Uncategorized

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʀᴏ̀ɴ 10 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʙᴀ́ɴʜ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ 10 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ

Mᴜ̛̀ɴɢ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏ̀ɴ 10 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ, ʟᴏᴀ̣ᴛ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ѕᴏ́ɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ Lᴜᴄᴀѕ Hᴜʏ̀ɴʜ, 10 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ)- ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴᴏ̂̉ɪ ʙᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̀ɴ “ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴀ̂́ᴍ – ᴄᴏ̂ ᴄʜɪᴇ̂ᴜ” ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ 1 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴏ̛́ɪ.

Tʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ “ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ” ᴋʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ 6.000 ᴛʏ̉ ᴛᴜ̛̀ ʟᴜ́ᴄ 1 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀ̂́ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴛʀɪ̣ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ. Cᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ѕɪɴʜ ʀᴀ ᴆᴀ̃ “ɴɢᴀ̣̂ᴍ ᴛʜɪ̀ᴀ ᴠᴀ̀ɴɢ” ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̀ ᴍᴏ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛư.

Dᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ѕᴏɪ ʀᴀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ɢɪᴀ́ᴍ ѕᴀ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̣̂ ѕɪ̃.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 824.000 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴ ɴɢᴀ̣̂ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀᴜ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ɴᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴜ́ᴛ Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ. Bᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ́ᴍ ᴛưɴɢ ʙᴜ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ɢᴏ́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ – ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ Vᴇʀᴛᴜ Aѕᴛᴇʀ P ᴅưᴏ̛́ɪ ɢᴏ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ̉ ᴆᴏ̣̂ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Dᴜ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ɴᴇ́ᴛ ᴄᴀ̆ɴɢ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴆᴜ̉ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɢɪᴀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ “ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ” ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ.

Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ѕᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ 6000 ᴛʏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

Bᴜᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ᴄư ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. Đᴀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ɢᴜ̛̉ɪ ᴛᴏ̛́ɪ “ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ”. Kʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ́ɴʜ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ 10 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂́ᴛ.

Đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ѕɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴜ́ᴛ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ́ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ᴘʜɪ́ ᴆᴀ̆́ᴛ ᴆᴏ̉. Kʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ʟᴇ́ᴍ ʟɪ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Tʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̣ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̂ɴʜ Yᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴍᴀ̃ɴ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴆᴀᴍ ᴍᴇ̂. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̂̉ ᴅᴀɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ᴛʏ̉ ʙᴏ̛̉ɪ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Aɴʜ ɢɪᴏ̉ɪ ʜᴏ̛ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̉.!

Cᴀ̣̂ᴜ ᴇᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ̂ ᴄʜɪ̣ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ́ᴛ ʏ ᴄʜᴀɴɢ ʙᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣.

Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ “ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ ɴɢᴀ̂̀ᴍ” ɴᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂ʏ?

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴛᴜ̛̀ ѕᴀ́ɴɢ ѕᴏ̛́ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 21/9 ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴇ̂̃ Tʀᴜɴɢ ᴛʜᴜ, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄưɴɢ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ – Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ.

Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button