Uncategorized

“Cᴀ̣̂ᴜ IT” N.H.K ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜɪ ᴛᴜɴɢ 2000 ʙᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ǫᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ IT Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ɢᴀ̂̀ɴ 2000 ᴛᴏ̛̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ хᴀ̉ʏ ʀᴀ “ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ” ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, IT Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪ́ ɴʜư ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̆́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ “ᴄʜɪɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ” ɢɪᴏ̛́ɪ ѕʜᴏwʙɪz. Nʜᴏ̛̀ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴀᴄᴋᴇʀ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴆᴀ̆̉ɴɢ, “ᴄᴀ̣̂ᴜ IT” ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴘʜᴀ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ NS Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴄʜưᴀ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ 14 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣̂ʏ ѕᴏ́ɴɢ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, IT Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ɴɢưɴɢ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴇ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ “ɢᴀ̣̂ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣̂ᴘ ʟưɴɢ ᴏ̂ɴɢ” ᴘʜᴀ̉ɴ ᴆᴏ̀ɴ. Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, IT Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ʙᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ɴɪᴄᴋ ᴀ̉ᴏ ʙᴏ̂ɪ ɴʜᴏ̣ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ѕᴀᴜ 1 ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ IT Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ѕᴜ̛̣ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ́ɪ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴆɪ̣ɴʜ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ. CEO Kʜᴜ Dᴜ Lɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛̣ᴜ “ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣” ɴʜư ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴆɪ ᴛᴜ̀, ɢɪᴀɴ ʟᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ…

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜʏ̃ ᴍᴏ̂̉ ᴛɪᴍ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴅᴏ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉. Tᴏ̂́ɪ 11/09, “ᴄᴀ̣̂ᴜ IT” ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 3 ɴɢᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 280 ᴛʏ̉. Đᴀ̂ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ хᴇᴍ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛᴀʏ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴋʜᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ U50.

“Mɪ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ǫᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ 280 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ A-Z. Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴏ̣ Nʜᴀ̂ᴍ. Mᴀх 3 ɴɢᴀ̀ʏ 12-15, Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Cậu IT N.H.K khẳng định không vi phạm pháp luật khi tung 2000 bản sao kê từ quỹ Hằng Hữu - Hình 1

ẢNH

Cậu IT N.H.K khẳng định không vi phạm pháp luật khi tung 2000 bản sao kê từ quỹ Hằng Hữu - Hình 2

Sᴀ́ɴɢ 12/09, Nʜᴀ̂ᴍ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kʜᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ 464/1784 ᴛʀᴀɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂. Nɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴɪ̣ᴄʜ, ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴʜư Nᴇᴛɪzᴇɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ.

“Tᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 464 ᴛʀᴀɴɢ. Sᴇ̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴇ̂́ᴛ 1.784 ᴛʀᴀɴɢ ᴏ̛̉ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̂́ʏ хᴏɴɢ ѕᴇ̃ ɴʜᴏ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ᴅᴀ̂́ᴜ. Yᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉ ᴜᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɴᴀ̀ᴏ. Cᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴʜưɴɢ ʟᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ. 15/9/2021 ɴʜᴇ́”.

Cậu IT N.H.K khẳng định không vi phạm pháp luật khi tung 2000 bản sao kê từ quỹ Hằng Hữu - Hình 3

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ “ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂”, Nʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ Qᴜʏ̃ ᴍᴏ̂̉ ᴛɪᴍ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Nʜᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ Hᴀ̀ɴ Nɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴜ̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ǫᴜʏ̃ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

“Lᴀ̣ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ, ѕᴀᴏ ᴛʜᴀ́ɪ ᴅưᴏ̛ɴɢ, ѕᴀᴏ ᴛʜᴀ́ɪ ʙᴀ̣ᴄʜ, ѕᴀᴏ ǫᴜᴀ̉ ᴛᴀ̣ ʙᴀ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴏ̛̣, ᴍᴀ̀ ʙᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ѕᴏ̛̣… ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂! Qᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀, ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴆɪ ᴄʜᴜ̛́! Lᴜᴀ̣̂ᴛ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ Qᴜʏ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ – ᴠɪ̀ ǫᴜʏ̃ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂́ᴜ, ᴄᴏ́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴛʜᴜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜʏ̃ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ (K2 Đ8 NĐ93). Bᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʜᴀʏ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ́ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴏ̂ ǫᴜʏ̃, ᴛʜɪ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ǫᴜʏ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜᴜ̛́.

Qᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ “ɴ ᴏ̂̉” ǫᴜᴀ́, Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ PT ᴛɪᴍ 500-1000 ᴄᴀ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 2014-2030 ʟᴀ̀ 1.000 – 1.500 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ɴᴀʏ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉.. Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴏ̂́ 38 ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏ́ “ʙᴇ́” ᴛᴇ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Nɢᴏ̣ᴄ Nưᴏ̛ɴɢ – MS: N 15-0132549, SN 01-01-1933 ʜɪ̀ɴʜ ɴʜư ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴ ᴏ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ 5 Cᴀᴍ ɴʜᴀ!”

Cậu IT N.H.K khẳng định không vi phạm pháp luật khi tung 2000 bản sao kê từ quỹ Hằng Hữu - Hình 4

“Tʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ” ʟᴀ̀ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Cᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Y Dưᴏ̛̣ᴄ TP. HCM. Tᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7-12/2014, Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Cᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ 9 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪᴍ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ 200-300 ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ʙᴀ̂̉ᴍ ѕɪɴʜ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. Cʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴅưᴏ̛́ɪ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ 7-16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Cᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ 3-5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴆɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Tʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴛᴜ̛̀ 2015-2030, ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛɪᴍ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ “Tʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ” ѕᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Y Dưᴏ̛̣ᴄ TP HCM.

Vᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂ᴍ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ (ʜᴀʏ Dᴜ̃ɴɢ “Lᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”) – Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ѕᴇ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʟᴏ̛̣ɪ ɴʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴆᴇ̂̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛɪᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ʙᴀ̂̉ᴍ ѕɪɴʜ.

Cậu IT N.H.K khẳng định không vi phạm pháp luật khi tung 2000 bản sao kê từ quỹ Hằng Hữu - Hình 5

Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ “Tʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ”, Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ “ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴ ɢᴏ́ɪ” ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴆᴇ̂̉ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ʙᴀ̂̉ᴍ ѕɪɴʜ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̃ᴏ ᴜ́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Nʜᴏ̛̀ ѕᴜ̛̣ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴜ̛̀ Qᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ CEO Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2019 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Nʜɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ɢᴀ̂̀ɴ 100 ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ʙᴀ̂̉ᴍ ѕɪɴʜ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̃ᴏ ᴜ́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ. Dᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛɪᴍ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɪ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠɪ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ хɪɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀ̀ ᴆᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ.

Cʜɪ́ɴʜ Qᴜʏ̃ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̂̉ ᴛᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪ̉ɴʜ ѕᴜ̛̉ᴀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ, ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴏ́ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ “ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ѕᴏ́ᴛ” ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ.

Cậu IT N.H.K khẳng định không vi phạm pháp luật khi tung 2000 bản sao kê từ quỹ Hằng Hữu - Hình 6

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button