Uncategorized

Nᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴜ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴɪ̣ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴛʀᴏɴɢ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ

Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̆ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴀ̉ɴʜ “ʙᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴀɪ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴜ́ᴛ Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

Nᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ѕᴇ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏ̛ɴ 800K ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜᴏᴇ̣ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴜ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴᴜ̛̃ CEO ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ɴɪ̣ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ&ɴʙѕᴘ;“Ôɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴏ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ”.

ẢNH

ẢNH

ẢNH

Cᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴏ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅɪ̣ᴘ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ. Ảɴʜ: FBNV.

Bᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ. Cʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢᴀ̆́ɴ, ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 18K ʟưᴏ̛̣ᴛ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

-&ɴʙѕᴘ;Rᴀ̂́ᴛ ʀᴀ ᴅᴀ́ɴɢ, ᴍᴏɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴᴏ̂́ɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣.

– Lᴇ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ ᴆᴇ̣ᴘ ᴛʀᴀɪ ǫᴜᴀ́.

– Đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ʜᴏ̂̉ ᴘʜᴜ̣ ѕɪɴʜ ʜᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̉. Cʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ.

Kʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ́ɪ ɴᴜ̛̃ ɴʜᴀ̀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ

Hɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ́ɪ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ɴᴀ̀ʏ.

Lᴜᴏ̂ɴ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, Nᴀᴛᴀʟɪᴇ – ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ “ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̣̂ᴛ” ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ʜᴇ̂́ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃. Tʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅɪ̣ᴘ ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ʙᴜ̛́ᴄ ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉. Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̣ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴀ ѕᴏ̂́ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Nᴀᴛᴀʟɪᴇ (ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ – ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴀ́ɪ ǫᴜᴀ) ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄʜɪ̉ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ “ᴄʜᴏ̛́ᴘ ɴʜᴏᴀ́ɴɢ” ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅɪ̣ᴘ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ “ʜɪᴇ̂́ᴍ” ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ѕᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ 50 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, Nᴀᴛᴀʟɪᴇ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Kʜɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, Nᴀᴛᴀʟɪᴇ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̂̀ɴ ɴɢᴀ̣ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ.

Cᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪ ᴅᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ѕᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ ɴᴏ́ɪ Tɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ ɢɪᴏ̉ɪ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ѕᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̛̉ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̣ᴛ ѕᴜ̛̣ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴏ̛ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ʙᴜ̛̃ᴀ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ, ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜưᴏ̛̣ɴɢ ʟưᴜ.

Tʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ, ѕᴀɴɢ ᴄʜᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴛᴀʟɪᴇ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ

Nᴀᴛᴀʟɪᴇ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ – ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ɢɪᴀ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢᴏ̛̣ɪ, ǫᴜʏ́ ᴍᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ:

– Bᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɢɪᴏ̉ɪ ɢʜᴇ̂!

– Bᴇ́ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

– Gɪᴏ̉ɪ ᴅᴜ̛̃!

– Cᴏ̂ ʙᴇ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕɪɴʜ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄᴏ́ ᴋʜɪ ɴᴏ́ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̀ɴʜ.

– Gɪᴏ̉ɪ Tɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ ǫᴜᴀ́!

– Hᴏ̣ᴄ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴏ̉ɪ Tɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̣ʏ Tɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ.

– Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴆɪ ᴅᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ Tɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴏ̉ɪ ѕᴀᴏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ.

– Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ Hᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴏ̉ɪ Tɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Vᴀ̀ Bᴀ̣ɴ Đᴏ̣ᴄ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button