Uncategorized

Đᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂́ᴘ 10 ʟᴀ̂̀ɴ

Dᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɢᴀ̂́ᴘ 10 ʟᴀ̂̀ɴ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ.

Bᴏ̣̂ GTVT ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛʀɪ̀ɴʜ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ɴɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ ѕᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ, ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ; ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ; ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ.

Cʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ: Pʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ 140 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ

Tʜᴇᴏ Bᴏ̣̂ GTVT, ᴄᴀ̂̀ɴ ѕᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ, ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 100/2019 ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ, ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ, ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂̉ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ; ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ; ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ.

Bᴏ̣̂ GTVT ᴋʏ̀ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ѕᴇ̃ ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ, ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ, ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɢᴀ̂́ᴘ 10 ʟᴀ̂̀ɴ ѕᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ. Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ: HOÀNG GIANG

Dᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ хᴇ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́. Ở ᴍᴜ̛́ᴄ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̀ 12 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 50 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ̉ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̉ хᴇ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ 140 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Dᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ɢᴏᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ ᴍᴜ̛́ᴄ ɢᴏ̂̀ᴍ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ 10%-20%, 20%-50% ᴠᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ 50%. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ 10%-20% ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 4-6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ 2-3 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴʜư ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ); ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ 20%-50% ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜ̛́ᴄ 3-5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 13-15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ; ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 50% ѕᴇ̃ ᴘʜᴀ̣ᴛ 40-50 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 100% ᴆᴇ̂́ɴ 150% ᴘʜᴀ̣ᴛ 7-8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ; ᴛʀᴇ̂ɴ 150% ᴘʜᴀ̣ᴛ 8-12 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ).

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ хᴇ, ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜ̛́ᴄ 800.000-1,2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 1-2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʜᴀɪ ʙᴀ́ɴʜ ᴄᴏ́ ᴅᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ хʏʟᴀɴʜ ᴅưᴏ̛́ɪ 175 ᴄᴍ3 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ хᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ ʙɪ̣ ᴛᴀ̂̉ʏ хᴏ́ᴀ.

Tᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ 4-5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴏ́ ᴅᴜɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ хʏʟᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ 175 ᴄᴍ3, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ хᴇ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴ (ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ 3-4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ).

Bᴏ̣̂ GTVT ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ хᴇ ǫᴜᴀ́ ʜᴀ̣ɴ, ᴛʜᴀʏ ᴠɪ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ 4-6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ хᴇ ǫᴜᴀ́ ʜᴀ̣ɴ ᴅưᴏ̛́ɪ ʙᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ 5-7 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ, ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 10-12 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴆᴇ̂̉ ǫᴜᴀ́ ʜᴀ̣ɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ (ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ, ᴅᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ɢɪᴀ̉).

Tᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ

Cᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ, Bᴏ̣̂ GTVT ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ.

Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ хᴀ̃, ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ѕᴀ̆́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 2,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Tʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ́ᴍ ᴆᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ 37,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Bᴀ́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ɢɪᴀ̉: Tᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɢᴀ̂́ᴘ 10 ʟᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ, ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ɢɪᴀ̉, Bᴏ̣̂ GTVT ᴆᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ ɢᴀ̂́ᴘ 10 ʟᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ 10-12 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ 1-2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ) ᴠᴀ̀ 20-24 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̀ 2-4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ) ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴀ́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴅᴏ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀ̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ.

Bᴏ̣̂ GTVT ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴍᴜ̃ ʙᴀ̉ᴏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̀ɪ ǫᴜᴀɪ ᴆᴜ́ɴɢ ǫᴜʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂, хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜ̛́ᴄ 200.000-400.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 400.000-600.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Mᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ ᴍᴀ́ʏ, хᴇ ᴆᴀ̣ᴘ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜ̛́ᴄ100.000-200.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 400.000-600.000 ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ хᴇ, ᴆᴏ̂̃ хᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ, ǫᴜᴀʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ хᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴏ̂́ᴄ, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜ̛́ᴄ 6-8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 10-12 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ.

Bᴏ̣̂ GTVT ᴄᴏ̀ɴ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴜᴀ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂, хᴇ ᴍᴀ́ʏ, хᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̀ 10-15 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴍᴜ̛́ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ 7-8 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ). Nᴇ̂́ᴜ ᴆᴜᴀ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ 20-25 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ 8-10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ).

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ѕᴀ̉ɴ хᴜᴀ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴛʀᴀ́ɪ ᴘʜᴇ́ᴘ, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴜ̛́ᴄ 3-5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 30-35 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, 6-10 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ 60-70 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ 4-6 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ (ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ 800.000-1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ) ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴʜư ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ хᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̆́ɴ ᴆᴜ̉ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢᴀ̆́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ́ɴɢ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́; ɢᴀ̆́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴄʜᴜ̛̃, ѕᴏ̂́; ɢᴀ̆́ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ ʙɪ̣ ʙᴇ̉ ᴄᴏɴɢ, ʙɪ̣ ᴄʜᴇ ʟᴀ̂́ᴘ, ʙɪ̣ ʜᴏ̉ɴɢ; ѕᴏ̛ɴ, ᴅᴀ́ɴ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴜ̛̃, ѕᴏ̂́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃, ѕᴏ̂́, ɴᴇ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ.

Tᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴜ ᴆᴀ́ᴏ

Tʜᴇᴏ ᴛᴏ̂ɪ, ᴅᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Dᴜ̀ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 100/2019 ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴇ̂̀ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ хᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴇ́ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴀ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ѕɪɴʜ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̣ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴅᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴀ̣ᴏ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̣ᴏ ѕᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂̉ɪ, ʙᴏ̂̉ ѕᴜɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜᴀ̣̂ᴛ Xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴜ ᴆᴀ́ᴏ. Bᴏ̛̉ɪ ʟᴇ̃ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 100/2019 ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 1-1-2020, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ ʙᴜ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 1-2020 ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ʀᴀ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ… Dᴏ ᴆᴏ́, хᴀ́ᴄ ѕᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴆᴇ̂̉ ѕᴏ ѕᴀ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 100/2019 ѕᴇ̃ ʟᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ.

Đᴇ̂̉ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴏ́ ᴍᴀɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ʀᴀ̆ɴ ᴆᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴏ ѕᴀ́ɴʜ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂, ᴍᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ̣̂ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɢɪᴀɪ ᴆᴏᴀ̣ɴ ʙᴀɴ ʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴆᴇ̂̀ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴄʜɪ́ɴʜ хᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛᴀ̆ɴɢ, ɢɪᴀ̉ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ́ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢʜɪ̣ ᴆɪ̣ɴʜ 100/2019 ʟᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư&ɴʙѕᴘ;NGUYỄN QUỐC CƯỜNG,&ɴʙѕᴘ;Đᴏᴀ̀ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ ѕư TP.HCM

YẾN CHÂU

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ PLO: ʜᴛᴛᴘѕ://ᴘʟᴏ.ᴠɴ/ᴘʜᴀᴘ-ʟᴜᴀᴛ/ᴅᴇ-хᴜᴀᴛ-ᴛᴀɴɢ-ᴍᴜᴄ-ᴘʜᴀᴛ-ᴠɪ-ᴘʜᴀᴍ-ɢɪᴀᴏ-ᴛʜᴏɴɢ-ɢᴀᴘ-10-ʟᴀɴ-1017582.ʜᴛᴍʟ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button