Uncategorized

Bɪ̣ ᴆᴏ̂̀ɴ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ “ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ” ᴋʜɪ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ

“Bᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ” Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ɴ, ᴠᴏ̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴀ̣ᴏ.

Bị đồn buông lời "trù ẻo" khi ca sĩ Phi Nhung đang nguy kịch, đại gia Phương Hằng bức xúc lên tiếng

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴏ́ɴɢ ɢɪᴏ́ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ “Pʜɪ Pʜɪ ᴄᴏ̂ ɴưᴏ̛ɴɢ”, “ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Lᴜ̣ᴀ” ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̀ɴ. Dᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ѕᴜʏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ѕᴜʏ ᴆᴏᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ɴᴜ̛̃ CEO ᴆᴀ̃ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴᴏ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂̀ʏ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ. Hᴏ́ᴀ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴠɪ̀ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴆᴀ̃ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ɢʜᴇ́ᴘ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “ʜᴀ̉ ʜᴇ̂” ᴠᴏ̛́ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪ хᴀ ʜᴏ̛ɴ, ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ “ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ” ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃.

Bị đồn buông lời trù ẻo khi ca sĩ Phi Nhung đang nguy kịch, đại gia Phương Hằng bức xúc lên tiếng - Ảnh 1.

“Bᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ” Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ɴ

Bị đồn buông lời trù ẻo khi ca sĩ Phi Nhung đang nguy kịch, đại gia Phương Hằng bức xúc lên tiếng - Ảnh 2.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴆưᴀ ᴛɪɴ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ “ʙᴇ̂́” ʟᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ

Nɢᴀʏ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴆᴀ̂̀ᴜ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴀɴʜ ᴛʜᴇ́ᴘ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏ̂ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ. Vᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ” ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ “ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛư ᴘʜᴀ̂ɴ ᴍɪɴʜ”, ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴀɪ. Tᴜ̛̀ ѕᴀ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪᴍ, ʙᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ:

“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ɪ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ! Tᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̣ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ! Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ! Tᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴜɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉, ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴜ́ɴɢ ѕᴀɪ!

Tᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʀᴏ̃ ᴛʀᴇ̂ɴ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ! Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́! Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ. Tᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴄᴏ̛ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ. Đᴏ́ ʟᴀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ!”&ɴʙѕᴘ;– ʙᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ.

Cᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴆưᴀ ᴛɪɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̂ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴀ́ᴄ.

Bị đồn buông lời trù ẻo khi ca sĩ Phi Nhung đang nguy kịch, đại gia Phương Hằng bức xúc lên tiếng - Ảnh 3.

Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ʀᴀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴏɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button