Uncategorized

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, Bᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴʜᴜ̉ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴛ хᴇ̂ ᴄʜᴏ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ

Vᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ 8ʜ ᴛᴏ̂́ɪ ɴᴀʏ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ “ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ”. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴᴜ̛̃ CEO ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ѕᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Tʀưᴀ 28/09, ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ ѕᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴛʀɪ̣ Cᴏᴠɪᴅ-19. Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴍᴀ̂́ᴛ, ɢɪᴏ̣ɴɢ ᴄᴀ “Áᴏ ᴍᴏ̛́ɪ Cᴀ̀ Mᴀᴜ” ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂̉ɴ ᴆᴏᴀ́ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴆᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴏ̂̉ɪ, ʙᴀ̃ᴏ Cʏᴛᴏᴋɪɴᴇ, ѕᴜʏ ᴆᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ. Dᴜ̀ ᴆᴀ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ECMO ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜưɴɢ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪ̉ᴍ ᴄưᴏ̛̀ɪ. Sᴜ̛̣ ʀᴀ ᴆɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̂ ʙᴏ̛̀ ʙᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ. Hɪᴇ̣̂ɴ, ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hưᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴜ̉ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴀ̣̂ᴜ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃.

Phi Nhung vừa qua đời, Bà Phương Hằng nhắn nhủ nên trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường - Hình 1

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ѕᴏ́ɴɢ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴇ̂̀ “Cʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ”. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴆᴏᴀ́ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Tʀưᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀɴɢ хᴇᴍ, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ U50 ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ɢʜᴇ́ᴛ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ. Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴜ̉ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ʜɪᴛ “Bᴏ̂ɴɢ ᴆɪᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̉ɴ” ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴛʀᴜ̀ ᴅᴀ̣̂ᴘ, ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴀɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Bᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ KDL Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ᴠɪᴇw.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ʜᴀ̃ʏ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂̉ (Pʜɪ Nʜᴜɴɢ), ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪ̀ɴʜ ᴀɴ, ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉ ʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴀ̀ɪ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂. Tᴏ̂ɪ ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ, ᴄᴏ̂̉ ʜᴀʏ ɴɢʜᴇ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ. Tᴀ̂ᴍ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ѕᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉, ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴆᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ᴆᴜ́ɴɢ, ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ѕᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɴ ʙɪᴇ̣̂ɴ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏ̛̣ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ʀᴀ. Bᴏ̛̉ɪ ᴠɪ̀ ᴇᴍ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ᴍᴀ̃ɴʜ ʟɪᴇ̣̂ᴛ. Đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.”

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ʙᴀ̀ хᴀ̃ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ʙɪ̣ᴀ ᴆᴀ̣̆ᴛ. Tʀᴏɴɢ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴏ̂ᴍ 29/09, ɴᴜ̛̃ ᴆᴀ̣ɪ ɢɪᴀ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜưɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴋᴇ̉ хᴀ̂́ᴜ ʜᴀ̃ᴍ ʜᴀ̣ɪ. Vᴏ̛́ɪ ᴛư ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʀᴏɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ , ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴆᴜ̛́ᴄ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́.

Phi Nhung vừa qua đời, Bà Phương Hằng nhắn nhủ nên trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường - Hình 2

“Cᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴏ́ ʙɪ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ. Nʜưɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴇ̣, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɢɪ̀ хᴀ̂́ᴜ хᴀ ᴄʜᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛̉ ǫᴜʏ̃ ᴍᴏ̂̉ ᴛɪᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ ᴏхʏ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀, ᴛᴏ̂ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̀ɪ. Nᴏ́ ᴆưᴀ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴛɪ́ᴛ (ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴆᴇ̂̀), ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴜ̀ ᴇ̉ᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴᴏ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ. Xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ɴᴏ́ ᴆᴜ̉ ᴘʜưᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ѕᴏ̂́ɴɢ, ɴᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴜ̉ ᴘʜưᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ́ɪ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Đᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ, ᴆᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̂ ᴅᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴏ̛́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ хᴜᴀ̂̉ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢɪ̀ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́.

Bᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̂̉ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ, ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ɴᴏ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴆɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ. – ʙᴀ̀ Pʜưᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ɢᴀʏ ɢᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ɪ

Phi Nhung vừa qua đời, Bà Phương Hằng nhắn nhủ nên trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường - Hình 3

Sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 10/6, ѕᴀᴜ 1 ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴏ̣̂ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ “ʟᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̣” ᴀɪ ᴆᴏ́ ɢᴀ̂ʏ ѕᴏ̂́ᴄ, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ɢᴀ̂̀ɴ 5 ᴘʜᴜ́ᴛ, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴅᴜ̣ ᴅᴏ̂̃ ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ хᴀ̂́ᴜ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ʙᴏ̂́ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜ̉ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Vᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴍᴇ̣ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ, ʙᴀ̀ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛɪɴ ᴛưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ́ɪ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴛᴀʏ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉: “Cᴏɴ хɪɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀, ᴄᴏ̂ ʙᴀ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴆᴀɴɢ хᴇᴍ. Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ ᴆᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴆᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ. Qᴜᴀ ᴆᴀ̂ʏ ᴄᴏɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴇ̂̉ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ хᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ѕᴀɪ ѕᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Vᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴄᴏ́ 1 ᴄʜɪ̣ fᴀɴ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ǫᴜᴇɴ ᴄʜɪ̣ ᴆᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 6 ɴᴀ̆ᴍ.&ɴʙѕᴘ;Cʜɪ̣ ᴆᴀ̃ ᴍᴀ̣ᴏ ᴅᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̂̉ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ 1 ᴀɴʜ IT ᴆᴇ̂̉ ʟɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ᴍᴇ̣ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ.&ɴʙѕᴘ;Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴏ́ ѕᴜ̛̣ ʜᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜɪ̣ N.N.L ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀɴɢ ѕɪɴʜ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏ́ ɴɪᴄᴋ Zᴀʟᴏ ʟᴀ̀ Eᴍɪʟʏ”, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ

Phi Nhung vừa qua đời, Bà Phương Hằng nhắn nhủ nên trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường - Hình 4

Qᴜᴀ̉ɴʜ ʟʏ́ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ̛̃ Cᴀ́ᴛ хᴇ̂ Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ: “Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂ᴜ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴄʜưᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ VɪᴇᴛNᴀᴍ Iᴅᴏʟ Kɪᴅѕ 2016. Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴏ́ᴄ Tɪᴇ̂ɴ, Vᴀ̆ɴ Mᴀɪ Hưᴏ̛ɴɢ, ᴄᴏɴ ᴆᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴇɴ ʙᴇ́ ʜᴀ́ᴛ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ́. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜʏ́, ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂, ᴆᴏ́ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ TP.HCM ʜᴏ̣ᴄ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴆưᴀ ᴄᴏɴ ᴆɪ ʜᴀ́ᴛ ᴍᴀ̀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴛưᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ. Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ɴʜɪ̀ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴄ ɴʜưɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ ᴆᴀ̂ᴜ.

Bᴀ ᴍᴇ̣ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴇ̉, ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴆɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̂̉ ʟᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ѕᴀɪ. Cʜᴀ̉ ʟᴇ̃ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̀ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Hᴀɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴆɪ ʜᴀ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ɴᴜᴏ̂ɪ? Mᴇ̣ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜư ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ᴍᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀. Tᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ɢɪ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ѕᴏ̂̉ ѕᴀ́ᴄʜ, ᴄʜᴜ̛́ ᴆᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ “ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀʏ ᴄʜᴇ ᴄᴀ̉ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ”. Nɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴏ̀ɴ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴜ̛́ᴄ ʜɪᴇ̂́ᴘ, ᴆᴀ́ɴʜ ᴆᴀ̣̂ᴘ Cưᴏ̛̀ɴɢ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ʏ, Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ. Cʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Cưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴆưᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ. Sᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴏ̛̉ ɴɢᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̀ᴀ ᴛᴀ̣ɪ Bɪ̀ɴʜ Pʜưᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̛̉ ᴆᴏ́. Mᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ɢɪ̀ ᴄᴜ̛́ ᴆᴇ̂́ɴ ʜᴏ̉ɪ. Tᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ʙᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ. Cʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢʜᴇ̂̀ 30 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ѕᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ѕᴀᴏ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ̣ Nʜᴜɴɢ ѕᴀɪ, ʜᴏ̣ ᴆưᴀ ʀᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ. Ở ᴆᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ.”

Phi Nhung vừa qua đời, Bà Phương Hằng nhắn nhủ nên trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường - Hình 5

Hᴏ̛ɴ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, Hᴏ̂̀ Vᴀ̆ɴ Cưᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH. Nʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ǫᴜᴀ ᴆᴏ̛̀ɪ, ɴᴀᴍ ᴄᴀ ѕɪ̃ ʟᴀ̣̆ɴɢ ʟᴇ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴀᴠᴀᴛᴀʀ ѕᴀɴɢ ᴍᴀ̀ᴜ ᴆᴇɴ.

Phi Nhung vừa qua đời, Bà Phương Hằng nhắn nhủ nên trả tiền cát xê cho Hồ Văn Cường - Hình 6

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button