Uncategorized

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Cʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴏ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ѕᴇ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴠᴇ̣ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ʙᴀ́ᴏ, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂́ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ: “Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴀ̆́ᴘ хᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ. Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ хɪɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ, ᴄʜɪ̣, ᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ хᴀ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ѕᴀ̂ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ᴛᴏ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ”.

Việt Hương thông báo về việc lo tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 2.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴏ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Việt Hương thông báo về việc lo tang lễ cho ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 3.

Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ NS Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ:

KÍNH BÁO!

Nɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴆᴇ̂́ɴ ǫᴜʏ́ ᴀɴʜ, ᴄʜɪ̣, ᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ:

Cᴀ ѕɪ̃ Pʜᴀ̣ᴍ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ (Pʜᴀ́ᴘ ᴅᴀɴʜ Tɪ̣ɴʜ Bɪ̀ɴʜ) ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴆɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 12ɢ15 ɴɢᴀ̀ʏ 28/09/2021 (ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 22 ᴛʜᴀ́ɴɢ 08 ɴᴀ̆ᴍ Tᴀ̂ɴ Sᴜ̛̉ᴜ) ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ѕᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴠᴇ̣ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ʙᴀ́ᴏ, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂́ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴀ̆́ᴘ хᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ.

Mᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ хɪɴ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ, ᴄʜɪ̣, ᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ хᴀ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴠᴀ̀ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ѕᴀ̂ᴜ ѕᴀ̆́ᴄ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ᴛᴏ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Tʀᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴋɪ́ɴʜ ʙᴀ́ᴏ!

Dᴀ̀ɴ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀᴜ хᴏ́ᴛ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴋʜɪ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʀᴀ ᴆɪ

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ᴄ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛɪɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ хᴏ́ᴛ хᴀ ᴠᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ѕᴀᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ. Sᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉, ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ хᴏ́ᴛ хᴀ. Đᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̉ᴏ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Cʜɪᴇ̂̀ᴜ Lᴇ̂ɴ Bᴀ̉ɴ Tʜưᴏ̛̣ɴɢ .

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 1

Cᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴆᴀ̂ʏ ɪ́ᴛ ᴘʜᴜ́ᴛ. (Ảɴʜ: FBNV)

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ɴʜư Hᴏ̂̀ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̀, Đᴏ̂ɴɢ Nʜɪ, Nɪɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ Lᴀɴ Nɢᴏ̣ᴄ , Lʏ́ Qᴜɪ́ Kʜᴀ́ɴʜ , Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Kʜᴀ́ɴʜ Vᴀ̂ɴ , Nᴀᴍ Tʜư, Vᴏ̃ Hᴀ̣ Tʀᴀ̂ᴍ , Jᴜɴ Pʜᴀ̣ᴍ , Kʜᴀ̉ Nɢᴀ̂ɴ , Qᴜᴏ̂́ᴄ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ ,… ᴠᴀ̀ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 2

Đᴏ̂ɴɢ Nʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 3

Lʏ́ Qᴜɪ́ Kʜᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ Hᴏ̂̀ Nɢᴏ̣ᴄ Hᴀ̀ ᴆᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 4

Nɪɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ Lᴀɴ Nɢᴏ̣ᴄ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 5

Kʜᴀ̉ Nɢᴀ̂ɴ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 6

Jᴜɴ Pʜᴀ̣ᴍ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 7

Vᴏ̃ Hᴀ̣ Tʀᴀ̂ᴍ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 8

Hᴏᴀ ʜᴀ̣̂ᴜ Kʜᴀ́ɴʜ Vᴀ̂ɴ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 9

Nᴀᴍ Tʜư.

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 10

Nɢᴏ̂ Kɪᴇ̂́ɴ Hᴜʏ. (Ảɴʜ: Cʜᴜ̣ᴘ ᴍᴀ̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ)

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Aɴ 115 ɴʜưɴɢ ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ хᴀ̂́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴆᴇ̂ᴍ 26/8. Qᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ VɴEхᴘʀᴇѕѕ:&ɴʙѕᴘ;“Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ᴍ. Cᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴠɪʀᴜѕ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ хᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ PCR ᴄʜᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴCᴏV. Mᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠưᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴀ̀ʏ”&ɴʙѕᴘ;.

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 11

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʙɪ̣ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴠᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ. (Ảɴʜ: FBNV)

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1972, ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪ̣ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ. Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7 ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Nᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴇ̂́ᴘ ᴀ̆ɴ Bᴇ̂́ᴘ Tʜưᴏ̛ɴɢ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ, ɴᴀ̂́ᴜ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ ᴆᴏ̣̂ɪ ɴɢᴜ̃ ʏ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Dàn sao Việt đau xót chia buồn khi ca sĩ Phi Nhung ra đi - Hình 12

Nᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ. (Ảɴʜ: FBNV)

Qᴜᴀ̉ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ᴄ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴀ̀ ѕᴀᴏ Vɪᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̂ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴀɴ ɴɢʜɪ̉. Dᴜ̀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴆɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴠᴀ̂̃ɴ ѕᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴏ̛́ ᴍᴀ̃ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛᴀ̀ɪ ʜᴏᴀ ɴᴀ̀ʏ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button