Uncategorized

Mɪɴʜ Nʜᴜ̛̣ᴀ ɢᴀ̣ ᴆᴏ̂̉ɪ Aѕᴛᴏɴ Mᴀʀᴛɪɴ V8 Vᴀɴᴛᴀɢᴇ ʟᴀ̂́ʏ ‘Mᴇ̣ᴄ’ GT R, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Cưᴏ̛̀ɴɢ ‘ᴄʜᴏ̂́ᴛ’ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴏ̛̀ɪ: ‘Cᴀ̣̂ᴜ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ’

Đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ́ᴘ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ CĐM ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ.

Gɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏ̣̂ ʀᴏ̃ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴇ̀ᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̂-ʟᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Sᴀᴜ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴅưᴏ̛́ɪ ɢᴀʀᴀɢᴇ ʜᴀʏ ᴍᴀɴɢ хᴇ ʀᴀ ѕᴀ̂ɴ “ᴛᴀ̆́ᴍ ɴᴀ̆́ɴɢ” ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴍᴀɴɢ “ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ” Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ AMG GT R ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀʏ ᴍᴀ́ʏ “ѕᴏ̂́ɴɢ ᴀ̉ᴏ”.

Minh Nhựa gạ đổi Aston Martin V8 Vantage lấy Mẹc GT R, Nguyễn Quốc Cường chốt đáp lời: Cậu muốn là được hết - Ảnh 1.

Gᴀʀᴀɢᴇ “хɪ̣ɴ хᴏ̀” ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴛᴜᴅɪᴏ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.

Minh Nhựa gạ đổi Aston Martin V8 Vantage lấy Mẹc GT R, Nguyễn Quốc Cường chốt đáp lời: Cậu muốn là được hết - Ảnh 2.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ-AMG GT R.

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ-AMG GT R ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɢɪᴀ́ ʙᴀ́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ 11,6 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́). Cʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ ѕᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ᴜ хᴀ́ᴍ ɴʜᴀ́ᴍ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Dᴇѕɪɢɴᴏ Mᴀɢɴᴏ Sᴇʟᴇɴɪᴛᴇ Gʀᴇʏ, ᴍᴀ̀ᴜ ѕᴏ̛ɴ ɢɪᴀ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ хᴇ ᴛʀᴏɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ưᴀ ᴄʜᴜᴏ̣̂ɴɢ.

Minh Nhựa gạ đổi Aston Martin V8 Vantage lấy Mẹc GT R, Nguyễn Quốc Cường chốt đáp lời: Cậu muốn là được hết - Ảnh 3.

Dᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ 8х ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ “ᴋʜᴏᴇ ᴋʜᴇ́ᴏ” ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ̂́ ʜᴏ̣̂ᴘ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ Rᴏʟʟѕ-Rᴏʏᴄᴇ Wʀᴀɪᴛʜ ᴠᴀ̀ Fᴇʀʀᴀʀɪ F8 Tʀɪʙᴜᴛᴏ.

Tʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Mɪɴʜ Nʜᴜ̛̣ᴀ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɢᴀ̣ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Aѕᴛᴏɴ Mᴀʀᴛɪɴ V8 Vᴀɴᴛᴀɢᴇ ʟᴀ̂́ʏ Mᴇʀᴄᴇᴅᴇѕ AMG GT R ᴆᴇɴ ɴʜᴀ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Cưᴏ̛̀ɴɢ “Đᴏ̂-ʟᴀ”. Lʏ́ ᴅᴏ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴆᴇ̂̉ “ʙᴀ̣ɴ ʜɪᴇ̂̀ɴ” ᴄᴏ́ ᴄᴀ̣̆ᴘ хᴇ ᴆᴏ̉ ʙᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ “ᴆᴇ̣ᴘ ɴʜᴀ̀”.

Minh Nhựa gạ đổi Aston Martin V8 Vantage lấy Mẹc GT R, Nguyễn Quốc Cường chốt đáp lời: Cậu muốn là được hết - Ảnh 4.

Tɪ̀ɴʜ ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ “ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ” хᴇ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ.

Aѕᴛᴏɴ Mᴀʀᴛɪɴ V8 Vᴀɴᴛᴀɢᴇ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ “хᴇ̂́ ᴄưɴɢ” ᴛʀᴏɴɢ ɢᴀʀᴀɢᴇ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Nʜᴜ̛̣ᴀ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̉ ʟᴏ̛́ᴘ ѕᴏ̛ɴ ᴆᴏ̉ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ, ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴅᴇᴄᴀʟ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀɪ́ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʏ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ TP. HCM ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴏ̛́ᴘ ᴅᴇᴄᴀʟ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀɪ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Aѕᴛᴏɴ Mᴀʀᴛɪɴ V8 Vᴀɴᴛᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Nʜᴜ̛̣ᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɢᴏ́ɪ ᴆᴏ̣̂ AMR ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴀ̃ɴɢ. V8 Vᴀɴᴛᴀɢᴇ ʟᴀ̀ ᴅᴏ̀ɴɢ хᴇ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Aѕᴛᴏɴ Mᴀʀᴛɪɴ ʙᴀ́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Minh Nhựa gạ đổi Aston Martin V8 Vantage lấy Mẹc GT R, Nguyễn Quốc Cường chốt đáp lời: Cậu muốn là được hết - Ảnh 5.

Aѕᴛᴏɴ Mᴀʀᴛɪɴ V8 Vᴀɴᴛᴀɢᴇ ʟᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Mɪɴʜ Nʜᴜ̛̣ᴀ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ VɪᴇᴛRᴀʟʟʏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴀ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button