Uncategorized

Kʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ѕᴇ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀᴜ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ?

Nʜᴀ̆̀ᴍ ᴋʜᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙưᴏ̛́ᴄ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19, Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ʟᴀ̂̀ɴ 2 ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ 5 ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ.

Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ѕᴀᴜ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ. (Ảɴʜ: Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̀ɴɢ/Vɪᴇᴛɴᴀᴍ+)

Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ (ʟᴀ̂̀ɴ 2) ᴄᴜ̉ᴀ 5 ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆɪ̣ᴀ, ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 21/9, Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴀ̃ хᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 24/9, ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 17 ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ Hɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ 15 ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Đưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ (ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ Bᴏ̣̂, ɴɢᴀ̀ɴʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ).

Vɪ̀ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ́ᴄʜ, Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴜ, ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ (ʟᴀ̂̀ɴ 2) ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ 11 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 27/9 ᴆᴇ̂̉ Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴜ, ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ.

Đᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ́ ʏ́, ʙᴀ̉ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ʟᴀ̂̀ɴ 2 ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ 5 ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ, Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴋɪ̣ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16 ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ (ᴛʀᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ), ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ѕᴀ̂ɴ ʙᴀʏ, ɴʜᴀ̀ ɢᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴆᴇ̂̉ ᴆɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 16.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ 15 ᴠᴀ̀ 19 ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ % хᴇ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ѕᴇ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ʀᴀ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴏ̉ 2 ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̉ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴛʜᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴏ́ ᴄʜɪ̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴋʜɪ ᴆɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ (ᴆɪ, ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴆᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ ѕᴏ̂́ 15, Cʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ ѕᴏ̂́ 19) ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ “Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ 5K”; ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́, ᴋʜᴀɪ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ѕᴜᴄᴋʜᴏᴇ.ᴅᴀɴᴄᴜǫᴜᴏᴄɢɪᴀ.ɢᴏᴠ.ᴠɴ; ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ SARS-CᴏV-2 ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʏ̀ 14 ɴɢᴀ̀ʏ/ʟᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴇ. Lᴀ́ɪ хᴇ, ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴇ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ SARS-CᴏV-2 (ᴛʜᴇᴏ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ RT-PCR ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛᴇѕᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜᴀ́ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ) ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 72 ɢɪᴏ̛̀ (ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉) ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴏ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜư ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴆɪ̣ᴀ, ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ, ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴏ̛́ɪ ʜᴀ̣ɴ ᴛᴀ̂̀ɴ ѕᴜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ, ѕᴏ̂́ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ/ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̣̂ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ.

Nᴇ̂́ᴜ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ʟᴀ̂̀ɴ 2 ɴᴀ̀ʏ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ, Bᴏ̣̂ Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Vᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴀ ʀᴀ ᴍᴏ̂́ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1/10/2021./.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̀ɴɢ (Vɪᴇᴛɴᴀᴍ+)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button