Uncategorized

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴇ̂̃ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Mᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ.

Tʀưᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 28/9, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ʜᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ɴʜưɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ.

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴇ̂̃ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́. Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ʟᴇ̂̃ ᴄᴀ̂̀ᴜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 18 ɢɪᴏ̛̀ 45 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 28/9.

Thông tin về lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung - Ảnh 1.

Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴠᴇ̣ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴏɴɢ ǫᴜʏ́ ʙᴀ́ᴏ, ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ɴᴇ̂́ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ”. Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ѕᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ѕᴀ̆́ᴘ хᴇ̂́ᴘ ᴄʜᴜ ᴆᴀ́ᴏ.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜʏ ѕɪɴʜ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ

Lᴜ́ᴄ ѕɪɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴇ̣ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Wᴇɴᴅʏ Pʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ, ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 1

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Tᴀᴍᴘᴀ, ʙᴀɴɢ Fʟᴏʀɪᴅᴀ, Mʏ̃ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄư ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 1989. Bᴀ ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ, ᴄʜɪ̣ ѕɪɴʜ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴇ̂ɴ Wᴇɴᴅʏ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴇ̣ ᴆᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ᴍᴀʏ ᴆᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴀ̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ, ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴀ̂́ɴɢ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ. Cᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ, ᴄᴀ ѕɪ̃ Tʀɪzzɪᴇ Pʜưᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̣ᴄ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀɴɢ Cᴀʟɪfᴏʀɴɪᴀ ѕɪɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴀ ʜᴀ́ᴛ. Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̆́ɴ ᴆᴏ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆưᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴇ̂́ɴ Cᴀʟɪfᴏʀɴɪᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 1993. Tʀᴏɴɢ ᴛʀɪ́ ɴʜᴏ̛́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴋʜɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ѕᴀ́ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ, ᴛᴏ̂́ɪ ʀᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ Pʜᴜ́ᴄ Lᴏ̣̂ᴄ Tʜᴏ̣ ʙᴀ́ɴ ᴆɪ̃ᴀ. Cʜɪ̣ ɢᴜ̛̉ɪ ɢᴀ̆́ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀɪzzɪᴇ Pʜưᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ɢɪᴜ̀ᴍ.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 2

Vᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ ѕᴀᴜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴀɴɢ Mʏ̃ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄư. Nᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴆưᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴏ̛̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɴᴏᴍ, ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ. Cᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʙᴀ́ᴍ ᴛʀᴜ̣, ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛᴀ̣ɪ Cᴀʟɪfᴏʀɴɪᴀ, ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, ɴʜưɴɢ Wᴇɴᴅʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴆᴜ̉, ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜư ᴍᴇ̣, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 3

Sᴏ̂́ɴɢ хᴀ ɴʜᴀᴜ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏ̛́ ɴʜᴀᴜ. Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴆᴇ̂̉ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ. Cᴏ̀ɴ Wᴇɴᴅʏ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴀѕѕᴇᴛᴛᴇ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴆɪ ɴɢᴜ̉ ᴆᴇ̂̉ ɴɢʜᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ʜᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ ᴛʜᴏ̉ᴀ ɴᴏ̂̃ɪ ɴʜᴏ̛́.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 4

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴆᴏ́ɴɢ MV ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴛʜᴇᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ. Cʜɪ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ Wᴇɴᴅʏ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴇ̣ ᴆɪ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴛᴜ̛̀ ᴆᴏ́ ᴛᴀ̣ᴏ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ.

Gɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ Bᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴋɪ́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴆᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ѕᴜ̛̣ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴛư. Vɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 5

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Nʜưɴɢ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ, Wᴇɴᴅʏ ᴛʜᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣, ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜʏ ѕɪɴʜ ᴍᴇ̣ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ѕᴜᴏ̂́ᴛ ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 17-18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, Wᴇɴᴅʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴍ 100 USD ɢᴜ̛̉ɪ ᴘʜᴜ̣ ᴍᴇ̣ ʟᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ɴᴜᴏ̂ɪ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 6

Cᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2018, Wɪɴᴅʏ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʏ ᴛᴀ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ Mʏ̃. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴛᴏ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ѕᴀᴜ ʙᴀᴏ ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̉, ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 7

Hᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɢᴀ̆́ɴ ʙᴏ́, ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴆɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴍᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Mʏ̃.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 8

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʜʏ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ&ɴʙѕᴘ;ʏᴇ̂ᴜ&ɴʙѕᴘ;ᴛʜưᴏ̛ɴɢ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ. Cᴏ̀ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̀ᴜ ɴɢʜᴇ̀ᴏ, ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 9

Wᴇɴᴅʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴍ ʜᴏɪ ᴠᴇ̂̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴅᴜ̛̣ ѕᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣.

Phi Nhung hy sinh tất cả vì con gái duy nhất - Hình 10

Hʏ ѕɪɴʜ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ɴʜưɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴋʜᴏ̂ɴ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ʙưᴏ̛́ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ. Cʜɪ̣ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴆᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜɪ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴀ̂́ɴɢ, ᴅᴀ̣ʏ ᴅᴏ̂̃. Wᴇɴᴅʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̛̉ ᴄᴀᴏ ᴆᴇ̣ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣. Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ. Cʜᴀ̆́ᴄ ᴏ̛̉ ᴋɪᴇ̂́ᴘ ѕᴀᴜ, ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ѕᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ʜᴏ̛ɴ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴᴏ́ɪ.
Tʀưᴏ̛́ᴄ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀưᴀ 28/9, Wᴇɴᴅʏ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉: Mᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́? Cᴏɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɢɪᴏ̣ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣, ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ ᴄưᴏ̛̀ɪ, ᴏ̂ᴍ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ʀᴏ̛̀ɪ хᴀ ᴄᴏɴ. Cᴏɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1970 ᴛᴀ̣ɪ Gɪᴀ Lᴀɪ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ѕᴀɴɢ Mʏ̃ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄư. Cʜɪ̣ ɴᴏ̂̉ɪ ᴅᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ Bᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ, Cᴏ̀ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʀᴀᴜ ᴆᴀ̆́ɴɢ ᴍᴏ̣ᴄ ѕᴀᴜ ʜᴇ̀… Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ, ɴᴀ̆ᴍ 2005, ᴄʜɪ̣ ᴠᴇ̂̀ ɴưᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ ʜᴀ́ᴛ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ѕᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄʜᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ. Cʜɪ̣ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ 26 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̛ ɴʜᴏ̛̃ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Gɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ Cᴏᴠɪᴅ-19. Dᴜ̀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴄ ѕɪ̃ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʀɪ̣, ᴄʜɪ̣ ᴛʀᴜ́ᴛ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ 12ʜ15 ᴛʀưᴀ 28/9 ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Cʜᴏ̛̣ Rᴀ̂̃ʏ, TP HCM.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button