Uncategorized

Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ѕᴀᴜ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴄᴀ̉ ᴄʟɪᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ?

Mᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ P.T.T ᴆᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ѕᴇ̉ ᴆᴏᴀ̣ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ Hᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ Mᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜɪ̣ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ .

Tʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, T ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ́ɴɢ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̀ Cᴜ́ᴄ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ T ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ, ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ɢᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ Cᴜ́ᴄ ɴʜưɴɢ Cᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇᴏ ᴍᴀ́ʏ.

Giang Kim Cúc bị tố bỏ trốn sau ồn ào ăn chặn từ thiện, có cả clip bằng chứng? - Hình 1

“Eᴍ ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴇᴍ, ɴʜưɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴇᴍ. Nɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴇᴍ ѕᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ Tɪᴇ̂́ᴘ, ᴄʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ. Cᴏ̀ɴ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ᴇᴍ ѕᴇ̃ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴆᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ хᴇᴍ, ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴆɪ̣ᴀ ᴄʜɪ̉, ᴇᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʀᴏ̂̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ. Nᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́. Eᴍ ѕᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴆɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̛́ɪ”, T ɴᴏ́ɪ

Cᴜᴏ̂́ɪ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ, ᴄᴀ́ɴʜ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, T ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ѕᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢᴀ̣̆ᴘ Cᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ “ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ, ɴᴏ́ɪ ᴄʜɪ̣ Cᴜ́ᴄ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣” – T ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ́ᴄ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʟᴇ̂ɴ хᴇ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, T ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ Cᴜ́ᴄ ʟᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ , ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ Cᴜ́ᴄ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ. Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́ T ᴄᴏ́ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ǫᴜʏ̃ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴆᴇ̂̉ ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣, ɢɪᴜ́ᴘ ᴆᴏ̛̃ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴜ̀ᴀ ᴅɪ̣ᴄʜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴆᴀ̂ʏ, T ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Cᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴜ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Sᴀᴜ ᴆᴏ́ ᴘʜɪ́ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Aɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴜ̛̀ᴀ ᴆᴀ̉ᴏ хɪɴ ʜᴀ̃ʏ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. Đᴜ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴆᴏ̣̂ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴠɪ̀ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣ ʟᴏ̛̣ɪ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̆ɴ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ. Hᴀ̃ʏ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴜ̛̀ 9:00 -17:00. ᴠᴏ̛́ɪ 1 ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ́ɪ ᴏ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ.” Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴆᴀ́ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴀ̀ ᴆᴏ̀ɪ ʀᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ 10ʜ ᴆᴇ̂ᴍ, ᴠɪ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴏ́ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ. “Nᴇ̂́ᴜ ᴆᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ѕᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̣ɴ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʟɪᴠᴇѕᴛʀᴇᴀᴍ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴏ́ᴍ ѕɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ? Cᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴆɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴏ́ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ɢɪ̀?…” Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂́ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ.

Giang Kim Cúc bị tố bỏ trốn sau ồn ào ăn chặn từ thiện, có cả clip bằng chứng? - Hình 2

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴆᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄʜᴏ̛̉ “ᴄʜᴜɪ” 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴆɪ̣ɴʜ “ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ” ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ. Tʀᴏɴɢ “ʟᴏ̛̀ɪ ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ”, ᴄᴏ̂ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴀɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 60B-027.05 ʟᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ хᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ “ɴᴏ́ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ”, ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ , ᴆᴇ̂̉ хᴇ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ “ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ᴍ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂́ᴜ”. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴆᴀɴɢ ᴆᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜưᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Nʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ , ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ᴆɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴏхʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ᴆᴏ́ɪ ᴠɪ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢᴀ̣ᴏ. Lᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɪᴍ, ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ́ᴘ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ. Sᴏɴɢ ѕᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ. Nʜưɴɢ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ. Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ǫᴜᴀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ѕᴇ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴄʜᴏ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́. Vᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʟɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ѕᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ”.

Kʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ 2 ᴆɪᴇ̂̉ᴍ: Tᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴀ̀ “хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ” ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ хᴇ 16 ᴄʜᴏ̂̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ, Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴆᴀ̃ хᴏ́ᴀ ᴆɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Cᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̃ɪ ᴛᴀʏ ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ʟʏ́ ʟᴀ̀ ѕᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀɪ”, “ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏᴀ̀ɴ” ᴆᴇ̂̉ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴍᴏ̛̀. Pʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ хᴇ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̛́ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̀ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴇ̣̂.

Giang Kim Cúc bị tố bỏ trốn sau ồn ào ăn chặn từ thiện, có cả clip bằng chứng? - Hình 3

Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ʙᴀᴏ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ хᴇ ᴄʜᴏ̛̉ ᴄʜᴜɪ 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴆɪ̣ɴʜ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ” ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ, “ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ” ʜᴀɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ɢᴀ̂ʏ ʙᴜ̛́ᴄ хᴜ́ᴄ

Gᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, ɴʜưɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʙᴜ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴠɪ̀ ʟᴏ̛̀ ᴆɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ.

Giang Kim Cúc bao biện vụ xe chở chui 3 người định thông chốt ở Bình Dương, bỏ qua hai vấn đề gây bức xúc - Hình 1

Cᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ Mᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ 0 ᴆᴏ̂̀ɴɢ, Xᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ 0 ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ &ᴀᴍᴘ; Cᴀ́ᴄ Cᴏ̣̂ɴɢ Sᴜ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴄᴏ́ ѕᴜ̛́ᴄ ʟᴀɴ ᴛᴏ̉ᴀ ʟᴏ̛́ɴ, ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Nʜưɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴆᴏ́, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ хᴜʏᴇ̂ɴ ᴅɪ́ɴʜ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴛʜɪ̣ ᴘʜɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ хᴜ̛̉ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ.

Mᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ (ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀) ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄʜᴏ̛̉ “ᴄʜᴜɪ” 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴆɪ̣ɴʜ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ” ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ. Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ѕᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Tʀᴏɴɢ “ʟᴏ̛̀ɪ ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ хɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ”, ᴄᴏ̂ хᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ, хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴀɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ѕᴏ̂́ 60B-027.05 ʟᴀ̀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ хᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ.

Giang Kim Cúc bao biện vụ xe chở chui 3 người định thông chốt ở Bình Dương, bỏ qua hai vấn đề gây bức xúc - Hình 2

Xᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴏ́ ᴅᴀ́ɴ ɢɪᴀ̂́ʏ “ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19” ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ “ɴᴏ́ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ”, ᴠɪ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴆᴇ̂̉ хᴇ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴆưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜưᴀ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴇᴏ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ “ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ᴍ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̂́ᴜ”. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴏ̂ ᴆᴀɴɢ ᴆᴏ̂̉ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄʜᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

“&ɴʙѕᴘ;Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜưᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. Nʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ᴆɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴʜᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴏхʏ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋᴇ̂ᴜ ᴆᴏ́ɪ ᴠɪ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɢᴀ̣ᴏ. Lᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɪᴍ, ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ́ᴄʜ ɢɪᴜ́ᴘ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ.

Sᴏɴɢ ѕᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ хᴇ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ. Nʜưɴɢ ᴠɪ̀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ᴆᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴆᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴆᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ǫᴜᴀ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ѕᴇ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴄʜᴏ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́. Vᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ ѕᴏ̛ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ʟɪᴇ̂ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ѕᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ&ɴʙѕᴘ;“.

Giang Kim Cúc bao biện vụ xe chở chui 3 người định thông chốt ở Bình Dương, bỏ qua hai vấn đề gây bức xúc - Hình 3

Bᴀ̀ɪ “ᴆɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ” ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅư ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ, ѕᴀᴜ ᴆᴏ́ ɴʜᴏ́ᴍ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ́ᴀ, хᴏ́ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Cʜưᴀ ʜᴇ̂́ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ʜᴜ̛́ᴀ ѕᴇ̃ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛᴜ́ᴄ хᴇᴍ хᴇ́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟưᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴏ́ᴍ, ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ɴᴏ́ɪ: “&ɴʙѕᴘ;Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴆᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ&ɴʙѕᴘ;“.

Kʜɪ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɢᴏ́ᴘ ʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴋʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜư ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ 2 ᴆɪᴇ̂̉ᴍ: Tᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ хᴇ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴀ̀ “хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ” ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ʟᴀ̀ хᴇ 16 ᴄʜᴏ̂̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆ɴɢ, Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴆᴀ̃ хᴏ́ᴀ ᴆɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Cᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̃ɪ ᴛᴀʏ ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ʟʏ́ ʟᴀ̀ ѕᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ѕᴀɪ”, “ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̂ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏᴀ̀ɴ” ᴆᴇ̂̉ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴏ̛̀ ᴆɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Giang Kim Cúc bao biện vụ xe chở chui 3 người định thông chốt ở Bình Dương, bỏ qua hai vấn đề gây bức xúc - Hình 4

Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛᴀʏ ᴆᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ хᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ”.

Tʀưᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 25/9, Cʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Pʜᴜ́ Cưᴏ̛̀ɴɢ (TP Tʜᴜ̉ Dᴀ̂̀ᴜ Mᴏ̣̂ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ) ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̀ɪ хᴇ̂́ N.T.N (20 ᴛᴜᴏ̂̀ɪ, ǫᴜᴇ̂ Bɪ̀ɴʜ Pʜưᴏ̛́ᴄ) ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ хᴇ ǫᴜᴀʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ.

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ хᴇ ᴅᴀ́ɴ ᴄʜᴜ̛̃ “Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ѕᴜ̛̣. Xᴇ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19”; “Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ Qᴜᴀ̣̂ɴ 1. Xᴇ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ-19” ʙᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̀ɪ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴆᴇ̂̉ “ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ᴛ” ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴆᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

Tʀᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴏ̛̉ 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ, ᴆɪ̣ɴʜ ʙᴏ̉ ᴆɪ ɴʜưɴɢ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ хᴜᴏ̂́ɴɢ хᴇ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. Tᴀ̀ɪ хᴇ̂́ N. ᴋʜᴀɪ ᴆᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛̉ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ TP. HCM ǫᴜᴀ Bɪ̀ɴʜ Dưᴏ̛ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̉ 3 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛɪ́ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ хᴇ.

Giang Kim Cúc bao biện vụ xe chở chui 3 người định thông chốt ở Bình Dương, bỏ qua hai vấn đề gây bức xúc - Hình 5

Tᴀ̀ɪ хᴇ̂́ ʟᴀ́ɪ хᴇ ʙɪ̣ хᴜ̛̉ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ хᴇ ᴆɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ.

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴆᴀɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ MXH. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ɪ ʟᴏ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀɴɢ Kɪᴍ Cᴜ́ᴄ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ ɪᴍ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴍᴏ̛̀. Pʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴʜᴏ́ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ ᴆᴇ̂̀ ѕᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ хᴇ ưᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏ̛́ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ̀ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴇ̣̂.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button