Uncategorized

Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ 6800 ᴛʏ̉ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂́ɪ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ 7 ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉.

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜưᴀ ʟᴀ̂ᴜ, ​​ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ “ᴄᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋɪ́ ʟᴏ̂” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Đᴜ́ɴɢ ɴʜư ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”, ʙᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ʜᴇ̣̂ ѕᴀ́ᴛ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴆᴀ́ ǫᴜʏ́ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ɴɢʜᴇ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ “ѕᴏ̛̣”.

Cʜɪ́ɴʜ CEO Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ “ᴋʜᴀɪ ѕᴀ́ɴɢ” ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜưᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴀ́ɪ ɴɪᴇ̣̂ᴍ “ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ D” ǫᴜʏ́ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴏ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴜᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ 45 ᴄᴀʀᴀᴛ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇᴛɪzᴇɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉. Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ “ѕưᴏ̛ɴɢ ѕưᴏ̛ɴɢ” ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂ ʟᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 1

ᴀ̉ɴʜ

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 2

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜư ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴇ̃ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Nᴀᴛᴀʟɪᴇ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Cᴏ̂ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ɢɪᴀ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙᴀ́ɴ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. “Sᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ ɴɢʜɪ̀ɴ ᴛʏ̉” ɴᴏ́ɪ:

“Tᴏ̂ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜư ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴠɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏɴ ɴʜư ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. Cᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍᴇ̣, ᴍᴇ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴏɴ ᴠɪ̀ ѕᴜ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ. Mᴜᴏ̂́ɴ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Vɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜư ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣.

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 4

Cᴏɴ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴʜư ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣̆ᴄ ᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ Tʀᴏ̛̀ɪ Pʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ʙᴀɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣. Mᴏ̣ɪ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪ̀ ᴍᴇ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏɴ ɴʜư ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣. Mᴏ̣ɪ ᴆᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ. Rɪᴇ̂ɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ᴍᴇ̣ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Cᴏɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ʙᴀ́ɴ ʀᴀ ᴆᴀ̂́ᴜ ɢɪᴀ́ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʀᴀɴɢ ѕᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ.

Vɪ̀ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ. Mᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴍᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴏ́ɴ ɢɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Mᴇ̣ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̃ᴏ ʜᴏᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ хᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆᴀᴍ ᴍᴇ̂. Cᴏɴ ʜᴀ̃ʏ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴏ̉. Vᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ. Mᴇ̣ ᴄʜɪ̉ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ɪ ᴍᴏ́ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴇᴏ ᴋʜɪ ᴄᴀ̂̀ɴ.

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 5

ᴀ̉ɴʜ

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 6

Sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ хɪɴʜ ᴆᴇ̣ᴘ ᴍᴇ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ᴠᴜɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Mᴇ̣ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ѕᴇ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃. Mᴇ̣ ѕᴇ̃ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ѕᴇ̃ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ. Hʏ ѕɪɴʜ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. Mᴇ̣ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ, ɴʜư ᴛɪɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴇ̣.

Cᴏɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ɴ ѕᴀᴏ – ᴘʜᴏᴛᴏᴄᴏᴘʏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴇ̣ ѕᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ. Vɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴆᴀ̃ ʙᴀ̃ᴏ ʜᴏᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́. Mᴇ̣ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̂́ᴛ, ʙᴀ̉ᴏ ʙᴏ̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ, ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̣ʏ ᴅᴏ̂̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣. Mᴇ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ѕᴇ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ, ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣. Nɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ.

Mᴇ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴏɴ, Nᴀᴛᴀʟɪᴇ.”

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 7

ᴀ̉ɴʜ

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 8

Nᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ѕᴏ̂́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏᴇ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̂ɴ “ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ D” 45 ᴄᴀʀᴀᴛ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ GIA ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Vɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̣̂ᴜ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 4 ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́ ưᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ ᴛᴀ̀ɪ, ᴛᴜ̛̀ 50 – 60 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ USD (1.000 – 1.300 ᴛʏ̉).

Tʀᴏɴɢ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ “ʀᴜ̛̉ᴀ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆᴏ́ ᴄʜưᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ѕᴏ̂́ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́, ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴋɪᴍ ᴄưᴏ̛ɴɢ ᴆᴜ̉ ᴍᴀ̀ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀, ᴅᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀɪ… Mᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ 6800 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 9

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ɢɪᴀ̀, ʙᴀ̀ ѕᴇ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴄʜᴏ ᴀ́ɪ ɴᴜ̛̃ 1-2 ᴠɪᴇ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜɪ́ᴄʜ. Pʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̣̂ ѕưᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀ̀ ѕᴇ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

Bà Phương Hằng tuyên bố để lại toàn bộ trang sức 6800 tỷ cho con gái 15 tuổi - Hình 10

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button