Uncategorized

Xᴏ́ᴛ хᴀ ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʀᴀ ᴆɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̂̀ʏ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ, ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴏ̉ ᴄᴏ́, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴀ̣ɴʜ ʟᴏ̀ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ COVID-19 ᴠᴀ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʏ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ɴʜưɴɢ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ, ᴄᴏ̂ ᴛʀᴜ́ᴛ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 11ʜ57 ᴛʀưᴀ ɴᴀʏ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴋʜɪ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴀ̀ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ “Bᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ” ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ, ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ.

Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴇᴍ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ, ʜᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ ɴʜɪ́ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ɴʜưɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴀ̂́ɴɢ, ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. “Nᴜ̛̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʙᴀ̆ɴɢ ᴆɪ̃ᴀ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ хᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴠɪ̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛưᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴋʜɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ ʟᴀ̂̃ɴ ᴍᴇ̣.

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 1

ᴀ̉ɴʜ

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 2

Cᴏ̂ ᴋᴇ̂̉, ᴍɪ̀ɴʜ хᴀ ᴍᴇ̣ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉ ʙᴏ̛̉ɪ ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴆᴏ́ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʟᴀɪ ѕᴇ̃ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̂ ᴄưᴏ̛̀ɪ, ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. “Tᴜ̛̀ ɴʜᴏ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜ̀ᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ ѕᴀᴜ ѕɪɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴆᴇᴍ ᴠᴇ̂̀. Lᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʏ́, ѕᴀᴜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴇ̂̃ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀. Mᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴆɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴀ́, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ́”, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ.

8 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ᴆᴏ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 5 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ. Nʜưɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 2 ɴᴀ̆ᴍ, ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. Gɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜɪ̉ ʜᴏ̣ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ 6, ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴜ̣ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴍᴀʏ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ѕᴏ̂́ɴɢ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ ᴄᴏ̂, ᴠᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Mʏ̃ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ Pʟᴇɪᴋᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 3

ᴀ̉ɴʜ

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 4

“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴀɪ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴍᴀ́ ɴʜưɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ́. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̀ᴍ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴜ̛̃ ᴍᴀ́ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɢᴏ̣ɪ ɴʜư ᴍᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴇ̀ᴍ ʟᴀ̆́ᴍ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴍᴀ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅᴀ́ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ́ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ѕᴇ̃ ᴛʜᴀʏ ᴍᴀ́ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ”, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴋᴇ̂̉.

Lᴏ̛̀ɪ ʜᴜ̛́ᴀ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Nᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1972 ᴛʜᴏ̂̉ ʟᴏ̣̂: “Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ́, ɴᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ʙᴜ̀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ɪ ʜᴏ̂̀ɪ ɴʜᴏ̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ́ ᴆᴇ̂̉ ɢᴏ̣ɪ. Vᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ᴆᴏ́ ᴛʜɪᴇ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄᴏ̛̃ ɴᴀ̀ᴏ”.

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 5

ᴀ̉ɴʜ

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 6

Cᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ 12 ɴᴀ̆ᴍ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ 18 ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ѕư ᴄᴏ̂ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ Pʜᴀ́ᴘ Lᴀ̣ᴄ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Pʜưᴏ̛́ᴄ. Nɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ ѕᴜ̛̉ᴀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ɴᴏ̛ɪ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ᴋʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɴɢ. Cᴏ̂ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀʏ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʙᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ ʜᴀ́ᴛ ɴʜɪ́ ʟᴀ̀: Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ , Tᴜʏᴇ̂́ᴛ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ Tʜɪᴇ̂ɴɢ Nɢᴀ̂ɴ, ᴠᴏ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜưɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Xót xa khi những đứa con nuôi của Phi Nhung phải mồ côi thêm lần nữa - Hình 7

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button