Uncategorized

Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ KDL 6000 ᴛʏ̉ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̛̉ɴɢ ᴅưɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴᴀ̀ʏ

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ 9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ 9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́. Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ 1 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀᴏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴋᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̀ɪ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ HĐQT Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ.

Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴋʜɪ MXH ᴆᴀɴɢ хᴏ̂ɴ хᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ѕᴀ̆́ᴘ ʙɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴʜưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴍᴏ̛́ɪ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴɢᴀ̂̀ᴍ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ KDL 6000 ᴛʏ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ 9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ (21/9), ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴋᴇ̀ᴍ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ: “Ôɴɢ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴏ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ”.

Người thừa kế KDL 6000 tỷ từng dửng dưng với lời mời làm chủ Đại Nam của bà Phương Hằng, thay vào đó lại muốn làm nghề này - Ảnh 1.

Vᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴀ̆̃ɴ ᴋʜɪ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ѕᴇ̃ ᴋᴇ̂́ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɢɪᴀ ѕᴀ̉ɴ ᴋʜᴏ̂̉ɴɢ ʟᴏ̂̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, Hᴜʏ̀ɴʜ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴋɪ́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 8 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴍᴏ̛́ɪ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ̂ɴʜ YᴏᴜTᴜʙᴇ ʀɪᴇ̂ɴɢ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʜᴏ̉ɪ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ. Ấʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ 9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀.

Tʀᴏɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴀ̂ᴜ ʏᴇ̂́ᴍ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ:&ɴʙѕᴘ;“Mᴀɪ ᴍᴏ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ Hᴜ̛̃ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?”,&ɴʙѕᴘ;ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ɴʜᴏ̉ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀ̆́ᴄ ᴛʜᴀ́ɪ ᴆᴀ́ᴘ:&ɴʙѕᴘ;“Cᴏɴ ᴆᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ”.&ɴʙѕᴘ;Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄưᴏ̛̀ɪ хᴏᴀ̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ̂ᴜ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴠɪ̣ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴀ̀ ᴄʜưᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴏ̣ɴ.

Người thừa kế KDL 6000 tỷ từng dửng dưng với lời mời làm chủ Đại Nam của bà Phương Hằng, thay vào đó lại muốn làm nghề này - Ảnh 2.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ, ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ – ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ Qᴜʏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ Hᴀ̆̀ɴɢ Hᴜ̛̃ᴜ – ᴆᴀ̃ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴄᴀ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛɪᴍ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̃ᴏ ᴜ́ɴɢ ᴛᴜʏ̉. Cᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ 9 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ѕᴀ̂ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ

Vᴏ̛́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛ɴ 450ʜᴀ, ᴘʜɪ́ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛư ʜᴏ̛ɴ 6000 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Hᴜʏ̀ɴʜ Uʏ Dᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ, ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴᴏ̂̉ɪ ᴅᴀɴʜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʏ̉ ʟᴜ̣ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ. Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ᴆᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19. Dᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴀ̆̃ɴ ʟᴏ̀ɴɢ ʙɪᴇ̂́ɴ Tʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴜᴀ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴜ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʜᴀʏ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙɪ̀ɴʜ ᴏхʏ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ…

Người thừa kế KDL 6000 tỷ từng dửng dưng với lời mời làm chủ Đại Nam của bà Phương Hằng, thay vào đó lại muốn làm nghề này - Ảnh 3.

Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɢᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴠɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19Tʜᴀɴʜ Pʜᴏɴɢ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button