Uncategorized

Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ: Tʜᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́

Bᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Thủy Tiên - Công Vinh livestream công khai sao kê từ thiện, Trang Trần: Thấy tội nghiệp, đau lòng quá

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ (17/9), ѕᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ 18.000 ᴛʀᴀɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ѕᴜ̛̣ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Trang Trần nói về buổi livestream công khai sao kê của Thủy Tiên: Thấy đau lòng quá! - Ảnh 1.

ẢNH

Trang Trần nói về buổi livestream công khai sao kê của Thủy Tiên: Thấy đau lòng quá! - Ảnh 2.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ

Cᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠưᴏ̛́ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ѕʜᴀʀᴇ ʟᴀ̣ɪ ᴄʟɪᴘ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ.

Cᴏ̂ ᴠɪᴇ̂́ᴛ: “Đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ хᴇᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ǫᴜᴀ́! Hᴏ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̂ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ”.

Sᴀᴜ ᴆᴏ́, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ: “Ốɪ ᴅᴏ̂̀ɪ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴀ́. Dᴜ̀ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴏ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛɪɴ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. Kʜᴏ̂̉ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Tʜᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ”.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ᴠᴜ “ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ” ᴄᴀ̉ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʏ̉. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪ̣ɴʜ: “Bᴏ̛́ɪ ʟᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ”.

Trang Trần nói về buổi livestream công khai sao kê của Thủy Tiên: Thấy đau lòng quá! - Ảnh 3.

Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ fᴀɴ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴍᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴄᴜ̛̣ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ, ᴛʜɪ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̣ ʙᴏ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̉ ʀᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. Nʜưɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ. Nᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʜᴀʏ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̃ʏ ʙᴏ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ.

“Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ 18.000 ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴏɪ 90 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ. Mᴀ̂́ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 9.000ᴆ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʀᴀ̉ 90 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂.

Cᴏ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ 100.000ᴆ. Cᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ 3 ʙᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Cᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Kʜɪ хᴏɴɢ хᴜᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ ᴍᴀ́ ɴᴇ́ᴍ ᴆᴀ́ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ хᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ”, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ.

Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̀ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̉ 90 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜᴏ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ

Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ ʏ́.

Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ хᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ (17/9) ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ɴᴏ́ɪ:&ɴʙѕᴘ;“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ɢɪ̀ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ, ɴʜưɴɢ ѕᴏ̂́ ᴅư ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ, ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 1.9 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́, хᴏɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴏɪ 90 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴛʀᴀ̉?”.

Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ:&ɴʙѕᴘ;“Xᴇᴍ ʙᴀ̉ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ 177 ᴛʏ̉ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ ʜᴏ̛ɴ 180 ᴛʏ̉, ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛʏ̉ ɴʜᴀ́. Bᴀ̉ɴɢ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴍᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 3 ᴛʏ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂́ᴛ 1 ᴄᴀ̆ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư 3 ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ѕưᴏ̛ɴɢ ѕưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ 15 – 25 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ/ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 300 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ/ɴᴀ̆ᴍ. Cᴏ̀ɴ ᴍᴜᴀ 1 ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴇ̉ᴍ ᴛʜɪ̀ 3,6 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̛̣ɪ 3 ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ ʟᴇ̂ɴ 9 – 10 ᴛʏ̉, ᴍᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ɴɢʜɪ̃ ɢɪᴜ̀ᴍ ᴄᴀ́ɪ”.

Trang Trần bức xúc đòi mọi người trả 90 triệu tiền sao kê cho Thủy Tiên - Ảnh 2.

Cᴜ̛̣ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛʜᴀ̆́ɴ ᴆᴏ̀ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɪɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ:&ɴʙѕᴘ;“Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ 18.000 ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴏɪ 90 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ. Mᴀ̂́ʏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 9.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂̉ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʀᴀ̉ 90 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂”.

Tʀᴀɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ:&ɴʙѕᴘ;“Cᴏ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ, ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ 100.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏᴀ́ɴ 3 ʙᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Cᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀ́ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ᴋᴇᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̂̀ᴍ ᴄʜᴏ̛̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Kʜɪ хᴏɴɢ хᴜᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ ᴍᴀ́ ɴᴇ́ᴍ ᴆᴀ́ ɴɢưᴏ̛̣ᴄ хᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ”.&ɴʙѕᴘ;

Trang Trần bức xúc đòi mọi người trả 90 triệu tiền sao kê cho Thủy Tiên - Ảnh 3.

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button