Uncategorized

Cᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ᴄᴏ́ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ɴʜᴏ̛̀ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ

Tᴏ̂́ɪ 19/9, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – ɴᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ́ɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ . Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴛ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̃ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏ́ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ “ᴄʜɪ̣ ɴᴏ̣̂ɪ”.

Con dâu bà Phương Hằng bị nghi có tin vui nhờ chi tiết lạ trên livestream - Hình 1

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴀ́ɴ ᴛɪ́ɴ ʙᴀ́ɴ ɴɢʜɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ Qᴜᴇ̂́ Lᴏɴɢ – ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ʜᴀʏ ᴄʜưᴀ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Tᴏ̂ɪ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ̣̂ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣, ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜɪ̣ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ɢɪᴀ̣̂ɴ ᴆᴏ́”.

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Nᴀᴛᴀʟɪᴇ, Qᴜᴇ̂́ Lᴏɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜɴɢ, ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴜ́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ. Dᴜ̀ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̉ 2 ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴅᴀ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ 2 ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴏ̂ᴍ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Qᴜᴇ̂́ Lᴏɴɢ ᴠᴀ̀ Nᴀᴛᴀʟɪᴇ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ. Ở ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Nᴀᴛᴀʟɪᴇ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀɴ ѕᴀ̆́ᴄ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴀᴏ ʜᴀᴏ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ.

Con dâu bà Phương Hằng bị nghi có tin vui nhờ chi tiết lạ trên livestream - Hình 2

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̉ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʜᴀʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Cᴀ̉ 4 ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́. Tᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ʀᴀ̂́ᴛ ɪ́ᴛ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜư Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ.

Con dâu bà Phương Hằng bị nghi có tin vui nhờ chi tiết lạ trên livestream - Hình 3

Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ ɴᴀ̀ɴɢ ᴅᴀ̂ᴜ ʜᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴀ́ᴍ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5/2021. Qᴜᴇ̂́ Lᴏɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴜɪ ᴠᴇ̉ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ́ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ: “Hᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆɪ ʜᴏ̉ɪ ᴅᴀ̂ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪɴʜ ɴᴜ̛̃ᴀ ʀᴏ̂̀ɪ. Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ, ɴᴏ́ ᴆᴇ̣ᴘ ʏ ɴʜư ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴆᴏ́!”. Tᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ɢɪ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH.

Tʜᴇᴏ ᴅᴏ̀ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ɴᴏ́ɴɢ , ѕᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̣̂ɴ ʀᴀ̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʜᴇ̂́ᴛ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ. Lᴀ̂̀ɴ ʟưᴏ̛̣ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴘᴀɢᴇ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ǫᴜᴀ́ ᴋʜɪ́ᴄʜ. Pʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ ɴʜᴀ́ɴʜ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ 18.000 ᴛᴏ̛̀ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂, ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴘᴀɢᴇ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɢɪᴀ̉ᴍ хᴜᴏ̂́ɴɢ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ɴᴇᴛɪzᴇɴ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʀᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ: Tᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́. Sᴏ̛̉ ᴅɪ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ, CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ – Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ , ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏ́ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ.

Con dâu bà Phương Hằng bị nghi có tin vui nhờ chi tiết lạ trên livestream - Hình 4

ẢNH

Con dâu bà Phương Hằng bị nghi có tin vui nhờ chi tiết lạ trên livestream - Hình 5

Nᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ, ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ́ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏ́ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ. Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ , ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ɢᴏ̛̃ ʟᴇ̣̂ɴʜ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” ᴄʜưᴀ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ́, ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 177 ᴛʏ̉ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ѕɪɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 2/2021 ʟᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ɴʜưɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏ́ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ʟʏ́ ᴠɪ̀ “ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜɪ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢᴏ̛̃ ʟᴇ̣̂ɴʜ”. Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ”. Kᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴘʜɪ́ᴀ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ʙᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴘᴀɢᴇ Vɪᴇᴛᴄᴏᴍʙᴀɴᴋ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴆᴀ́ᴘ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏ́ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́”. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ “Tᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ ʟᴀ̀ ɢɪ̀” хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘᴀɢᴇ. Dᴜ̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ “ᴛᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́” ɴʜưɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀ́ɴ ʀᴏ̂ᴍ ʀᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴᴏ́ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴏ̛̉… ǫᴜʏ̃ ᴆᴇɴ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛̣ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɢʀᴏᴜᴘ Aɴᴛɪfᴀɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ – CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜư ɢᴜ̛̉ɪ ᴆᴇ̂́ɴ VTV ᴆᴏ̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴆᴀ̀ɪ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Nʜưɴɢ ᴆᴀ́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴅᴏᴀ̣ ɴᴇ̂́ᴜ VTV ᴋʜᴏ̂ɴɢ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̣ ѕᴇ̃ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɢᴀᴍᴇѕʜᴏw ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ. Cʜưᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́, ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ ᴆᴀ̂̉ʏ ᴆɪ хᴀ ʜᴏ̛ɴ ᴋʜɪ ᴀᴘᴘ VTV ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴀ̃ᴏ ʀᴀᴛᴇ 1 ѕᴀᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ ᴜ̛́ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴆưᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃.

Nᴇᴛɪzᴇɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴏ̣̂, ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴇ̂̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴏ̀ɪ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ʜᴀʏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴆᴏ̀ɴ 1 ѕᴀᴏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ VTV, ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ѕᴀ́ᴛ ѕᴀᴏ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋᴇ̂̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜư ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ…

Con dâu bà Phương Hằng bị nghi có tin vui nhờ chi tiết lạ trên livestream - Hình 7

ẢNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button