Uncategorized

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʙɪ̣ “ᴘʜᴀ̉ɴ ᴛᴏ̂́” ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ?

Lɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ, ᴀɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ… ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴀ́ᴘ ѕᴀᴜ ᴆᴀ̂ʏ.

Xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ɴᴜ̛̃ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (Pʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Hᴏ̣̂ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴛʀɪ̣ Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ) “ᴛᴏ̂́” ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ (Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ TNHH Tʜᴇ̂́ Gɪᴏ̛́ɪ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Pʜᴀ́ᴘ) ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ.

Khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện từ “cuộc chiến”: Nguyễn Phương Hằng “VS” nghệ sĩ - Ảnh 1.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ (Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ TNHH Tʜᴇ̂́ Gɪᴏ̛́ɪ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Pʜᴀ́ᴘ)

Ôɴɢ Sᴏ̛ɴ ɴᴏ́ɪ:

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄᴀ̂́ᴍ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 64/2008/NĐ-CP ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴅᴏ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀɪ, ʜᴏᴀ̉ ʜᴏᴀ̣ɴ, ѕᴜ̛̣ ᴄᴏ̂́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜᴇ̀ᴏ.

Tᴜ̛̣ ʏ́ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ/ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ

Nʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ѕᴇ̃ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ᴛʜưᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư?

Ôɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ:&ɴʙѕᴘ;Tʜᴇᴏ ɴɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ “ᴆᴏ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ” ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Nᴇ̂́ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ ᴛᴀ́ɴʜ. Cᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ, ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Kʜɪ ʟᴀ̣̂ᴘ ǫᴜʏ̃, ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴇᴏ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 93/2019/NĐ-CP ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ̃ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Nʜư ᴛʜᴇ̂́ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ, ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ́ɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ̃; ɴᴏ̣̂ᴘ ᴛʜᴜᴇ̂́, ᴘʜɪ́, ʟᴇ̣̂ ᴘʜɪ́ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴆᴏ̣̂ ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ɴ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ, ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ; ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴍᴀ̃ ѕᴏ̂́ ᴛʜᴜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴜᴇ̂́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴜᴇ̂́.

Khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện từ “cuộc chiến”: Nguyễn Phương Hằng “VS” nghệ sĩ - Ảnh 2.

Cᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ǫᴜʏ̃ ᴄʜɪ̣ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Cᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ, ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴏ̣̂ ǫᴜʏ̃ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Tʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ” ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ̣ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 64/2008/NĐ-CP ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄʜᴏ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̣̂ᴘ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Bᴏ̛̉ɪ ᴋʜɪ ᴆᴏ́, ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ǫᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜư ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣, ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Dᴏ ᴆᴏ́, ᴛʜᴇᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɴᴏ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ɴʜư ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 64/2008/NĐ-CP.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ (Cᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ) ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴏ́ “ᴆɪ ǫᴜᴀ́ хᴀ”?

Ôɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ:&ɴʙѕᴘ;Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ɴɢᴀʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Dưᴏ̛́ɪ ɢᴏ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆᴀ̃ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ѕᴇ̃ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀᴏ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ʜᴏ̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃.

Tʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 565 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Dᴀ̂ɴ ѕᴜ̛̣ (BLDS) 2015, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Nɢʜɪ̃ᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ᴛᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴏ́.

Khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện từ “cuộc chiến”: Nguyễn Phương Hằng “VS” nghệ sĩ - Ảnh 3.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ

Nʜưɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴀ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ, ɴᴇ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʟᴇ̉ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ ᴛʜɪ.

Hᴏ̛ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣̆ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ɴʜᴏ̉ ʜᴏ̛ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣. Dᴏ ᴆᴏ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʟᴇ̉ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴜɴɢ. Nᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉, ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴜ, ᴛᴜ̛́ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ.

Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ хᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Nɢưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴏ̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Tʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 564 BLDS 2015, ʙᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ. Dᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Vᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ хᴇ́ᴛ ᴏ̛̉ ᴋʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ʟʏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ, ᴠɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀʏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ, ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴏ́.

Kʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ

Tʜưᴀ ᴏ̂ɴɢ, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴋʜɪ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ᴄʜᴏ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ “ʀᴀɴʜ ɢɪᴏ̛́ɪ” ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜưᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣?

Ôɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ:&ɴʙѕᴘ;Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ 4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ́ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 175 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Hɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ (BLHS) 2015.

Vᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ᴆᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ ʀᴀɴʜ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜưᴀ ʟᴀ̀ᴍ? Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀᴏ ʟᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ.

Nᴇ̂́ᴜ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́. Vᴀ̣̂ʏ хᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́? Vᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ, ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣.

Khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện từ “cuộc chiến”: Nguyễn Phương Hằng “VS” nghệ sĩ - Ảnh 4.

Kᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̂̉ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ

Cᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆưᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴀʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ ʜᴏᴀ̃ɴ. Kᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴇ̂̉ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴠɪ̀ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ǫᴜʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Tᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Tʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 7 Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 64/2008/NĐ-CP ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ 20 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

Dᴏ ᴆᴏ́, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 20 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ́ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴʜᴇ̣ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴇ̂̃ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣.

Tʀᴏɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ, ᴠᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ, ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜưᴀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜư ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ᴛʜưᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư?

Ôɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ:&ɴʙѕᴘ;Tᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜư ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ, ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́. Tʜᴇᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 2 Đɪᴇ̂̀ᴜ 144 Bᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Tᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ѕᴜ̛̣ (BLTTHS) 2015, “Tɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ”.

Tʀᴏɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɪ́ᴛ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ѕᴏ̂́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Nʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, хᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ (ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́).

Cʜưᴀ ᴋᴇ̂̉, Đɪᴇ̂̀ᴜ 155 BLTTHS 2015 ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ́ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ, ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴛʜᴇᴏ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ. Dᴏ ᴆᴏ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “ᴛᴏ̂́” ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ʙɪ̣ “ᴘʜᴀ̉ɴ ᴛᴏ̂́” ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̀ ᴄʜɪ̉ “ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ѕưᴏ̛́ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ”… Ôɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ?

Ôɴɢ Pʜᴜ̀ɴɢ Tʜᴀɴʜ Sᴏ̛ɴ:&ɴʙѕᴘ;Đɪᴇ̂̀ᴜ 156 BLHS 2015 ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ:

“1. Nɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ѕᴀᴜ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ 10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴇ̂́ɴ 50 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀ̉ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴆᴇ̂́ɴ 2 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̀ ᴛᴜ̛̀ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ 1 ɴᴀ̆ᴍ.

ᴀ) Bɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴏᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ʟᴀ̀ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

ʙ) Bɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴏ̣ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ”.

Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ “ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ” ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ʜᴀɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ. Mᴏ̣̂ᴛ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴀɪ ᴆᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̛́ ʟᴏᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ.

Khía cạnh pháp lý liên quan vấn đề từ thiện từ “cuộc chiến”: Nguyễn Phương Hằng “VS” nghệ sĩ - Ảnh 5.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆưᴀ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ

Hᴀɪ ʟᴀ̀ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ, ʟᴏᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴀ̆̀ᴍ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ, ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, ʙᴀ̀ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɴᴀ̆̀ᴍ “ᴍᴏ̛” ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛”, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʙᴀ̀ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Mᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛” ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ хᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴆᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Xᴇ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̉. Uʏ ᴛɪ́ɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ̂́ᴜ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛”, ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣.

Dᴏ ᴆᴏ́, ᴜʏ ᴛɪ́ɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴏ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛” ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴄʜưᴀ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛” ᴆᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ.

Tʜᴇᴏ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ 2010 ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ, ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ… ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ. Nɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

Cʜᴏ ɴᴇ̂ɴ, ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ, ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ “ᴛʀưɴɢ” ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ʙɪ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ʙᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴆᴏ́ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ. Tʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ. Nᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆưᴀ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴜ̛̉ ʟʏ́, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ “ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛” ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ “ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ” ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ ʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ́.

Xɪɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button