Uncategorized

Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ “ɴʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̉” ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̛ᴍ ᴛɪ̀ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ʟɪ̣ᴄʜ ѕᴜ̛̉ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴏ̛̉ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ, Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴅɪ́ɴʜ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ.

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̂ᴜ, “ʜᴏᴛ ᴍᴏᴍ” Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴋʜɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʜᴏᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ 80 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ. Tʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴏ̛̀ “ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂́ ᴛᴏᴀ́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̛ᴍ” ᴛɪ̀ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏ̂ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ 18.000 ᴛᴏ̛̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴆưᴏ̛̣ᴄ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ.

Ở ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ѕᴀᴜ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ (ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴏ̛́ ѕᴀɪ) ѕᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ “ʜᴏᴛ ᴍᴏᴍ” ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ᴠᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ. Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏ̂ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ.

Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴇᴛɪzᴇɴ

Sᴛᴀᴛᴜѕ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ – ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ѕᴀᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴏ̛̀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛᴏ̛̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴅᴀ̂́ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ “ᴘʜᴀ ᴋᴇ” – ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ “ɢᴀ̂ʏ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ – ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ”. Tʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ ᴆᴏ́, Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴋʜᴀ́ ᴄᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ:

Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴇᴄᴋ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʀᴀ ᴄᴏ́ 80 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ? Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɪ “ᴘʜᴀᴋᴇ” ᴄᴀ́ɪ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴋʜᴏ́ ᴀɪ? Vᴜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ᴀɪ?

Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴘ ᴍᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 18/10/2020

Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ ʜᴏᴀ́ ᴆᴏ̛ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ

Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ 18.000 ᴛᴏ̛̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ (80 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ) ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛ɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ (ᴠɪ̀ ʜᴏᴛ ᴍᴏᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ). Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ:&ɴʙѕᴘ;Qᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴇᴍ ᴀ̣!

Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜɪᴇ̂̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ

Bᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ѕᴏɪ ʀᴀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 18/10/2020

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴀ̆̀ɴɢ Tᴜ́ɪ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ʙᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ, ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴅᴜ̛̃ ᴅᴏ̣̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ.Tʜᴇᴏ Dᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ &ᴀᴍᴘ; Tɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣ 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button