Uncategorized

NÓNG: “Tɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃” ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ɴʜᴀ̣̂ɴ 23 ᴆᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ, ʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ

Nɢʜɪ̃ᴀ ᴄᴜ̛̉ ᴄᴀᴏ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪ̣ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ.

Tʜᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ᴠɪ̣ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ, ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛᴀ̣ɪ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ. Ôɴɢ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ. Sᴀᴜ ᴆᴏ́, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̀, ᴛɪᴇ̂́ᴄ ɴᴜᴏ̂̀ɪ.

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 1

ᴀ̉ɴʜ

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 2

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, “ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ Nɢᴏ̣ᴄ Tʀɪɴʜ ” ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ . Tʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̆́ɴ ɢᴏ̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ: “Tʜᴀ̀ɴʜ ᴋɪ́ɴʜ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Nɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ ʜưᴏ̛ɴɢ ʟɪɴʜ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ѕᴏ̛́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̃ɪ ᴠɪ̃ɴʜ ʜᴀ̆̀ɴɢ. Vᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ʀᴀ ᴆɪ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ 23 ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ѕᴇ̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴᴜᴏ̂ɪ ɴᴀ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.”

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 3

Đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̀ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴘʜᴜ̣ᴄ: “Cᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ! Xɪɴ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̣ɴ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ. Cᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴀɴʜ ѕɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ. Tɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ ѕɪ̃ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ, ѕᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴄᴏ́ ᴆᴜ̛́ᴄ, ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ᴜ”, “Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ʟᴀ̂̀ɴ 2 ѕᴇ̃ ʟᴀ̣ɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ́ ᴄưᴜ ᴍᴀɴɢ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃. Cᴀ́ᴍ ᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴆᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʏᴇ̂ɴ ʟᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ”, “Cᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴀ ѕɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ”…

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 4

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ѕᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠɪ̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴅᴜ̀ ᴆᴀɴɢ ᴏ̛̉ Mʏ̃ ɴʜưɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴᴏ̂́ɪ ᴠᴇ̂̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ̀ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆᴏ̛̣ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

Lɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂. Tʀᴏɴɢ ᴆᴏ́, ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴆưᴏ̛̣ᴄ 111,240.000 USD ᴠᴀ̀ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ. Tᴏ̂̉ɴɢ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ 1,7 ᴛʏ̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Kᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ, ᴏ̂ɴɢ Hᴏᴀ̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴋʜᴀɪ ᴅᴀɴʜ ѕᴀ́ᴄʜ ᴋᴇ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 5

Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴏ́ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ 20 USD ɴʜưɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ʜᴏ̣̂ ɢɪᴀ ᴆɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴆᴜ̉ ɴʜᴜ ʏᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴛʀᴏɴɢ 15 ɴɢᴀ̀ʏ. “Mᴏ̣̂ᴛ ᴍɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴏ́ɪ ᴋʜɪ ɴᴏ”, ᴠɪ̣ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴠᴏ̛́ɪ ѕᴜ̛̣ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ѕᴇ̃ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ѕᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ, ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̃ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 6

Sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 20 ɴᴀ̆ᴍ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̃ ᴆᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ. Tʜᴇ̂́ ɴʜưɴɢ ᴄᴏ̂ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ, ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ 23 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ, ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴇ̂ɴ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ʙᴜ̀ ᴆᴀ̆́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴆᴀ́ɴɢ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ. Kʜɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ́ᴛ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ хᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ.

NÓNG: Tình cũ tỷ phú của Ngọc Trinh tuyên bố nhận 23 đứa con nuôi của Phi Nhung, hứa chăm sóc nên người - Hình 7

ᴀ̉ɴʜ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button