ ᴠᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Đᴏᴀ̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̉ɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴀ́ɴʜ ѕᴀ́ɴɢ. Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ ᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴏ́.

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 2

“Yᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜɪ̣ ѕᴇ̃ ʟᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̣ɪ ᴄᴏɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ. Yᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴇᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ. Bᴜ̛̃ᴀ ɴᴀʏ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Đᴏᴀ̀ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̉ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴀʏ ɢɪᴀ̉.

Vᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ! ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ? Mᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ ᴛʀᴇ́ᴏ ᴛᴀᴏ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴜ̛̉ ᴄᴏɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ. Mᴀ̀ʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ᴍᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴀᴏ ᴆɪ, ᴛᴀᴏ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̀ʏ.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ, ᴛᴀᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴏ́. Mᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴆɪ, ʟᴀ ʟᴀ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ. Mᴀ̀ʏ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀᴏ, ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Tᴜ̣ɪ ʙᴀʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴏ̉ ʙᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ ᴛʜᴜ́ ᴠɪ̣, ᴛᴀᴏ ɴʜɪ̀ɴ ʀᴀ ʜᴇ̂́ᴛ.”

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 3

Tʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴀɴᴛɪ fᴀɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂: “Tʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ ᴏ̛ɪ, ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ǫᴜᴀ́. Dᴀ̣ ᴛʜưᴀ, ᴛᴏ̂ɪ хɪɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀: Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ 1 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ. Nʜưɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ɢᴀ̣ᴏ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ᴀ̆ɴ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ʜᴇ̂́ᴛ 10 ᴛᴀ̂́ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 10 ᴛᴀ̂́ɴ ᴆɪ ᴄʜᴏ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɢʜɪ ɢɪᴀ̂́ʏ, ᴅᴀ́ɴ ᴛᴇ̂ɴ ᴆᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴄᴏɪ ѕᴇ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴏ̃”.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хɪɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴀɪ. Mᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴇ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ хɪɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ.

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 4

ẢNH

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 5

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴏ̂ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Cᴏ̂ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ, PR ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ: “Tʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂̉ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ. Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ʙᴀ̣ɴ? Tᴏ̂ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ѕᴏ ѕᴀ́ɴʜ, ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ”. Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ɴɢʜɪ̃ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ɴᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ H.N “ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ” ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ɢᴏ́ᴘ ʏ́. Bᴏ̛̉ɪ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 6

ẢNH

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 7

ẢNH

Bà Phương Hằng réo tên Việt Hương và ông Đoàn Ngọc Hải - yêu cầu sao kê , dọa tiết lộ sự thật động trời - Hình 8

Bᴀ̀ хᴀ̃ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Pʜưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ хᴏ́ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Nᴜ̛̃ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ хᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ. Tʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ѕᴜ̛̣ ʟᴀ̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴᴀ̀ʏ. “Hᴏ̣ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴋʏ́ ɢᴀ̣ᴏ, ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴀɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴍ ᴛʜɪ̀ ѕᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴄʜưᴀ хɪɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɪ ᴍᴀ̀. Bᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ᴍ”, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʙᴏ̣̂ᴄ ʙᴀ̣ᴄʜ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button