Uncategorized

”Ôɴɢ ᴀɴʜ” ᴘʜᴏ́ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ Pfɪzᴇʀ ʙɪ̣ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ

Ôɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴏ̣ɴɢ Nɢʜɪ̃ᴀ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Aɴ Pʜᴜ́, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nɪɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ, TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ – ʙɪ̣ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ 15 ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴅᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ 2 ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ COVID-19 ɴʜᴏ̛̀ ”хɪɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ”.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏᴇ 2 ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ COVID-19 ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴏ̛̀ ‘хɪɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ’ – Ảɴʜ: FBNV

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 11-9, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Áɴʜ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nɪɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ, TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛ – ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴏ̣ɴɢ Nɢʜɪ̃ᴀ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Aɴ Pʜᴜ́ – ᴛʀᴏɴɢ 15 ɴɢᴀ̀ʏ, ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋʏ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴛưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ Nɢʜɪ̃ᴀ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴆưᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ L.H. ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴍ 2 ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ Pfɪzᴇʀ ᴅᴜ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Nʜư&ɴʙѕᴘ;Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ&ɴʙѕᴘ;ᴆᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nɪɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴛᴇ̂ɴ L.H. ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ̂́ʏ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ COVID-19 ʟᴏᴀ̣ɪ Pfɪzᴇʀ/BɪᴏNTᴇᴄʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Kᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ “ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̉ 2 ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ” ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ&ɴʙѕᴘ;“ᴅᴏ ᴇ хɪɴ ɴɢᴛᴀ ᴆᴏ́”&ɴʙѕᴘ;ᴠᴀ̀&ɴʙѕᴘ;“ᴛᴜɪ хɪɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴇ̀ ʙ”.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀, ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ. Qᴜᴀ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nɪɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ UBND ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Aɴ Pʜᴜ́ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴇ̂ɴ L.T.C.H. (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ Aɴ Pʜᴜ́, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nɪɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ, TP Cᴀ̂̀ɴ Tʜᴏ̛) ʟᴀ̀ “ᴇᴍ ʙᴀ̣ɴ ᴅɪ̀ ᴏ̛̉ ѕᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Nɢʜɪ̃ᴀ”.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ѕᴀᴜ ᴆᴏ́, UBND ǫᴜᴀ̣̂ɴ Nɪɴʜ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ɴᴀ̀ʏ. Kᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪ̣ ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ.

Dᴏ ǫᴜᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ хɪɴ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀᴀ.

Tʜᴇᴏ Bᴀ́ᴏ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ 

Hᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ 2 ʟᴀ̂̀ɴ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ”ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂” ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Vᴀ̆ɴ Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ Tʀᴀ̂̀ɴ Aɴʜ Nɢᴀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ 7,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ʜᴀɪ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Kʏ̀ Aɴʜ.

Qᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴏᴀ̀ɴ, 30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ, 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛʜᴏ̂ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Hᴀ̀, хᴀ̃ Lᴀ̂ᴍ Hᴏ̛̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ”, ᴅᴏ UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Kʏ̀ Aɴʜ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ɴɢᴀ̀ʏ 11/9.

Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ (ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴀ́ᴏ ѕᴏ̣ᴄ) ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ.

Nɢᴀ̀ʏ 18/8, Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ᴄʜᴏ̛̉ ɴʜᴀᴜ ʙᴀ̆̀ɴɢ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴏ̣̂ 554 ᴆᴏᴀ̣ɴ ǫᴜᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Kʏ̀ Aɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ.

Đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ Đᴏ̂ɴɢ Hᴀ̀, хᴀ̃ Lᴀ̂ᴍ Hᴏ̛̣ᴘ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ʀᴀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʜᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛᴜᴀ̂ɴ ʟᴇ̣̂ɴʜ, ᴘʜᴏ́ɴɢ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ǫᴜᴀ.

5 ᴘʜᴜ́ᴛ ѕᴀᴜ, Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ ᴆᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ʟᴀ́ɪ хᴇ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ѕᴏᴀ́ᴛ. Bɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̂ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ, ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ. Tᴜ̛̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ хᴇ ᴍᴀ́ʏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʀᴀ̀ ѕᴏᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ, хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ, ʟᴀ̂̀ɴ ʀᴀ ʜᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ, Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ ᴋʜᴀɪ ʜᴀɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ “ᴛʀᴇ̂ᴜ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂”.

Tᴜ̛̀ 4/6 ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Hᴀ̀ Tɪ̃ɴʜ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ 449 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ɴCᴏV. Sᴀᴜ ʙᴀ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ѕᴏ̛̉ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴏ́ᴄ, ɢᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ 6ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 12/9. Cᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜɪ ᴄʜᴏ̛ɪ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴜ̛̀ɴɢ; ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ, ǫᴜᴀ́ɴ ᴀ̆ɴ, ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂… ᴄʜɪ̉ ʙᴀ́ɴ ᴍᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀.

Tʜᴇᴏ Vɴᴇхᴘʀᴇѕѕ.ᴠɴ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button